áìë

הרשעה תמישמכ תתל

?םשאה ימב - שרוחה תופירש

,תדחוימ וא השדח העפות ןניא שרוחה תופרש
ללגב ןפוד תאצוי התיה הדוהי ירהב הפרשה לבא
,קפס ילב ,תעבונ הפרשה לש התמצוע .הברה התמצוע
.םינורחאה םירושעב ףונב םדאה תוליעפב םייונישה ןמ
הפופצה העיטנה תא תונמל רשפא הלאה םייוניש ללכ ןיב
יתרוסמה יאלקחה דוביעה תקספה תאו ןרואה תורעי לש
רמוחה תומכב םוצע לודיג לח,ךכ בקע .םירהה תונורדמב
קלד שמיש הז יחמצ רמוח .הדוהי ירהב רבטצהש יחמצה
.התמצוע תא עבקו הפרשל

ץרא לש היפרגואיגב םיקרפ "ףונו םדא" ךותמ טסקט יפ לע
.לארשי טרוא תאצוה ,1994 ,לארשי
ןכו תואצותו תוביס לש תרשרש שי הז טסקטב
.יאוול תאצות
.םודא עבצב רושיקה תולימ תא ונמס
.טסקטל םיאתמ םישרת ורצ