היינשה הדיחיה איה יוטיבה שפוח אשונב דומילה תדיחי
הדיחי .טנרטניאה תרזעב םדאה תויוכז לש דומילה תינכותב
ןחוב-הרקמכו תויסיסבה םדאה תויוריחמ תחאכ יוטיבה שפוחב תדקמתמ וז
.םדאה תויוכז תולובג תניחבל

:הדיחיה הנבמ
,התעדל ,רשא תשרב רתא אצמת הצובק לכ :טנרטניא תוליעפ 
.התריחב תא קמנת הצובקה .לילכ לטבל וא רזנצל שי
םייתעש :תוליעפל בצקומ ןמז 

תוקדצהב ,'םירוסאה םירתאה' ךרד ,דקמתיש התיכבו תשרב ןויד 
.םישגנתמה םיכרעה תייגוסבו יללכ ןפואב תויוריחב ,יוטיבה שפוח תולובגבו 
תועש שולש :ןוידל בצקומ ןמז