ןוזיבג תור ,לארשיב םדא תויוכז :ךותמ

יוטיבה שפוח

הבש תעב .רתויב תויסיסבה םדאה תויוכזמ תחאכ תשפתנ יוטיבה שפוחל תוכזה
תויונשה תויוכזה תחאל איה תישענ הרבחב תועדה יקוליח םיקימעמו םירבוג
תרימש ידכ ךות ,העד תעבהל תוכז תלוזל רשפאל לק הרואכל .תקולחמב רתויב
,םישעמ ליבגהל תוכזה
תונויערמ םיעפשומ םישעמש ,םיעדוי ונא םלוא .הברה תובשחנ ןניא םילמ ןכש
שפוח .תישונאה הרבחהו םדאה רתוממ קלח והז .םילמב םיעבומה תונומאמו
.תואצות רדענ וניא יוטיבה

םמיעש םירבדה תא םג רמול םדא לש ותוכז לע גרהיל ןכומ אוה יכ רמא ריטלוו
ועמשוישמ רתוי ול בושח יוטיבה שפוח םויק ,תורחא םילמבו ;םיכסמ אוה ןיא
,איה יוטיבה שפוח לש יוארה ףקיהה תלאש .דבלב םיליעומו םינוכנ םירבד
שפוח םייקתיש בושח עודמ .וז ןיעמ הרימאל תוקדצהה לע הלאשה ,םיוסמ ןבומב
הלולע תוקיזמ וא תונכוסמ תויואטבתהל יכ ךכל םירע ונא םא ףא ,יוטיב
םא ,הז שפוח לש ויתולובג תויהל םיכירצ תאז לכב המו ?הקיזמ העפשה תויהל
?וליבגהל םוקמ ללכ שי

יוטיבה שפוח יקודיצ

םיבר םה ,םיבר םיכרע יבגל ומכ ,יוטיבה שפוח לש ותובישחל םימעטה
וא םידממ יוטיבה שפוחב ןוידל שי עודמ ריבסמ הז םימעט יוביר .םינווגמו
קידצת תמאה יוליגל יוטיבה שפוח לש ותמורת :םינוש םירשקהב םינוש םישגדה
וא דיחיה לש ותוישיא חותיפל ותמורת רשאמ וילע הנגה לש הנוש ףקיה
.יארחא יטרקומד רטשמ לש ותוניקתל

חתפא ,םימדוקה םיקרפב גצוהש ,העדה שפותבו תיללכ תוריחב ןוידל ךשמהב
רתויב הברה תובישחה לעב אוה ןיאש ןכתיי יכ ףא ,טרפל רקיעב רושקה םעטב
יוטיב ןתמ אלל ימצע שומימו הימונוטוא טרפל רשפאל דואמ השק .הז רשקהב
םדא רמואו רצויש המ .ויתופדעהלו ויתושגרל ,ויתועדל רשפאה לככ אלמ ימצע
העד שוביג לש תובישחל האלמ הרכה תתל השק .ותוישיא לש בושח קלח אוה
,הקחדה .םירחא םע ויתועד תא קלחל תלוכי םדאל םינתונ ןיא םא ,תיאמצע
.ותוישיא תא חתפל ותלוכיב תועגופ דיגהל םדא הצורש המ לש הקתשה וא המלעה
.םימלשו םיאירב םישנא לש םתתימצל איבי ,ןורקיעכ ,יוטיב שפוח

