áìë

תוראומה תורושה לע רבכעה ןמס תא וביצה
.םירבסהה תא ולגו

תלוספה ןמ היגרנא תקפה

****?תלוספה תומרעב תופרש תובורק םיתעל שי עודמ
תינגרואה תלוספה לש קוריפה ךילהתב הרושק ךכל הביסה
תלוספה תמרע ילושב השענ קוריפהש שי .םיקרפמה ידי לע
רדעיהב המרעה קמועב השענ אוהש שיו ,ןצמח תופתתשהב
.ןצמח
לע לצונמ הנממ קלחש ,היגרנא תררחתשמ םירקמה ינשב
תייגרנאל ךפהנ הנממ קלחו םמויקל םיקרפמה םינורוציה ידי
.תלוספה תמרע לש הרוטרפמטה תא הלעמש םוח
,םיינגרוא יא םירמוח קר םירצונ ןצמח תופתתשהב קוריפב
םירוצי ידי לע שומישל םינתינה ינצמח-וד ןמחפו םימ ומכ
.הביבסב םינוש
רמוח לשמל ,םיינגרוא םירמוח םג םירצונ ןצמח רדעהב קוריפב
אוהו עבצ רסחו חיר רסח זג אוה ןתמה .ןתמ ארקנה
.דואמ קילד
.תלוספה תמרעב הפרשלו ןתמה תוחקלתהל ןטק ץוצינב יד
ןתמה זגמ תלעות קיפהל ףאו תופרשה תייעב תא רותפל רשפא**
תורוניצב וריבעהלו תלוספה ןמ זגה תא ףוסאל שי ךכ םשל .
הרוצב ןתמה תא םיריעבמ ןקתמה ךותב .דחוימ ןקתמ ךותל
***.תילמשח היגרנאל םוחה תייגרנא תא םיכפוהו ,תרקובמ
רמוח הברה הליכמ םהלש תלוספהש היישעת ילעפמ שי לארשיב
תא םילצנמ םהמ םידחא .ןוזמ רוצייל םילעפמ לשמל ,ינגרוא
םה למשחבו ,תילמשח היגרנא תקפהל תלוספב רצונ רשא ןתמה
.לעפמה יכרוצל םישמתשמ

תוברעתהו היגולוקאב םיקרפ - תויגולוקא תוכרעמ" :ךותמ
.1996 "לארשי טרוא" תאצוהב "עבטב םדאה