עדימ תרתסה :רמאמה םש
יבגנ השמ :תאמ
,1985 ,ביבא-לת ,םילעופ תירפס ,ריינ לש רמנ ,"תיטילופה הרוזנצה יווצו תויאשחה ןחלופ :ךותמ
77-64 'מע


עדימ תרתסה

.םתפיכאו םמושיי ,ןוטלשה תודסומב השענה לע עדימ םוסרפ םיענומה םיקוח תריקס

םיצמאמ .תרושקתה ילכל ותוליעפ תפישח תא עונמל ינוחטבה דסמימה יצמאמ וגצוה םדוקה קרפב
וא תומזוי ינפמ םיבתכ תעתרהב ,עדימ תורוקמל םיאנותיע לש םתשיג תמיסחב םיאטבתמ הלא
לש התלחנ םניא הלא םיצמאמ םלוא .םייתלשממ 'תורפוש'ל םכפוהל ןויסינבו ,םייאמצע םיריקחת
,תונותיעל העיגמה עדימה תומכ םוצמצלו תיברימ תויאשחל הפיאשה .דבלב ןוחטיבה תכרעמ
.לארשיב לשמימה יפגא לכ תא תנייפאמ - רוביצל הנממו

רטשמ ללכ ןכתיי אל ןהידעלב רשא דוסיה תויוריח םע הנמנ (תעדל תוכזה וא) עדימה שפוח
ידיקפ תא בייחמה קוח וקקוחו ,השעמל הכלה וז תוכז ןיירשל וגאד ברעמב תונידמ המכב .יטרקומד
ףופכב) התוליעפו הדוקפית לע אלמ עדימ וינפל ףושחל חרזאה לש ותשירדל תונעיהל תושרה
קוח" הקקוח רשא ,הידווש התיה הז םוחתב הצולחה .(םירחאו םיינוחטב ,םימצמוצמ םיגירח המכל
,םימוד םיקוח וקקחנ תורחא תויבנידנקס תונידמב םג ;הנש םייתאממ רתוי ינפל רבכ 'עדימ שפוח
.-70ה תונש תצורמב הבחרוה ףא ותלוחתו ,1976 ילויב "עדימה שפוח קוח" ףקותל סנכנ ב"הראבו
'ךפהמ'ה ךא ,הזכ קוח קקוחל התנווכ לע -70ה תונשב רוביילה תלשממ הריהצה הינטירבב םג
.היפלק תא ףרט רושעה לש ומויסב יטילופה

יטפשמ דמעמ קינעהל וזרדזה אלש תויטרקומדה תונידמה םע תינמנ ,הינטירבכ הומכ ,לארשי
וניא ילארשיה טפשמה יכ קדצב ןעט ,קודצ םייח ,רבעשל םיטפשמה רש .עדימה שפוחל בייחמ
ןמ וידיבש עדימ ריתסהל ןוטלשה לש ותוכזב דדצמ - ךפיהל אלא ,תעדל חרזאה תוכזב ןיידע ריכמ
,עדימה שפוח אשונב קוח תעצה תסנכה ןחלוש לע החנוה םנמא 1979 ינויב .תונותיעה ןמו חרזאה
לש המזויב היה רבודמש רחאמ ךא ,יאקירמאה קוחה תונורקע תא - םייללכה היווקב - תצמאמה
רחאמ .קימעמ ירטנמלרפ ןוידל ללכ התכז אל איה ,(ךרעמה ןמ לחש השמ כ"ח) היציזופואה
לשמימה םלוא .וזכ הקיקחמ ותעיתר לע אלפתהל ןיא ,תזרפומ תויאשחל הטונ לארשיב לשמימהש
,הכופה םתמגמש קוח יפיעס םזי אלא ,עדימה שפוח תא קוחב ןיירשלמ ענמנש דבלב וז אל לארשיב
'ובנגוה' בורל .תיטרקומד יתלבה הרתסההו לופיאה תוינידמב דימתהל וילע לקהל ודעונ רשא
תרוקיבה תא ךכרל וא עונמל ידכ הארנכ ,ינוחטב יפוא תלעב הקיקח ךות לא ולאה םיפיעסה
תבינג אלא הנניא 'תינוחטב'ה םתרתוכ יכ ,הלגמ םירומאה םיפיעסב ןויע ,םלוא .תונותיעב היופצה
דסמימה לע תוידוס לש ךסמ דירוהל םישקבמ אלא ,דבלב ןוחטיב יניינע לע םילח םניא םה .תעדה
.ולוכ ינוטלשה

