יוטיב והמ יוטיבה שפוח תוקדצה
ימצע שומימ תמאה יוליג
יטרקומדה ךילהה םושיי עונכש לש ךרדב יוניש
יוטיבה שפוח תלבגה רוביצה םולש וא הנידמה ןוחטב לומ יוטיבה שפוח
םייחל תוכזה לומ יוטיבה שפוח היטרקומדהו םדאה תויוכז יכרע לומ יוטיבה שפוח
רוביצה תושגר לומ יוטיבה שפוח בוט םשל תוכזה לומ תעדל רוביצה תוכזו יוטיבה שפוח
םירחא לש םהיתויוכז לומ יוטיבה שפוח ןגוה ךילה לומ יוטיבה שפוח
הלועפה תוריח ןורקע תוללוכ םדאה תויוריח
יוטיבה שפוח ןגועמ ןכיה םימידקת
תיאבצ הרוזנצ עדימ שפוחו תעדל רוביצה תוכז
תישפוח תרושקת ןיגפהל תוכזה?יוטיב והמ 
.ותוא תבבוסה תואיצמה יפלכ םדאה לש הבוגת הווהמ רשא תישונא תוגהנתה לכ
,יוטיבה שפוח ללוכ ךכיפל .םלועה לעו ומצע לע והשמ רמול םדאה שקבמ יוטיבו יוטיב לכב
.עדימ רוסמלו לבקל םגו ישפוח ןפואב תופקשהו תועד עומשלו עימשהל תוכזה תא ,רתיה ןיב
.ואטוב וב ןפואל ןהו םירבדה ןכותל ןה תסחייתמ תאז תוכז לע הנגהה

.יוטיבה שפוח תוקדצה
:יוטיבה שפוחל םייסאלק םיקודיצ העברא םימייק
:ימצע שומימ 
.ויתונומאו ויתופדעה ,ויתועדל יוטיב תתל יסיסב ךרוצ םייק םדא לכ לצא
יוטיבה תויורשפא תמילב ,טרפה לש וטבמ תדוקנמ .קופיסו האנה ,ןקרופל איבמ הז יוטיב
לש תוכזה איה יטרפ יוטיבל תוכזה .םיסעכ תריבצלו לוכסתל ,תושגר תקנחהל תמרוג
.תידוחייו תימינפ ,תישיא "תמא"ל םדא
תויתונמוא תוריצי לע הרוזנצה תייגוס תאו יתונמוא יוטיב לכ איבהל רשפא אמגודכ
תארוה וא תוזחמו םיטרס תרוקיבל הצעומה לש היתולועפו המויק ,לשמל) ןתלבגה וא
לשב ,ןפג ביבא רמזה לש ותעפוה םויק רשפאל אלש ,רמוע בושייב תימוקמה הצעומה שאר .(ויתועד
הרזח

:תמאה יוליג 
.תמאה תא רתאל רשפא תרוקיבו רקחמ שפוחו ישפוח ןויד לש תרגסמב קר
תודדומתהה .וניתופקשהו וניתועד תא ןוחבל דיחיה יעצמאה איה תונויער לש תישפוח הפלחה
.הנוכנה העדה תא ססבלו דדחל היושע םיירקשו הצחמל םייתימא ,םייתימא תונויער ןיב
תונשל תלוכיה םלעיהל הלולע ןמעו םלעיהל תונקפסהו תוחיתפה תולולע ,יוטיב שפוח אלל
.םירקשו תויועט תוהזל וא תועד
תויותיחש לע םייאנותיע םיריקחת ,תויעדמ תודבוע ביבס םיימדקא םינויד :תואמגוד
.דועו םירחא םיאשונ וא
הרזח

:יטרקומדה ךילהה םושיי 
.םיאנת ינש םייקתהל םיכירצ ןובירכ שמשל לכוי םעהש ידכ
ןירשימב טלוש וניא םעהש הדבועה ןמ עבונ ינשה ,היצמרופניא היהת םעלש אוה ןושארה
.ולא םיאנת ינש לש םמושייל ינויח יוטיבה שפוח .וירחבנ תועצמאב ,ןיפיקעב אלא
.ויגיצנ לע תרוקיבו חוקיפ ,הרקב ליעפהל םעה לש ותלוכיל ינויח ילכ אוה יוטיבה שפוח
.הנידמב םישחרתמה םייטילופה םייחב ףתתשהלו ומצע תא עיבהל םעל רשפאמ םג יוטיבה שפוח
התובישחבו תיטרקומד הנידמב םינומהה תרושקת לש הדיקפתב ןויד תבייחמ וז הקדצה
תוטיש לע תמייקה תרוקיבה םע תודדומתה ךות תאז לכ .היולת יתלבו תישפוח תרושקת לש
.התוא םיחנמה הקיתאה יללכ לעו היעינמ לע ,תרושקתה לש הלועפה
הרזח

