áìë

ךיראת

םירבדה םא ,קודבל לכונ ךיראתה תקידב תוכזב
םינשי םירבד אלא םניא וא םיינכדע ,םיילאוטקא
.םנמז רבעש
בתכנש היגולונכטה ישודיחב קסועה טסקט :המגודל
היהי יוצר ןכלו םויה דוע ונל םיאתמ וניא 1995 תנשב
ךיראתל רשפאה לככ בורק וכיראתש טסקט שפחל
םיכילהתב קסועה טסקט ,תאז תמועל .םויה ונלש
1960 וכיראתו לארשי תנידמ תמקה תא ורשפאש
ח"שת רייאב 'ה וכיראתש ןותיעמ הבתכ .םויה םג םיאתי
ןושארה תואמצעה םויל ילאוטקא היהש עדימ ונל קפסת
.לארשי תנידמ לש
לע לכתסהל יאדכ טסקט םיארוקשכ ,רבד לש וללכ
.וב שי המ םיקדובש םדוק ןקנקה