áìë

האצותו (םרוג) הביס

:קרפה לע
.םיטסקטב האצותו הביס לש ףצר והמ דמלנ
.םיטסקטב האצותו הביס ההזנ
.האצותו הביס תלעב הקספ חסננ

.והשמ הרוק וללגבש רבד וא רחא רבדל םרוגה רבד =הביס
.הנממ עבונ וא יהשלכ הביס ללגב הרוקש רבד =האצות
.תואמגודה תא תוארל ידכ תוביתה יבג לע רבכעה ץח םע ולייט
.

האצותו הביס לש ףצרב ןגרואמה טסקט תוהזל לק ללכ ךרדב.1
:אוה יגולה הנבמה

תונייטצה תדועת יל הקנעוה ---םינחבמב םיבוטה יינויצ תוכזב**

: ןהלש האצותו (רתוי וא) תוביס יתש ויהיש םג רשפא.2

הלודגה םיבשעה תומכ ןכו**דבכה םוחה לשב**
הפירשה הצרפ**

:(רתוי וא) תואצות יתש תועבונ הנממש הביס וא.3

תיטפשמ העיבת תשגהל**המרג הזוחה תרפה**
םיפוגה ינש ןיב םייקסעה םיסחיה קותינלו**

האצותה וא עוריאה תא גיצהל רחוב רבחמה םיתיעל.4
:תוביסה תא ןכמ רחאלו הלחתהב

המרגנ בלה תלחמש בותכ היה יאופרה ח"ודב**
םדב לורטסלוכ לש הרתי תומכ בקע**

טסקטב תואצותה תאו תוביסה תא תוהזל רשפא
.רושיק תולימ תרזעב

הביס תולימ ןסחמל
האצות תולימ ןסחמל