áìë

ןוסנזומ תיריש/ןושארה ץורעה לש ותליפנ

טבמ"ב הייפצה רועיש ,םינומשה תונש תליחתב
םיפוצה לכ טעמכ ,רתויב םיהובגה ויה "תושדחל
יזוחא ותחפ םינשה ךלהמב .תינכותה תא ואר
םילבכה תורבח לש ןתסינכ בקע תינכתב הייפצה
םושמ ותחפ הייפצה יזוחאש םינעוטה םג שי .קושל
חולל תוינכות ופיסוה ינשה ץורעה ישנאש
.בר םיפוצ להק וקתירש םירודישה

"םינומה תרושקתל ןוחרי"ב םסרופ
1992 לירפאב 5 ךיראתב

האצות ןייצמ

הביס ןמסמ

ןיב רושיק תולימ ןהש ,וקב תושגדומה םילימל בל ומיש
.האצות ןיבו הביס
תולימ יפ לע ,טסקטה יקלח ודרפוה ,םכינפלש טוטרסב
:טוטרס תועצמאב תאז השענ .האצותהו הביסה

.תוביס יתשמ תעבונה תחא האצות שי הז טסקטב
,בל ומיש .תרתוכב רבכ תוהזל רשפא האצותה תא
4 הנבמב ומכ) תוביסה יתש תא המידקמ האצותה
.(עדימב