:עונכש לש ךרדב יוניש 
אלו עונכש לש ךרדב םייוניש תמירג רשפאמ יוטיבה שפוח
,עמשהל םיממוקמ םייוטיבל םג רשפאל שי ,תישפוחה תועדה תפלחה תרגסמב .תומילא לש
תקולחמ לש םייוטיב וא הפירח תרוקיב עונמל ןויסינו יוטיבה שפוח לע תולבגה ןכש
.תומילא ,תורחא םיכרדב היוטיבל איבהל םילולע אלא תרוקיבה לש התומלעיהל ומרגי אל
היתורוצ לע הנגפהה איה תיטרקומד הרבחב םיבושחה עונכשהו האחמה ינונגנממ דחא
שפוחל תוכזהמ רישי ןפואב תעבונ רשא ןיגפהל תוכזה תא הז רשקהב ןייצל יאדכ .תונושה
.יוטיבה
יוטיבה שפוח ,ישיאו ימצע שומימ לע תרבדמה ,הנושארה הקדצהל טרפ יכ ,בל ומיש
אל יוניש ,היטרקומד ,תמא) הרטמ תגשהל יעצמאכ אלא המצע ינפב הרטמכ דמוע וניא
.(םילא
הרזח


(עדימה רגאמב אוצמל ןתינ הז אשונל הבחרה) :יוטיבה שפוח תלבגה
:רוביצה םולש וא הנידמה ןוחטב לומ יוטיבה שפוח 
הז אשונב ןוידב יזכרמה דסומה
העודיה אמגודה .התלועפ ןפואו התוכמס ףקיה ,המויק םצע - תיאבצה הרוזנצה אוה
רגסנש "תושדח" ןותיעב "300 וק" עוריאמ םייחה םילבחמה תנומת םוסרפ איה רתויב
עירפהל הלולע רשא הנגפה לש הלבגה וא רוסיא םג .םימי העבראל רוזנצה י"ע ךכ תובקעב
.לוקיש ותואמ עבונ ירוביצה רדסל רומח ןפואב
הרזח

:םייחל תוכזה לומ יוטיבה שפוח 
לודישו םדאב עוגפל םויא ירקמב יוטיבה שפוח תלבגה
ותומל םורגל םילולעש תומילא ישעמל דודיע לש םירקמב .וזכ העיגפ עצבל התסה וא
,רורט ןוגראב הכימת ירבד ,הלאכ םישעמל הדהא וא חבש ירבד ,וב הלבחל וא םדא לש
יאנותיע ירבד וא ןיבר חצרב הכימת ירבד ,לשמל .ומע תוהדזה וא ול הדהא
.הדאפיתניאב תומילא ישעמ חביש רשא
הרזח

:היטרקומדהו םדאה תויוכז יכרע לומ יוטיבה שפוח 
האנש ,הפידרל ,תונעזגל התסה
:אמגודל .תינימה םתייטנ וא םתד ,םנימ ,םעזג ,םאצומ לשב ,םדא ינב רוביצ לש הלפשה וא
היוצמ תפסונ אמגוד .המהב בכשמל םיילאוסקסומוה ןימ יסחי םיוושמה םירבד תעמשה
,אנהכ ריאמ כ"ח לש וישעמו וירבדל המב תתל אלש 1985 תנשמ רודישה תושר תטלחהב
ותריתעו צ"גבל רתע אנהכ .קהבומ יתושדח יפוא ילעב םירקמב אלא ,ך"כ תעונת שאר
(3) א"מ ד"פ ,רודישה תושר דגנ אנהכ 399/85 צ"גב) הלבקתנ
הרזח