ידבוע לע רסואה ,ןישנועה קוחל 117 ףיעס אוה הלא 'לופיא' יפיעסבש ףיקמהו ינוקרדה ףיעסה
רתיה ךכל ולביק םא אלא ,םתדובע לע עדימ רוסמל (ירוביצה תורישה יאלמיג לע םגו) רוביצ
- םתוליעפ לע עדימ רוביצל רוסמל םיבייח םניאש קר אל לארשיב לשמימה ידיקפ :רמולכ .שרופמ
ימל יופצה שנועה .ורסומל םהל רוסא אלא - היבנידנקסבו ב"הראב םהיתימע ,רומאכ ,םיבייחש יפכ
דבועה יופצ ךכל ףסונב .לעופב רסאמ תונש שולש וניה תונותיעל ותדובע לע והשלכ עדימ רסומש
םנמא הז רומח ףיעס .תוילאיצוס תויוכזו םייוציפ אלב ןירוטיפב םייתסהל לולעה ,יתעמשמ טפשמל
יסחי ,הנידמה ןוחטב" תקתרמה תרתוכה תא אשונה קרפ - ןישנועה קוח לש 'ינוחטב'ה קרפב עיפומ
ידיבש עדימה יגוס לכ לעו ירוביצה תורישה ידבוע לכ לע לח אוה ךא . "םיימשר תודוסו ץוח
יהשלכ העיגנ ול התיה אל רשא ,הנידמ דבוע דגנכ ףיעסה לעפוה ףא ךשמהב גצויש יפכ .לשמימה
.הנידמל ללכ קיזה אל 'ףילדה'ש עדימה םוסרפ רשאו ,ןוחטיב יאשונל

תא יוארכ אלמל תונותיעה לש הרשוכב השק העיגפ םושמ שי רומאה ילילפה רוסיאבש רורב
וב היה ,הרמוחב הז ףיעס ףכאנ וליא ,השעמל .היארוקל ךרע תלעב היצמרופניא קפסלו ,הדיקפת
התיה ,הזכ הרקמב .הנידמב תונותיעה שפוח לעו תעדל רוביצה תוכז לע תוומ תמולהמ תיחנהל ידכ
קפתסהל תצלאנ התיה תונותיעהו ,לשמימה תולועפ לע עדימ לש ישפוחה ותמירז ןיטולחל תמסחנ
הלא םירבוד) םהינימל תויושרהו םידרשמה ירבוד הל 'ובדני'ש עדימה ירוריפבו םיטקינומוקב
אל הלאכ תוביסנב .(ילילפה קוחה תמיאמ ורטפנ ךכו ,םיאנותיע םע חחושל תשרופמ הכמסה ולביק
הלשממה דוקפית תא החוכנ ךירעהל ול רשפאי רשא ,ןימאו תואנ עדימל הכוז לארשיב םעה היה
תא תונותיעה ינפל גיצהל ללכ םיפאוש םניא ץראב םייתלשממה םירבודה ןמ םיבר .רחב הבש
םירבודכ ,ללכ ךרדב ,םמצע םיאור םה .םיקסעומ םה ובש דרשמה וא דסומה לש וישעמ לולכמ
םילדחמ לע יופיחב םצרמ רקיע תא םיעיקשמו ,דרשמ ותואב ל"כנמה וא רשה לש םיישיאה
םהילע תוכמתסה .'סוב'ה לש ותימדתל םורתי רשא ,ידדצ דחו עטוקמ ,יביטקלס עדימ םוסרפבו
.תישפוח הנידמב תונותיע לע היכרצ לע תונעל הלוכי הניא דבלב