תשקבמה הרבחה לש סרטניא ,ןבומכ ,םגו םיטרפ לש סרטניא אוה יוטיבה שפוח
שפוח לש רטשמ תחטבהב םירישי םייתרבח םיסרטניא םימייק .היטרפ תא קזחל
ןוצרה אוה ,תובישחה תניחבמ םג ילואו תירוטסיה הניחבמ ,םהב ןושאר .יוטיב
שי .תמכסומו הרורב הניא תמאה יוליגל יוטיבה שפוח תמורת .תמאל עיגהל
םלועה לש םירואית יבגל "תמא" לע רבדל ללכ ןתינ םא ,הלאשב םיבר םיחוכיו
תקולחמה לע רתוול לכונ .םייטילופו םיירסומ םילאדיא יבגל יאדוובו
תונומאה תא םכסומ ןפואב תוהזל ןתינ םאה :תוטשפב לואשלו תאזה תיסיפאטמה
שפוח ךכל רזוע דציכ ,ןהילע ונמכסה םאו ?עיגהל יוצר ןהילאש תועיבקהו
ובש תונויער לש "ישפוח קוש" לש יומידה תא גיצהל רשפא הז רשקהב ?יוטיבה
ילכלכה םוחתב םג .חצנמ - בוטה וא יתימאה ,ןוכנה ןויערהו ,תורחת תררוש
יבגל .ישפוחה קושב תחצנמה איה ןלוכמ הבוטה תורשפאהש ךכ לע המכסה ןיא
תישממ היעטה שי יכו ,"ישפוח קוש" אצמנב ןיא יכ ,ןעטנ וללה םימוחתה ינש
ישעמב .ונל תרכומה תישונאה תואיצמב הזכ קוש לש תואצות רזחשל ןויסינב
ןיאו ,וחנזיי וא וקתשוי םינוכנ תונויערש ךכל םורגל ןתינ יוכידו תופידר
.ןוכנה ןויערה אוה ינויער קבאמב הכוזה יכ תואדו

תא חיטבמה תונויערב ישפוח קוש לש יומידה ררועמש םיברה םיישקה תורמל
לש הרושל םדא ףשחנ םא :בושחו ןוכנ אוה דחא רבד יכ הארנ ,תמאה יוליג
הלוקש העד ןכותמ ול רורביש יוכיסה ,ןתוא םיססבמה םינועיט לשו תועד
ובש יתרבח בצמ .תונוש תועד ןיב רוחבל תורשפאה אלל היהישמ בוט הבוטו
ליטהל םהלש יוכיסה תא ןיטקמ ,"םעטמ" העדל ,דבלב תחא הדמעל םיפשחנ םישנא
תועד יובירו עדימ תורוקמ יוביר לש השותת ,תאז תמועל .תאז העדב קפס
תמורתש ,יל הארנ .קוחרה חווטב הנוחצינלו יהשלכ הריחבל הווקתה תא הריבגמ
רקשה .תונויער לש ישפוח קוש םויקב תמצמטצמ הניא תמאה תגשהל יוטיבה שפוח
רבד תשיפת אוה ,תוחפ אל םייאמ ,הלש רחא ביוא לבא ,תמאה לש דחא ביוא אוה
,השקמ תוחפל וא ,ענומ תולבוקמ-יתלב תועדל יוטיב שפוח .וילאמ ןבומכ
תוחפל ,ונתוא בייחמ יוטיב שפוח .יתמגוד תרואב הילאמ תנבומכ העדב קיזחהל
םיבשוחה םישנא לש תושוחתהו םיקומינה ,תועדה םע דדומתהל ,םעפל םעפמ
םה ונתעד תא םהל ריבסהלו תונעל ךרוצהו תרחא םיבשוחה הלא תוחכונ .תרחא
םדא :טרפה רושימל םירזוח ונא וז הדוקנב .הנומא סוסיבל םיבושח םימרוג
תודגנתה דדועל - ךפיהל אלא ,ויתועדל םידגנתמב םחליהל אל קר אל בייח
;ןתוא הנשי ףא םיתעל ,ויתועד תא קודבל לכוי המיע תודדומתה ידכ ךות .וזכ
,הקצומ הדמעל ויתועדב עיגי - תומדוקה ויתודמעב קיזחהל דימתי רשאכ םגו
.רתוי הקזחו תססובמ