:רוביצה תושגר לומ יוטיבה שפוח 
,םייתד תושגרב הסג העיגפ וב שיש םוסרפ וא יוטיב
.תופושח םישנ גיצמה תוצוח םוסרפ ביבס חוכיווה ,אמגודל .המודכו םישנב
תויאבצ תולועפב םיעגפנה תומש תא םסרפל רוסיאה אוה טקילפנוק ותוא לש תרחא תיווז
רוביצה תוכז רקיעבו יוטיבה שפוח לבגומ הז הרקמב .תוחפשמל תועדוה הנרסמית רשא דע
.ןהיתושגרו תוחפשמה דובכ ללגב תעדל
הרזח

:בוט םשל תוכזה לומ תעדל רוביצה תוכזו יוטיבה שפוח 
ןווכמה ערה ןושל םוסרפ תלבגה
וייח לע םיימיטניא םיטרפ םוסרפ :אמגודל .םירחא םישנא לש בוטה םמשב העיגפל
.הרחתמ קסע לעב לע יבמופב תוצמשה םוסרפ וא רוביצ רחבנ לש םייטרפה
הרזח

:םירחא לש םהיתויוכז לומ יוטיבה שפוח 
תויוכזב עגופ יוטיבה שפוח שומימ םיתעל
טפשמה תיב :אמגודל .םהיניב ןזאל תנמ לע ותוא ליבגהל ךרוצ שיו םירחא לש דוסי
אוהש ,ףסוי הידבוע ברה לש יטרפה ותיב לומ םייקתהל הננכותש הנגפה יכ עבק ןוילעה
ךותו תומיוסמ תועשב ,תיבהמ םיוסמ קחרמב םייקתת ,תיטילופ הגלפמ לש ינחורה הגיהנמ
לש ותוכז ןיבל ,ןיגפהל תוכזהו יוטיבה שפוח ןיב ןזאל ידכ ,םיפתתשמה רפסמ םוצמצ
הנגפהמ םרגיהל היופצה העיגפה תא םצמצל ךרוצהו תויטרפל וינכשו ותחפשמ לשו ,ברה
.תינלוק
הרזח

:ןגוה ךילה לומ יוטיבה שפוח 
לע עיפשהל לוכיה רבד םוסרפ -הצידוי-בוסה רוסיא
תוכז לעו תונותיעה שפוח לע תושק תולבגה ליטמ -טפשמ םייקתמש ןמזב ,טפשמ תואצות
.תעדל רוביצה
הרזח

:הלועפה תוריח ןורקע
תאו םהיתולאשמ תא שממל םישנאל ןתניי ,רשפאה תדימב ,יכ בייחמ הז ןורקיע
וניאשו קוחב רסאנ אלש רבד לכ תושעל תוכזה תא םישנאל הנקמ תישיאה תוריחה .םהיתונוצר
דוגינב םישעמ םהילע תופכל וא םהיתועונת תא ליבגהל רוסא .םירחא לש םהיתויוכזב עגופ
.םירחא לש הפוכ תוברעתה ינפמ היחרזא לע ןגהל הנידמה לע ,ןכ לע רתי .םנוצרל
ידיב ןהו קוחה ידיב ןה ,תישונאה תוליעפה לע הלבגה לכש התועמשמ הזה ןורקיעה תלילש
.תקדצומ היהת ,םיימשר-אל םייתרבח םינונגנמ
הרזח

,רצעמ ,הילא הסינכו ץראהמ האיצי) העונתה שפוח תא ,ראשה ןיב ,תוללוכ םדאה תויוריח 
שפוחה ןכו) ןחלופהו תדה שפוח ,ןופצמה שפוח ,הבשחמה שפוח ,(תורחא העונת תולבגהו רסאמ
,רומאכ .ןיינקב קיזחהל תוכזה ,רחביהו רוחבל תוכזה ,קוסיעה שפוח ,תודגאתהה שפוח ,(תדמ
תורכזומה תויפיצפסה תויוריחה .איהש הלועפ לכ עצבל תוריחל תסחייתמ םדאה תוריח לש הסיפת
םיכרדב ולבגוה רשא תויזכרמה תויטילופהו תוישיאה תולועפה ויה ולאש ןוויכמ ורחבנ ןאכ
.הירוטסיהה ךלהמב םיבר םישנא ופדרנ ןניגב רשאו תונוש
הרזח