לארשי תלשממ לש 'ירוקמ' טנטפ ונניא יאנותיעל 'רוביצ דבוע' ןיב עגמ לע ילילפה רוסיאה םג
טפשמב תאז לכב םיצוענ וישרוש ךא ,תסנכה תקיקח ירפ אלא ,טדנמה תשרומ אוה ןיא םנמא
,"םיימשרה תודוסה קוח"ל 2 ףיעס לע ססובמ 1957 תנשב תסנכה הקקוחש ףיעסה חוסינ .ילגנאה
עדימ תרבעה לע טלחומ רוסיא ליטמ יטירבה קוחה םג .הנש -70מ רתוי ינפל רבכ הינטירבב קקחנש
ירה ,יסחי קופיאב הז רומח רוסיא לבקתנ לארשיבש דועב ,םלוא .יאנותיעל רוביצ דיקפמ והשלכ
דחא עבק 1928 תנשב רבכ .ותלטה םוימ טעמכ הפירח תרוקיבו הרעס ררוע אוה הינטירבבש
המגמב ,הלשממה ידי-לע םלועמ חסונש רתויב יארפה קוחה והז" יכ ,הינטירבב םינטפשמה יריכבמ
לע ארומ ליטהלו רוביצה תא תומרל העשב הבו הלש התלוויא תואצות ינפמ המצע לע ןגהל
יכ ריהבהו ,רוסיאה ןמ הקומע הדילס הינטירבב טפשמה תיב עיבה תונורחאה םינשב ."תונותיעה
.הינטירב לש ימואלה הנוחטב תא ןכסמה עדימ תפילדב רבודמ םא אלא ,ופכאל יואר הז ןיא
ןיצק ןידל דמעוה רשאכ ,1970 תנשב רתויב תשרופמהו הטובה ,הרורבה הרוצב ורמאנ םירבדה
תירזכאה םיחרזאה תמחלמב הינטירב תוברועמ לע ךיבמ ךמסמ תפלדהב םשאוהש ,ריכב אבצ
טפושה .וכרועו "ףרגלט ידנס"ה בתכ - ךמסמה ימסרפמ םג טפשמל ודמעוה ומיע דחי .הירגינב
...60 ליגל עיגה רבכ 1911 -מ קוחה" :ותטלחהב עבקו ,םימשאנה לכ תא הכיז דליפלוק יטירבה
,תואלמיגל ובש 2 ףיעס תא איצוהל םוקמ ןיא םא ,לוקשל תונוטלשה תא ררועל היושע וז השרפ
הריבע םוש ורבע אלש םיחוטבו םיכומס תויהל הז הרקמב םימשאנל רשפאיש ףיעסב ופילחהל
המיקהש ,(סקנרפ תדעו) םיחמומ תדעו ."ימואלה ןוחטיבל ללכ עגונ ונניאש ךמסמ םמסרפב
תניחבב אוה ףיעסה" יכ הרמאב ,רוסיאה תא םצמצל וא לטבל הצילמה ,המצע הינטירב תלשממ
רידנה שומישל תודוה קר ידרוסבא שומיממ תלצינ לכ תקבוח הארוה ...םוצעו בחר ופקיה .תכובסת
."יללכה עבותה דצמ הב

רפומ םג אוה .רידת ןפואב הזה רוסיאה תא ונלצא םיפכוא ןיא תילארשיה תונותיעה לש הלזמל
ימ ךא .הב דומעל לוכי (רוביצה דבוע וא) רוביצה ןיאש הריזג ותויה םושמ ילוא ,תונמוזמ םיתיעל
יהלשב תסנכב קקחנ ףיעסה יכ רוכזל יואר ,תישאר .תנכוסמ תועט השוע "התמ תוא' וב האורש
יאדוובו ,הינטירבב וילע החתמנש םינשה תבר תרוקיבה ןמ תטלחומ תומלעתה ךות ,-50ה תונש
ףא וז הנווכ .ןידה תרמוח אולמב ופכאל ונווכתה - תסנכבו הלשממב - היכמותו הקיקחה ימזויש
רשה .תונותיעה תצעומב ,ןזור סחנפ ,זאד םיטפשמה רש רמאש םירבדב שרופמו יולג יוטיב הלביק
תושדח רחא הפידרה ,םירתי םיטופטפ לע שנוע ליטהל חרכה" שיש ךכב רוסיאה תא ריבסה ןזור
ןיא - הינטירבבכ אלש - לארשיבש ררבתה תודחא םינש רובעכ ."קספיהל תבייח םוסרפל תורוסאה
1961 יאמב .ינוחטב יתלב עדימ תריסמב רבודמ רשאכ םג ,רוסיאה לש תילילפ הפיכאמ העיתר לכ
תעידיל ריבעהש לע ,לעופב רסאמ םיישדוחל ,ףודיסח יח ,םיטפשמה דרשמב רטוז רביכרא ןודנ
יואר רשא אשונל העגנ אל תבותכתה .ודרשמב תימינפ תבותכת ,ןהכ םולש ,"הזה םלועה" בתכ
קוח תנידמב חרזא רשא ,הרטשמה תרמצב הירורעשב - ךפיהל אלא ,רוביצה יניעמ וריתסהל
דיעהל הרטשמב םיריכב םיניצק לש םבוריסב היה רבודמ .הילע תעדל בייח ףאו יאכז תיטרקומד
יח עשרוה תאז תורמל .תותיחשב (עשרוה םג ףוסבלו) םשאנש ,רהס לאקזחי ל"כפמה ,םדקפמ דגנ
קספ ילושב ףיסוה ףא טפושה .ןוילעה טפשמה תיבב הרשוא ףא ותעשרהו ,תילילפ הריבעב ףודיסח
ןורקע תא תנגוה יתלב הרוצב לצינ 'הזה םלועה' ןועובשה" יכ ורמאב ,תונותיעה תונגב םירבד ןידה
ירוביצ ןיינע היה "הזה םלועה" םסרפש עדימב ןכש ,ההימת תררועמ וז הרעה ."תונותיעה שפוח
תישפוח תונותיע לש םיקהבומה (היתובוחמו) הידיקפתמ אוה הזכ עדימ לש ומוסרפו ,קהבומ
.תיטרקומד הנידמב

