áìë

הינש המגוד
חלודבה ליל
(הילד תא לואשל - ?רוקמה המ)

תוליבקמ ויה תינמרגה ץוחה תוינידמ לש חושקה היפואל
תוחתפתה הלח 1938 רבמבונב .םינפה תוינידמ םוחתב םג
לש תוינידממ .םידוהיה יפלכ תיצאנה תוינידמב תפסונ
.שממ לש תומילאל םיצאנה ורבע ,יוזיבו הלפשה
םינמרגה וערפ רבמבונב 10 - הו העשתה ןיבש הלילב
ול היהש המ לכבו םשוכרבו םידוהיב הנידמה יבחר לכב
.םידוהיל םג רתויב ףפור םג ולו והשלכ רשק
. * "חלודבה ליל" הצמשל עדונ הז הליל
ותושקנתה השמיש חלודבה ליל תוערפל הנאותכ
טמולפיד לש וייחב ןוושנירג לשרה ומשו ידוהי רענ לש
.זירפב ינמרג
חלודב ילכ וצפונ ,הליל ותואב וכרענש תוערפ - חלודבה ליל ·
.םשה לש ורוקמ ןאכמו םיבר (לטסירק) ·

.ארוקל ןתינה עדימ ,ירוטסיה עקר והז

האצות ןייצמ
הביס ןייצמ

.האצותה תאו הביסה תא תוהזל השק תצק וז הקספב
עיפומ הליחתב .וז הקספ לש דחוימה הנבמל בל ומיש
לש ךשמה ןיעכ ונל תיארנ האצותה . ירוטסה עקר
הלגנ ,אורקל ךישמנ םא ךא .רושיק תולימ ילב ,"רופיס"ה
איה הביס וזש ןיבהל ונל תעייסמש הלימה .הביסה תא
הביסה התיה תמאב וז םא ונל בושח אל ."…ל הנאותכ"
הבותכה הביסה וז ךא ,םינמרגה תוערפל תיתימאה
.טסקטב