.תורחא תויוריח שומימל יאנת אוה יוטיבה שפוח 
דגנכ תוחמלו ףושחל רשפאמ יוטיבה שפוח
,תדה שפוחו הבשחמה שפוח לש ומויק רשפאמ יוטיבה שפוח ,םדאה תויוכזב תוקדצומ אל תועיגפ
.רחביהלו רוחבל תוכזה תא וא תודגאתההו קוסיעה שפוח תא םשייל ןתינ אל יוטיב שפוח אלל
דמעמ תלעב תוכזכ יוטיבה שפוח רכומ ,תורחא תובר תויוריח לש ןשומימל יאנת ותויה לשב
.הנוילע תובישחו דחוימ

::יוטיבה שפוח ןגועמ ןכיה

:רמאנ תיאקירמאה הקוחל ןושארה ןוקיתב 
שפוח תא ליבגמה...קוח סרגנוקה קקוחי אל"
."םולש יכרדב ףסאתהל רוביצה תוכז תא וא ,תונותיעה שפוח תא ,יוטיבה
הרזח

:עבוק ,םדאה תויוכז רבדב םלוע יאב לכל ם"ואה תזרכהב ט"י ףיעס 
יאכז םדא לכ"
תועידי שקבל ,הערפה לכ אלל תועדב קיזחהל תוריחה תוברל ,יוטיבהו העדה תוריחל
"...םיכרדה לכב ןרסומלו ןלבקלו
הרזח

:תוריבעכ םינוש יוטיב יגוס עבוק ןישנועה קוח 
םוסרפ ,הדרמה ,תונעזגל התסה ירבד
."הצידוי-בוס"ה רוסיא ןכו תוצוח יטלש לע הבעות רמוח

עדימה רגאמב ואצמת הז אשונל הבחרה

הרזח

:יוטיבה שפוחל םירושקה םיפסונ םיקוח לארשיב םימייק ןכ ומכ 
-1981א"משתה ,תויטרפה תנגה קוח
-1965ה"כשתה ,ערה ןושל רוסיא קוח
-1986ו"משתה ,האושה תשחכה רוסיא קוח
הרזח

:םימידקת

:'ז ד"פ ,םינפה רש דגנ "םעה לוק" תרבח 73/53 צ"גב 
שפוח תא עבק הז ןיד קספ
יכ ןוילעה טפשמה תיב עבק הז ןיד קספב .לארשי תנידמ לש יתקוח ןורקיעכ יוטיבה
הבורק תואדווב הנכס תמייק םא אלא ,ןותיע לש ומוסרפ תא עונמל הלוכי הניא הלשממה
.רוביצה םולשב רומח ןפואב עגפי םוסרפהש
הרזח

ד"פ ,תוזחמו םיטרס תרוקיבל הצעומהו ירג יול דגנ הטרסה ינפלוא 243/62 צ"גב 
ראתמה הטרסה ינפלוא לש תושדח ןמוימ עטק הלספ תוזחמו םיטרס תרוקיבל הצעומה :ז"ט
קומינה .יוניפ וצ אצוה םדגנ רשא ,ביבא לתב הנוכש יבשות ןיבל הרטשמה ןיב תושגנתה
וירבדב סחייתה טפשמה תיב .היעבה תא ףקשמ וניאו בוטה םעטב עגופ עטקה - הליספל
.יוטיבה שפוחל תוכזה לש םילשמ דצכ תעדל רוביצה תוכז לש התובישחל
הרזח

:יטפשמה ץעויה דגנ ראנגו ,64/4 צ"גב תקיספב ןמסוז טפושה ירבד 
אוה לודג ללכ"
ףאו הב קיזחמ אוהש העד לע ןפואו םינפ םושב םדא םישינעמ ןיאש ,ונלש טפשמה תטישב
."התעבה לע אל
הרזח

תיאבצ הרוזנצ תמייק לארשיב 
הצעומה .םירפסו תינורטקלא תרושקת ,הבותכ תונותיע לע
1989 תנשב .התעד לוקישל םאתהב ןימ וא תומילא יעטק רזנצל תיאשר תוזחמו םיטרס תרוקיבל
."השדח העדוה דע" תוזחמ לע הרוזנצה התעשוה