ךבדנ תווהל רומאה ,"הלשממה דוסי קוח" - תיפוסו תישילש האירקב - תסנכב רשוא 1968 תנשב
:אבה רוסיאה עיפוה "דוסיה קוח" לש 28 ףיעסב .לארשי לש הדיתעה התקוחב יזכרמ

םייוליגו םיידוס םה םיאבה םיניינעב םירשה תודעו לשו הלשממה לש תוטלחההו םינוידה"
:םיניינעה הלאו .רוסא םמוסרפו
; הנידמה ןוחטב .1
; הנידמה לש ץוחה יסחי .2
ףיעס ךרוצל ,וצב וילע הזירכהו הנידמל תינויח ותוידוס תא התאר הלשממהש רחא םיניינע גוס .3
; הז
לע עדיש ימ לע אלא רוסא וניא ומוסרפו ויוליגש דבלבו ,דוסב ורמשל הטילחה הלשממהש ןיינע .4
"...הטלחהה

תואקספה יתש השעמל תוקינעמ ,ךיירטשנטור עשוהי ר"ך ,תונותיעה תצעומ אישנ ריעהש יפכ
דבלבו ,אוהש אשונ לכב ןויד לכ לש ומוסרפ לע רוסאל ,הלשממל תישפוח די ףיעסבש תונורחאה
תוידוס"ל םהשלכ םייביטקייבוא םינוירטירק עבוק ונניא ףיעסה .תינויח ותוידוסש 'הל הארנ'ש
רוסא ךכיפלו ,"ידוס" אוה ינולפ ןויד םא (היווצ וא) הפ לבהב תעבוקה איה הלשממהו ,"תינויח
.םלועב הבושח היטרקומד םושב הליבקמ ןיא תגיוסמ יתלבו הבחר הכ לופיא תוכמסל .ומסרפל
תויהל ,רומאכ ,דיתעה "דוסי קוח"ב העבקנש םושמ ,םייתעבש הרומח וז תיטרקומד יתלב תוכמס
רדעיהב ,הנידמה תקוחב תאזכ תינוקרד תוכמס לש התללכה .לארשי תנידמ לש התקוחב יזכרמ קרפ
לע דבכ לצ הליטמ יעדימה שפוחב וא יוטיבה שפוחב ,תונותיעה שפוחב ריכמה והשלכ יתקוח ףיעס
.לארשיב היטרקומדה דיתע