תיטרקומדה הטישה .היטרקומדל דחוימ יוטיב שפוחל ישילשה בושחה ןועיטה
תלבקב הרבחב םיטרפה לש ףותישל תביוחמו תוערכה תלבקל ךרדכ ןוידל תביוחמ
וא ,םהיתונורתפש הרבחב םתלוז תא ענכשל םיטרפל תונמדזה קופיסל ,תוערכהה
שפוח םיבייחמ יטרקומד רטשמ לש הלא םינייפאמ ינש .רתוי םיבוט ,םהיתועד
ירהש ,הרישי תויהל הלוכי היטרקומדה ןיא תולודג תורבחב ,וזמ הרתי .יוטיב
בור יפ לע איה היטרקומדה .ןיינעו ןיינע לכב םע-לאשמ םייקל רשפא-יא
םישוע המ תעדל הליעי תונמדזה םירחובל היהת יכ חיטבהל שי .תיגוציי
תוריחבב ןוטלשה תא םהידיב דיקפהל םא טילחהל ולכויש ידכ םמשב םהיגיצנ
תושיגנל ןה םיקוקז ונא תעדל תוכזה לש התוליעי לע רומשל תנמ לע .תואבה
תא רשפאיש ,יוטיב שפוחל ןהו םיירוביצ םידיקפת יאלממל עגונה עדימה לא
.םיינוטלשה םידיקפתה יאלממל םיענ אוה ןיא רשאכ םג ,הזה עדימה תצפה
שפוח אלל ,יטילופ יוטיב שפוח אלל הניקת היטרקומד תעדה לע תולעהל ןיא
ילעב לש םדוקפית רבדב עדימ ץיפהלו עדימ לבקל שפוח אללו יטילופ עונכש
רטשמ :יגשומ טעמכ ןפואב יוטיבה שפוחב הרושק היטרקומדה .םירחבנה תורשמה
.יטרקומד ונניא יוטיבה שפוח תא יתועמשמ ןפואב ליבגמה

שפוח :יתרבח ךרעל אוה םג רושק יוטיבה שפוחל קודיצה לש ןורחאה ביכרמה
םג ןוכנ םלוא ,היטרקומדב טלוב רבדה .םולש יכרדב םייונישל עייסמ יוטיב
תרוקיבו תוקפס אטבל שפוח הב שיש הרבחב .תורחא רטשמ תורוצ יבגל
לש ךרדב םייונישה תא ללוחל יוכיס שי (םולש יכרדב יונישל ןנוכתהלו)
תוענמיהל איבהל לולע תרוקיב לש הקתשהו יוכיד לש בצמ .ידדה עונכש
יוכידה לולע ,השק השענו ךלוה בצמה רשאכ .םייוצר םה רשאכ םג םייונישמ
םימילא תונורתפ .המילא תודגנתה וא הכפהמ לש ךרדב קבאמל תונגראתהל םורגל
םייחל תויסיסבה םדאה תויוכזבו יתרבחה רדסב הרומח העיגפ םינימזמ
ולח ןהבש תונושה םיכרדה ושמשי ךכל תניוצמ אמגודכ .ישיא ןוחטיבלו
םוקמ ןתינש םושמ ןהב ורשפאתה םייונישהש תוצרא שי :הפוריא חרזמב תורומתה
יפכ ,שיו ;יונישל האחמה שפוח לש םוגרתלו האחמה שפוחל ,יוטיבה שפוחל
,המילא התיה םייתלחתה האחמ ייוטיבל ןוטלשה תבוגתש ,הינמורב עריאש
.שוכרבו םימדב דואמ דבכ ריחמ התבגש המילא הכפהמ בייח יונישהו