:עדימ שפוחו תעדל רוביצה תוכז 
יכ ןויערה הרקיעו תיסחי השדח תוכז איה תעדל תוכזה
תוטלחה תלבק יכרד ומכ םיירוביצ םיטביה תללוכ עדימל תוכזה .עדימ לבקל תוכז תדמוע רוביצל
םיטביה ןכו המודכו הנידמה לש םילוקוטורפו תוח"וד ,םיירוביצ םיביצקת לע עדימ ,ןוטלשב
:ןוגכ ,וילע תוירוביצ תויושר תוקיזחמש עדימב םישנא לש ןויעה תוכזל םיסחייתמה םייטרפ
.המודכו ילילפ םושיר ,יאופר עדימ
םיסרטניאב תירשפאה העיגפה םרקיעבו םיבר םיטקילפנוק תרצוי תעדל רוביצה תוכז שומימ
האצותכ בוטה ומשבו םדא לש ותויטרפב תירשפאה העיגפהו עדימ םוסרפמ האצותכ םיירוביצ
.םיבשחוממ עדימ ירגאמ לש םייובירמ
הרזח

:תישפוח תרושקת 
תיילע םע קר .תונותיעה שפוחל הליחתב הסחייתה אל יוטיב שפוחל העיבתה
הסיפתה הססבתה ,-20ה האמה רקיעבו -19ה האמה ךלהמב ("תיעיבשה המצעמה") תרושקתה לש החוכ
תעדל רוביצה תוכז םושיילו יטרקומד םויקל יחרכה יאנת תישפוח תרושקת לש המויקב האורה
תרושקתה יעצמא םיאלממ ,םויכ ."היטרקומדה לש הרימשה בלכ"כ תרושקתה לש התייאר ןאכמו
םגו) עדימה לע וז הטילשל .ונלש ירקיעה עדימה ץורע תא םיווהמו ונייחב יזכרמ דיקפת
.ירוביצה םויה רדס תעיבקו להקה תעד בוציעב תערכמ תובישח שי (ותונשרפ לע
טולשלו תוסנל לולע ןוטלשה .תונכס םג םבוחב םינמוט דחוימה הדמעמו תרושקתה לש הז החוכ
,תונוש תוביסמ ,םילולע ,תרושקתה יעצמא ילעב וא ,םמצע םיאנותיעה ;תרושקתב םסרופמה עדימב
.םסרופמה עדימה תא םמצעב רזנצל וא תואיצמה לש תפלוסמ הנומת גיצהל
:תואבה תויתייעבה תודוקנה תא ,רתיה ןיב ,ללוכ לארשיב תישפוחה תרושקתה לש הבצמב ןויד
;הרוזנצה םע "םיכרועה תדעו" םכסהו תיאבצה הרוזנצה תלעפה ;םינותיע לע הלחה יושירה תבוח
םשויו טעמכ ,-1995ב) ודיקפת ףקותמ וילא עיגהש עדימ םסרפל רוביצ ידבוע לע לחה רוסיאה
תינימ הפיקתב םשאנש רפס תיב להנמ יכ "לארשי לוק"ב ןויארב הרפיס רשא הרומ לע הז ףיעס
יעצמאו םיאנותיע דגנכ תועיבת ;םייאנותיע תורוקמ לע ןויסיחה תייגוס ;(ודיקפתמ העשוה אל
םיטפשמ לש םמויקו טפשמ יכילה רוקיס ;טרפה תענצב העיגפו ערה ןושל םוסרפ לע תרושקת
תא רוביצ ישיא לש תופקתהו לארשיב תרושקתה לש ירוביצה הדמעמ ;"תורוגס םייתלדב" םיבר
תרושקתה יעצמא ילעב לש םיילכלכה םילוקישהו תרושקתה יעצמא ןיב תורחתה תועמשמ ;תרושקתה
תרושקתה לש תויביטקייבואה ;תרושקתה ילכב תיזוכירה הטילשה תייעב ;תישפוח תרושקת לע
.הב תמייקתמה םזילרולפה תמרו הילא "ןטקה חרזאה" לש תושיגנה תדימ ,תילארשיה
הרזח

:ןיגפהל תוכזה 
דחוימב הבושח איה .רוביצה תעידיל רסמ איבהל הליעי ךרד איה הנגפהה
הנגפה ךורעלו ןגראל םדא לכל רתומ ,לארשיב .תרושקתה יעצמאל השיג םהל ןיאש ימ רובע
םיניגפמה לע ןגהל הרטשמה תבוח .םידחוימ םירקמב אלא ,ךכ םשל דחוימ ןוישרב ךרוצ ןיאו
תליספ וא לוטיבל הליע הניא המילא הבוגתל ששחה .תומילאב םהל עירפהל הסנמש ימ ינפמ
.םידחוימ םירקמב אלא הנגפה