החילצמ ותרזעבש ירקיעה קשנה ונניא - ותרמוחו ותובישח לכ םע - "הלשממה דוסי קוח" ,םלוא
הברה ףירח קשנ .היתוטלחהו הינויד לע ימיטיגל יאנותיע חוויד יתורירש חרואב רוסאל הלשממה
קוחב לוגירה תוריבע קרפ אוה - תונורחאה םינשב דואמ הצופנ תונותיעה דגנ ותלעפה רשא - רתוי
רסאמ וניד ,ךכל ןמסומ תויהל ילבמ תידוס העידי רסומש ימ" יכ ,עבוק הז קרפ ;ילארשיה ילילפה
ןיא הז הרקמב םג ."םינש 7 רסאמ וניד ...תידוס העידי קיזחה וא ףסא ,גישהש ימ" יכו ,"םינש 15
תעגונה העידי" וז יכ ,רתיה ןיב ,עבקנ אלא ,"תידוס העידי" חנומל הצממ תבייחמ הרדגה קוחב
םיניינעכ 'תומושר'ב םהילע הזירכה ,ןוחטיבהו ץוחה תדעו רושיאב ,הלשממהש םיניינע גוסל
היתוטלחהו הינויד ,התוסנכתה יכ ,תומושרב המסרפש וצב ,הלשממה הזירכה 1966 תנשב ."םיידוס
וליפא וא) ךכ לע חוודמה יאנותיע אליממו ,"תידוס העידי" תקזחב םה ןוחטיבל םירשה תדעו לש
.ךשוממ רסאמל יופצ אוהו ,לגרמ ןידכ וניד (ךכ לע עדימ ףסוא

,עונמל הל רשפאי הז הארמל םימת וצב םכחותמו יניצ שומיש יכ ,הלשממה התליג הרהמ דע
תימתס העדוהב יד .היתובישימ ףלדומה והשלכ עדימ לש ומוסרפ ,ןיטולחל יתורירש חרואב
,ןוחטיבל םירש תדעו לש תנוכתמב התבישי תא המייק הלשממה יכ הלשממה ריכזמ יפמ תיתיצמתו
יטילופ עדימב רבודמ וליפא ,הבישי התואב ורוקמש והשלכ עדימ םסרפל תונותיעה לע רסאנ דיימו
רוזנצל ןיא הז אשונבו ,יטמרהו טלחומ - וצה חוכמ - אוה הלא תובישי לע לופיאה .ינוחטב ונניאש
ןיאש ענכתשה םא ףא ,עדימה םוסרפ תא ןותיעל רשאל יאשר אוה ןיא .והשלכ תעד לוקיש יאבצה
תורוהל הלוכי (הלש ריכזמה תועצמאב ,בורלו) המצע הלשממה קר .ינוחטב ןוכיס לש ץמש ךכב
- תעתרנ הנניא הלשממהש חיכומ ןכא ישעמה ןויסינה .רחא וא הז אשונב לופיאה תרסה לע רוזנצל
ףושחל תונותיעה יצמאמב לבחל הילע לקיש דבלבו ,אושל ןוחטיבה םש תא תאשלמ - הז םוחתב םג
יכרצל "ןוחטיבל םירשה תדעו"ב יביטקיפה שומישה .םיימינפה היכוסכס תא וא הילדחמ תא
תשש תמחלמ רחאלש 'השתהה תמחלמ' תפוקתב רקיעב טלב רוביצה ןמ ךיבמ עדימ תמלעה
,רומאכ ,הדלס הדלוג .תימואל תודחא תלשממ תושארב הבצינ ריאמ הדלוג רשאכ ,םימיה
,המיוק אל ללכ ,ליעל רומאכ ,וז החטבה .םיפילדמ םירש םע ןידה תא תוצמל החיטבהו תופלדהמ
לש םיינוחטב יתלב םינויד לעו תויתרגש תובישי לע זירכהל הלשממה שאר התברה תאז תמועל ךא
םתואמ תופלדהה םוסרפ תא עונמל החילצה ךכו ,"ןוחטיבל םירש תדעו ינויד" לעכ הלשממה
תבישיב ותעשב להנתהש ףירח חוכיוול הרושק הז גהונל תטלוב המגוד .תרושקתה ילכב םינויד
רמ .'המילשה לארשי-ץרא' ןעמל העונתה אשונב ,ןיגב םחנמו ןבא אבא זאד םירשה ןיב הלשממה
,זמרב ,וז העונת הוושה יאנותיע ןויארב יכ ותוא םישאהו ,םישק םירבד ןבא רמב חיטה ןיגב
רדגוה ,תילארשיה תונותיעב ואולמב םסרופ תקולחמב יונשה ןויארהש ףא .תיצאנה העונתל
המגוד .תונותיעב םוסרפל רסאנ אליממו ,ןוחטיבל םירשה תדעו לש ןוידכ הלשממב וילע חוכיווה
רבודמ .הלשממה שארל "םיטסינימשה בתכמ" לע לופיא ליטהל ןויסינה איה הפוקת התואמ תרחא
ןעמל םירותיוול הנכומ הלשממה ןיאש לע וחמ רשא ,ל"הצל םסויג ףס לע םידימלת לש םבתכמב
ןויסינ הלע אל הז הרקמב .םילייחכ םהלש היצביטומב עגפי רבדה יכ םששח ועיבהו ,םולשה
תונכתסה ךות ,הרוזנצה תרוקיבל ללכ השיגהל אלב בתכמה תשרפ תא םסרפ "ץראה" .הפי לופיאה
יכ דיעמ ,"ץראה"ב ינידמ בתכ הפוקת התואב שמיש רשא ,ןלוג יתמ יאנותיעה .םיפירח םימוציעב
-תויאבצ תוטלחהל הנווכה ןיאו) הדגב תוינידמל רשאב תוינורקעה תוטלחהה תיברמ םג
,ילוא ,םדרוה ךכ בקעו ,"ןוחטיבל םירשה תדעו" לש תויאשחה ךסמ ירוחאמ ולבקתנ ,(תויביטרפוא
.םיעבשה תונש תצורמב ררועתהל דיתע רשא ,הז אשונב ינויחה ירוביצה חוכיווה

