יוטיבה שפוח לע תולבגה
יוטיבה שפוחל תוולנ תויוכז
יוטיבה שפוחל עקר
ילארשיה ןידב יוטיבה שפוח
עדימ תרתסה