קוח יפיעס טקל

.םינוש םירשקהב םוסרפ םירסואה הלשממ יווצו תסנכ יקוח ךותמ םיפיעס


רורטל הדהא םוסרפ רוסיא

םילולעה תומילא ישעמל דודיע וא הדהא ,חבש ירבד ,הפ לעב וא בתכב םסרפמה
וא ,הלאכ תומילא ישעמב םימויאל וא ,ותלבחל וא םדא לש ותומל םורגל
הכימת וא הרזעל האירק וא הדהא ,חבש ירבד ,הפ לעב וא בתכב ,םסרפמה
שנועל יופצ אהי ,ןידב בייח ותאצבו ,הריבעב םשאיי... ; יטסירורט ןוגראב
.דחי םג םישנועה ינשל וא ...סנקל וא םינש שולש דע רסאמ
)1948 ח"שת ,רורט תעינמ תדוקפל 4 ףיעס)


אפורל םוסרפ ןתמ רוסיא

תע בתכב וא ןותיעב םסרפל חיני אלו םדא םסרפי אלו - םוסרפל םדא רוסמי אל
קסועה ינולפ לש ותורישכ וא ותלוכי ,ויתולוגס רבדב העדוה - ותטילשבש רחא
תמושת תא בסהל ידכ ,האופרב קוסעל ןכומ וא לוכיש ימכ הזחתמה וא האופרב
וא תוריסמה ,לופיטה לע הדות ול עיבהל ידכ וא ינולפ ותואל רוביצה בל
."אלימש יעוצקמ דיקפת לכ לע וא הארהש תיעוצקמה תונמוימה
)1976 ז"לשת ,(שדח חטונ) םיאפורה תדוקפל 13 ףיעס)


הרשע הנומשמ תוחפ ינב םיניטק

הרשע הנומש ול ואלמ אלש ןיטק םש ,טפשמה תיב תושר ילב ,םדא םסרפי אל
הריבע לשב טפשמב קוזינ וא ןנולתמ וא ,ילילפ טפשמב דע וא םשאנ אוהו םינש
תא אלו (תונזל לודיש תוריבעבו רסומה דגנ תוריבעב םינדה) םיפיעס יפל
.ןיטקה לש ויוהיזל איבהל םייושעה םירחא םיטרפ וא ונעמ ,ותנומת
)1984 ד"משת ,(בלושמ חסונ) טפשמה יתב קוחל 70 ףיעס)


שפנ ילוחב רושקה עדימ םוסרפ רוסיא

,ועוציבל רשקב וא הז קוח עוציב ידכ ךות םדא יבגל העידי וילא העיגהש ימ
:הלא תוביסנמ תחאב אלא התולגל אלו דוסב הרמשל בייח
תא בתכב לטיב אל יכו ,ויוליגל בתכבו עדומב םיכסה עדימה וילעש םדאה (1)
; הרומאה ותמכסה
וא םדא ותואב לופיט םשל ,לפטמה אפורה לש ותעדל ,שורד עדימה יוליג (2)
; ויפל תונקתהו הז קוח עוציב םשל
,עדימה תא תולגל קוחב תושר וא הבוח תמייק (3)
;טפשמ תיב ידיב ךכל השרוה אוה (4)
להנל ךמסומש ימל ,הריקח לוהינ תרגסמב העידיה תא תולגל שרדנ אוה (5)
ןיצקל ,תוריבע תעינמ ךרוצל ,העידיה תולגל וא ,תוריבע עוציב לע הריקח
יפל עדימ לבקל וכימסה םיטפשמה רשש ימל וא הלעמו בצינ ןגס תגרדב הרטשמ
יתוריש שאר לש ותמכסה ןועט וז הקספב רומאכ העידי יוליג ; הז ףיעס
רטאיכיספ וא להנמ לש ותמכסה וא ךכל ךימסה אוהש ימ וא שפנה תואירב
...יזוחמ
)1991 א"נשתה ,שפנ ילוחב לופיט קוחל ' 42 ףיעס)


םידלי ץומיאל רשקב םוסרפ רוסיא

,והרוה לש וא ץמואמ ןא ץמאמ לש םמש ,טפשמ תיב תושר ילב ,ןידכ אלש הלגמה
רחא רבד וא ,טפשמה תיבל הז קוח השקב השגוה םהילא סחיבש הלא לש םמש ללוכ
ןויד ךרוצל טפשמה תיבל ושגוהש םיכמסמ לש םנכות וא םייוכיזל איבהל יושעה
,םידלי ץומיא קוחל 34 ףיעס) ; םישדוח השיש רסאמ - וניד ,הז קוח יפל
)1981 א"משת


ןוחטיב יניינעל םירשה תדעו

לש תובישי םויקו תוטלחה ,םינויד" : רומאל הלשממה הווצמ ...התוכמס ףקותב
,רומאה קוחה ןיינעל םיידוס םיניינעכ םיזרכומ ןוחטיב יניינעל םירשה תדעו
וא ןוחטיבה רש וא הלשממה שאר ידי-לע םמוסרפ רתוה אלש הדימב אוהו
."םמעטמ
)1966 ילוי ,1874 'מע ,'ב קלח ,ו"כשת 1287 םימוסרפה טוקלי)


טפנ יניינע

טפנה רוניצל תעגונה העידי" לכל רשקב רומאכ הלשממה התוויצ התוכמס ףקותב
,ותלעפהב תורושקה תועקשההו ומצע רוניצב תועקשה תוברל ,ןולקשא-תליא
"ץוח ימרוגל קלדה תריכמ ללוכ ,וב שומישהו קלדה תורוקמ ,רוניצב תודובעה
אשונ ותואבו 1968.( ילוי ,1890 'מע ,2 קלח ,ח"כשת 1464 םימוסרפה טוקלי)
,לארשי ילמנב טפנ תוילכימל תעגונה העידי לכ" : רומאל הלשממה דוע התוויצ
,ןהלש הנבמה ,תוילכימה לע םיטרפ תוברל ,םהמ וא םילמנה לא ןתעונת
תזרכומ ,ןתגלפה וא ןאוב ידעומ ,ןהלש תווצה וא דויצה ,ןלגד ,ןתולעב
רש ידי-לע המוסרפ רתוה אלש הדימב אוהו ,רומאה קוחה ןיינעל ידוס ןיינעכ
."ומעטמ וא רצואה
)1970 סראמ ,1590 'מע ,2 קלח ,ל"שת 1611 םימוסרפה טוקלי)


היילע יניינע

םיניינעכ םיזרכומ היילע יניינע" :רומאל הלשממה הווצמ ...התוכמס ףקותב
לארשיב םיברב םוסרפ םהל ןתינ אלש הדימב אוהו ,רומאה קוחה ןיינעל םיידוס
ימ וא הלשממה שאר ידי-לע םמוסרפ רתוה אלש וא המשב וא הלשממה ידי-לע
."וידי-לע ךכל הנמתנש
1968.( טסוגוא ,2058 'מע ,2 קלח ,ח"כשת 1469 םימוסרפה טוקלי)

 

הרזח