חרזאהו םדאה תויוכז - עדימה רגאמ


יברעה רזגמב םיתמ תוקונית רתוי :רמאמה םש
03290416- :'לט 61364. ביבא לת ,36529 .ד.ת ,הודא זכרמ ימוסרפ :ךותמיברעה רזגמב םיתמ תוקונית רתוי


.הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה לש םינורחאה םינותנהמ הלוע ךכ

היה ,יח תודיל ףלא לכל 12.9 ,םיברעה ברקב תוקוניתה תריטפ רועיש 1993 ב
5.7. ,םידוהי תוקונית ברקב תוריטפה עצומממ 2 יפמ רתוי

7.8 לע יצראה עצוממה דמע 1993 ב :יצראה תוקוניתה תתומת רועישל רשאב
.(םייפוס םניא 1993 ינותנ)

,19891991- םינשה רובע םה בושיי יפל תוקונית תריטפ לש םינורחאה םינותנה
9.7. לע יצראה עצוממה דמע ןהב
תריטפ עצוממו ,,14.6 לע דמע םיברע תוקונית תריטפ עצוממ הלאה םינשב
7.8. לע דמע םידוהי תוקונית

ןיב רעפה רמשנ םלוא ,יצראה תוקוניתה תתומת רועיש דרי תונורחאה םינשב
.םיברעו םידוהי

,2 'סמ ןויוויש לע עדימב המסרפתהש הלבטל ןוכדיע הווהמ לאמשמש הלבטה
1992. טסוגוא ,"לארשיב תואירב יתוריש"

אוה תוקוניתה תתומת רועיש םיברעה םיבושיב יכ רוריבב הלוע הלבטה יפ-לע
דועב ,רתויב הובגה
.רתויב ךומנה אוה תוקוניתה תתומת רועיש תילכלכ םיססובמה םיבושיבש

:תורוקמ
1994 לירפא ,םייסיפ םינותנ ,לארשיב תוימוקמה תויושרה
1994. ץרמ ,לארשיל יטסיטטסה ןוחריה