שפוח לש תויזכרמהו תובישחה תא םיריבסמ ןכא הלא םינוש םיקודיצ העברא
םייתרבתו םיישיא םילאידיאל יוטיבה שפוח תמורת תא דדחל ןתינ .יוטיבה
רדעה יכ ,הארנ .הזכ שפוח אלל ונייח ואריי ךיא לאשנ ובש ,הבשחמ יוסינב
שפוח רדעה יכ ,חינהל ריבס .םכסומ רקשב היחנש ךכל םורגל לולע יוטיב שפוח
.דחוימב תושק ןהשכ תובושח תויעב לש חיטשל תחתמ לא אוטאטל איבי יוטיב
הניא הקתשהה ןכש ,םייתימא תונורתפ ןהל איצמהל ונתלוכי תא שילחמ הז בצמ
םלוא ,תושק תואצות איבהל לולע תויעבל תושיגרו תועדומ רדעה .ןתוא תקלסמ
.םייוארה םייחה תא ונתשיפתב ,ומצע ינפב דמועה ,םגפ םג אטבמ אוה

יוטיבה שפוח לש ודמעמ

תלאשנ .הרבחלו טרפל יזכרמו בושח ךרע ןכא אוה יוטיבה שפוח יכ אופא ןבומ
וא תויוכז םע שגנתמ יוטיבה שפוח רשאכ גוהנל שי דציכ :השקה הלאשה התע
תטלחומ תוכז תויהל בייח יוטיבה שפוח יכ ,םינעוטה שי ?םירחא םיכרע
הרכהה לע תססובמ וז הדמע ,תויוכז ןיב תושגנתה לש הרקמ לכב תרבוגה
- לשמימל שי תובורק םיתעלש ךכב הרכהה לעו יוטיבה שפוח לש ותובישחב
תודבוע תמלעהבו תוקולחמ תקתשהב שממ לש סרטניא - קוחה תפיכא לע הנוממה
שמשל לולע רוביד תקתשהל יקוח חתפ יכ ,ששח םייק ךכיפל .תומיענ-יתלב
ןגהל ,וז הדמע יפל ,הדיחיה ךרדה .יוטיבה שפוח ידיקפת ולכוסי יכו ,הערל
שפוח תבוטל הז ןועיט .טלחומ דמעמ ול תתל איה ליעי ןפואב רובידה שפוח לע
:ינש רדסמ ןועיט אוה (תורחא תויוכז יבגל םג םוקמ ול שיש) רובידה
רדסב) תקדצומ-יתלב םיתעל הניה יוטיב לש ותעיגפ יכ םידומ וב םיקיזחמה
תאז תמועל .הנטק םתעיגפו םיבר םניא הלא םירקמ יכ םירבוס םלוא ,(ןושארה
םיבר םירקמל איבי יוטיבה שפוח לע תויקוח תולבגה םויק יכ ,םינימאמ םה
םירבד עימשהלמ םישנא וססהי םהבש םירקמל ףא וא ,קדצומ יוטיב רסאיי םהבש
.דואמ לודג אוה הז בצמ םורגיש קזנה .("איפקמה טקפאה") ועמשוי יכ בושחש
,יוטיב ידי לע תולק תועיגפ לש קזנב תאשל בטומ ,םתנעט ךכ ,רבד לש ופוסב
ןיב ןזאל יטפשמ ןויסינ לש תכלה יקיחרמ םיקזנל רשכה קינעהל רשאמ
.םיסרטניאה

תוחנה ןהבו ,תוחנה המכ לע יונב ,ינש רדסמ ןועיט ,רומאכ אוהש ,הז ןועיט
שפוח רשאכ :םיבצמה ינשב הערל שומישה תוחיכשלו קזנה תרמוחל תועגונה
ןיא יכ ,םירובס םיחמומהו םידמולמה בור .טלחומ אוה רשאכו לבגומ יוטיבה
ךכ לע תססובמ וז הדמע .ףרוג ןפואב "טלחומ"ה ןועיטה תא ץמאל ןוכנ הז
.םייתטישו תכל יקיחרמ תויהל םייוטיב לש םהיקזנ םילוכי םימיוסמ םירקמבש
לש תואגל חתפ תחתופה איה הריהז הלבגה אל יכ הרומ ןויסינה ,ינש דצמ
םיטקונ טפשמה תוטיש לכב ,ןכאו .יוטיבה שפוחב תוקדצומ-יתלב תועיגפ
הנידממ םינוש ץמואש ןורתפהו לולקשה גוס יכ םא ,םינוזיא לש תונורתפ
.הנידמל

