áìë

.הזכ גוסמ טסקט תוהזל םכילע ולקיש תועצה רפסמ םכינפל
?טסקטב היעב םיהזמ דציכ
היעבה תא תוהזל רשפא םיתעל :תרתוכה יפל יוהיז
:לשמל .טסקטה תרתוכב רבכ
"לארשיב םימה רבשמ"
"?אפרמ תכושח הלחמ"
ביחרמה טסקטה תא אורקל אוה רתונש המ לכ
.היעבה לע םיטרפה תא
הרורב הניא היעבה םיתעל :האירקה ידכ ךות יוהיז
טסקטה תא אורקל ונילע זאו תרתוכה תאירקמ היד
טסקטב שפחל ונילע ,ךכ םשל .התוהזל ידכ ןויעב
.יוצמל יוצר ןיב רעפ וא המלשה יאל ,והשלכ ישוקל םיזמר
ןפואב םיתעלו,הרצקבו יללכ ןפואב תגצומ היעבה םיתעל
.טרופמ

:בל ומיש
תרתוכב זמר ול ןיאשכ ,יוהיזל השק םיתעל אוה הז ףצר
םג לשמל) םיפסונ םיפצר וכותב ברעמ אוהש וא
תויפיצפס רושיק תולימ ול ןיאו (םיטביה וא תוביס
.טסקטה ןכות יפ לע ותוא ההזנ בורל ןכל ,ןהב רזעיהל רשפאש

cont