תויוכז לע ןגהל הרטמב 1972 -ב המקוה לארשיב חרזאה תויוכזל הדוגאה
,יתגלפמ יתלבו יולת יתלב םירבח ןוגראכ ,םיחטשבו לארשיב חרזאהו םדאה
.תיתלשממ הכימת לכ אללו ,ל"וחמו ץראהמ תומורתו רבח ימד ידי-לע ןמוממה
תועצמאב ,יטפשמה רושימב חרזאהו םדאה תויוכז אשונ םודיקל תלעופ הדוגאה
,ןוילעה טפשמה תיב ינפב ןתיצחמכ ,תונושה תויטופישה תואכרעה ינפב תוניידתה
םוחתב תונולתב לופיטבו ץועייב הדוגאה תקסוע ןכ ;קוח תועצה םוזיי ידי-לעו
.טפשמה תיב ילתוכל ץוחמ םג חרזאה תויוכז
האיצומ איה .ירוביצהו יכוניחה רושימב םג חרזאה תויוכז אשונ תא תמדקמ הדוגאה
םירנימסב ,רפסה יתבב תואנדסו תויומלתשה תמייקמו םייטקדידו םיינויע םימוסרפ רואל
ןוחטיבה תוחוכ ברקב הפיקמ תיכוניח תוליעפ הדוגאה תעצבמ ןכ ומכ .תואטיסרבינואבו
לש םהיתויוכזל תושיגרהו תועדומה תא ריבגהל המגמב (ב"גמו ,ס"בש ,הרטשמ ,אבצ)
תזכורמה ,תיצראה תוליעפה דצל .ללכב חרזאה תויוכזלו ,טרפב םידושחו םירוצע
היפינס תשולש תועצמאב רוביצה םע קודה עגמ הדוגאה תמייקמ ,םילשוריב הטמב
"חרזאהו םדאה תויוכז" טקיורפב הדוגאה תוליעפ .הפיחבו םילשוריב ,ביבא-לתב
."מ"עב תועקשה רנקנד" י"ע תשרב תוליעפה הרומ ןומימ תודוה הרשפאתה טנרטניאב

הרזח