קלח .לארשיב טפשמב הז אשונב בצמה תא ראתל ,תדדוב החיש תרגסמב ,לכונ אל
דובכל תוכזב ןוידב ןוגכ) םירחא םיקרפב ונודיי תויסופיטה תויושגנתהה ןמ
.(תויטרפלו בוט םשל תויוכזה ןיבל יוטיבה שפוח ןיב תושגנתהב ןוידבו
,קקוחמה ידי לע לולקשה השענ םידחא םיאשונ יבגל יכ ,ןייצנש ךכב קפתסנ
לע הנגה לש תראופמ תרוסמ לארשיל .טפשמה-תיב ידי לע חתופ אוה רחא קלחבו
הז בושח םוחתב םג .ןוילעה טפשמה-תיב תקיספ תועצמאב רקיעב ,יוטיבה שפוח
תועד ןיב ,יברעה רזגימה ןיבל ידוהיה רזגימה ןיב לודג לדבה רכינ
הנידמה םויק לע םויאכ תושפתנה תועד ןיבל דחא דצמ םיגוסה לכמ "תוזיגרמ"
שפוחל תוכזה ןיב ןוזיאל הריתח אוה החנמה ןורקיעה .ינש דצמ הנוחטיבו
יכ הארנ קפס לש םירקמב .םירחא םיכרע ןיבל (תעדל רוביצה תוכזו) יוטיבה
םירחא םיכרעב העיגפהש קפס ןיא רשאכ םלוא .יוטיבה שפוח תא ףידעהל ןוכנ
הקדצהה תדימו קפסב םילטומ יוטיבה שפוחל תונורתיה דועב ,השקו תיאדוו איה
םישגנתמה םיכרעה לע ןגהלו יוטיבה שפוח תא ליבגהל יואר - הכומנ העיגפל
.ומיע

טעמכ ןיא .הנידמה ןוחטיב ןיבל יוטיבה שפוח ןיב תושגנתהה תא אמגודל גיצנ
לעו אבצה תועונת לע עדימ לש ישפוח םוסרפ רשפאל רוסאש ,ךכ לע םיקלוח
.המחלמ בצמב וא השק ינוחטיב בצמב היורשה הנידמ לש תיאבצה תודייטצהה
איה םא ,הרוזנצה תוכמסב שמתשהל ןוחטיבה תונוטלש לש םתייטנ העודי ךדיאמ
םיחוויד לע קר הלח הניא הלבגהה ."תיטילופ הרוזנצ" ךרוצל ,םהידיב הרוסמ
,ירמגל רורב וניא יאבצה םכרעש םיחוויד לע םג אלא ,יאבצ עדימ םיקפסמה
יבגל םימוסרפה ביבס העלגתה הז ןיינעב תקולחמ .תיטילופ העפשה םהל שי לבא
תודוא הבסנ ,דואמ הנועט ,תרחא תקולחמ 300." סובוטוא" תשרפב הריקחה
ךכ לע אבצה ןיבל םיאנותיעה ןיב תקולחמ התיה אל .ג"לש תמחלממ םיחווידה
חוודל םוקמ שי םא ,הלאשב תקולחמ העלגתה ךא ,אבצה תועונת לע חוודל רוסאש
תוליעפה תואצות יכ ,ונעט םיאנותיע .ל"הצ לש תיעצבמה תוליעפה תואצות לע
םתמועל רוזנצה .יאבצ ןיינע תניחבב דוע ןניא ןמצעלשכ ל"הצ לש תיעצבמה
ייוכיסבו לארומב םיעגופ םה יכ הנעטב הלא םיאשונב םיחוויד לוספל הטנ
.תיאבצה החלצהה

הרזח