םירשה תדעו" לע לופיא ליטמה 'םימת'ה וצהש ,םתעד לע ללכ ולעה אל לארשיב תונותיעה ישאר
יכרוע תאז ופצ וליא .תיטילופ הרוזנצ לש התלעפהל יתורירשו הטוב הכ חרואב לצוני "ןוחטיבל
רושימב ןה ,המרוח קבאמ וב םיקבאנ יאדווב ויה - 1966 תנשב וצה תקיקח תעב - םינותיעה
ללכ םילטובמ ויה אל וצה קקחנ םרטב הז קבאמ לש וייוכיס .ירטנמלרפה רושימב ןהו ירוביצה
ידיב קקחנ םנמא "תידוס העידי"כ ינולפ אשונ רידגמה וצ יכ יריכזהלו בושל םוקמה ןאכ .רקיעו
הב רשא ,תסנכה לש ןוחטיבהו ץוחה תדעווב ורושיא רחאל קר ףקותל סנכנ אוה ךא ,הלשממה
ןתונו ,וצה לש 'תיתרתחמ'ו הזופח הקיקח ענומ ירטנמלרפ רושיאב ךרוצה .היציזופואה םג תגצוימ
רומאכ הלצינ אל 1966 תנשב .ולוכיסל קבאיהל 'תנגוה תונמדזה'ו התואנ תוהש תונותיעל
וחיכוה םינש רשע רובעכ םלוא .עירפמ ןיאבו הוולשב התשענ וצה תקיקחו ,וז תונמדזה תונותיעה
תישארב .הז גוסמ םיפסונ םיווצ לע דוע וגילבי אל יכו ,חקלה תא בטיה ודמל יכ תרושקתה ילכ
תרגסמב לולכל תשקבמ הלשממה יכ תסנכל ,קודצ םייח ,זאד םיטפשמה רש עידוה 1976 תנש
יגיצנ ןיב םיידוס םירדש" הז ללכבו ,"סומכ ינידמ עדימ" םג םוסרפב תורוסאה "תוידוסה תועידיה"
תיתלשממ המזוי וז התיה אל ,השעמל ."םיידדה םיידוס םירוקיבו ,תורז תולשממ ישארו לארשי
תנווכ לע ,אריפש ןושמש בקעי ,םדוקה םיטפשמה רש זמר -1969ב רבכ .תימואתפ וא השדח
םיימשר םירשק הל ןיא רשא הנידמ םע להנתמה ןתמו אשמ לע עדימ םוסרפ וצב רוסאל הלשממה
ןא ,תונותיעה שפוח תא תנכסמ םנמא הז םוחתב הרוזנצ תלטה יכ הדוה אריפש רשה .לארשי םע
.הנידמל בר קזנ םרוג רומאה עדימה םוסרפ יכ ןעט

הרזח