:תוליעפל תויחנה

תא וארק ,אובמה קרפ לש ןוידה תצובקל ורזיח תוליעפה תליחת ינפל 
תא וארק .ול ונעו םדוקה רועישהמ םכתצובק תעדוהל ילאוטריווה הרומה תבוגת
.(םכרפס תיבמ ןניאש תוצובק יוצר) תוחפל תוצובק יתשל וביגהו תושדחה תועדוהה

ומויק תא רוסאל וא ותוא רזנצל שי התעד יפל רשא טנרטניאב רתא שפחת התיכב הצובק לכ
תויהל הכירצ הליספה תביס .(תינכט הניחבמ ירשפא הז רבד יכ חיננ ,ןוידה ךרוצל) לילכ
.רתאב םילולכה םיילאוזיוה וא םיילולימה םינכתב קרו ךא הרושק

. שופיח יעונמ ךרד עצבתי שופיחה

םינינועמ םתייה עודמ יניצר ןפואב קמנל ולכותש יאנתב ,אוהש רתא לכב רוחבל םיאשר םתא
.(...תקפסמ הביס אל תאז םמעשמ רתאה םא) ותוא לוספל וא רזנצל

.ןוידה תצובקל וחליש ותליספל םיקומינה תאו רתאה תבותכ תא