áìë

ילש לימרתה
:תורוש המכב ומכס
הדובעה יבלש םהמ ,תרתוכה אשונ לע וז תוליעפב .1
?םתרבעש
םכל ועייס 1 הלאשב םתטרפש םיבלשה דציכ .2
?התובישח תא ןיבהלו תרתוכב שמתשהל
.ילש לימרתה ץבוקב תאז ושע
רבד לש ופוסב ויהי "ילש לימרתה" םיצבקה תרדס
.סרוקה ךלהמב םתפסאש םירבדה לכ ובו הדובע ןמוי
הקידבל הרומל שיגהל ושקבתת הדובעה ןמוי תא
.םכלש הכרעהה ןמ קלח היהי אוהו
תוליעפה ףוס