ןויוושל עקר

קוחה ינפב ןויוושה
יעקרקמ להנימ דגנ ןטיבא צ"גב - ילמרופ ןויוושו יתוהמ ןויווש
הדובעב תויונמדזה ןויווש קוח


קוחה ינפב ןויוושה :רמאמה םש

רימז קחצי :תאמ
23.12.91 ,הפיח תטיסרבינואב תוגלמ תקולח סקטב האצרה


קוחה ינפב ןויוושה

לש יתקוחה ודמעמ תא רבחמה רקוס ןויוושה גשומ תוהמ לש ינושאר רורב רחאל
דחא לכ לע ןוידה תא וביחרי קרפה ךשמהבש םיעטקה .לארשיב ןויוושה ןורקע
.הז רמאמב םירקסנה םיטביההמ


לע תיתפרצה הכפהמה התרח ידכב אל .םדא ייחב הלענו יזכרמ ךרע אוה ןויוושה
ןמ ותובישחב לפונ וניא ןויוושה .הווחא ,ןויווש ,תוריח :המסיסה תא הלגד
יונש קדצה תובורק םיתעל ןכש ,קדצה ינפ לע ןורתי ול שי ףא ,קדצה
הברה רורב ןויוושה וליאו ,קדצה ןעמל קבאמב דכלתהל השק ןכלו ,תקולחמב
ןויוושל קבאמה :תאזמ הריתי .ותוא םדקלו וביבס זכרתהל רתוי לק ןכלו רתוי
רבכ .קדצ ןיבל ןויווש ןיב הבר הבריק תמייקש קפס ןיא .קדצל קבאמ םג אוה
ינב לא הווש סחי יכ ,םירחא םיפוסוליפ ורמאו ורזח ויתובקעבו ,רמא וטסירא
.קדצ לש הרוצ ,ומצע אוה ,וניה םיווש םדא

זרופ 95387/ צ"גב) ןוילעה טפשמה תיבב הנורחאל ונתינש ןידה יקספמ דחאב
:ךכ קרב טפושה רמא (332 ,309 ,(2)ב"מ ד"פ ,ופי-ביבא-לת תייריע שאר דגנ
קדצ לש םילוקיש לע ססובמ אוה .םדאל יעבט אוה ןויווש חיטבהל ךרוצה"
הרכה שקבל תלוזה לש ותוכזב ריכהל ךירצ ,ותוכזב הרכה שקבמה .תוניגהו
איה הילע תיתרבחה המכסהלו הרבחל ינויח אוה ןויווש םייקל ךרוצה .המוד
ינסרה םרוג ךל ןיא ,ןכא .תורירשה ינפמ ןוטלשה לע רמוש ןויוושה .היונב
ךכיפל ."הפיאו הפיא םהב םיגהונ יכ היתונבו הינב תשוחת רשאמ הרבחל רתוי
לש דוסיה יכרעמ דחאכ הקוחב ןויוושה תא תועבוק ןהש םלועה תומוא לע לבוקמ
דחאכ ,ןויוושה תא הצמיא ,לבוקמה ןבומב הקוח הל ןיאש ,לארשי .הרבחה
...לארשי תנידמ" יכ הריהצמ הליגמה .תואמצעה תליגמב ,הלש דוסיה יכרעמ
עזג ,תד לדבה ילב ,היחרזא לכל רומג ינידמו יתרבח תויוכז ןויווש םייקת
ינא'ה תאו םעה ןוזח תא תאטבמ ,ןוילעה טפשמה תיב רמא ,תאז הרהצה .ןימו
ופא תמשנב אוה" ,רמאו טפשמה תיב ףיסוה ךכ ,ןויוושה ןורקע .ולש 'ןימאמ
ד"פ ,רצואה רש דגנ ןמגרב ,98169/ צ"גב) "ולוכ ונלש יתקוחה רטשמה לכ לש
698. ,693 ,(1)ד"כ

טפשמהו םיווש םניא םדאה ינב יכ עדויו האור ,ושארב ויניעש ימ לכ ,תאז םע
ינב .םיווש םלוכ וליאכ םהילא סחייתמ וניא ,תרחא הנידמ לכב ומכ ,לארשיב
אל ףאו סוחייב אל ,לקשמב אל ,םיווש םניא ,םידלונ םהשכ רבכ ,םדאה
םמצע םהש לככ ךלוהו לדג םדאה ינב ןיב ןויוושה יא ,תאזמ הריתי .םייוכיסב
שי ;רתוי םיפי שיו םיפי שי ;םירישע שיו םיינע שי .םיכלוהו םילדג
רמא רבכו .תינויווש הניא תישונאה הרבחה ,הליחמב .םינואג םג שיו םירשכומ
הלאכ שי ךא ,םיווש םלוכ יכ ,תויחה תווח לע ורפסב ,לוורוא 'גרו'ג ךכ לע
.רתוי םיוושה

וליפאו ,םדא ידי השעמכ םג םייק אוה .עבטה לש רצותה קר ונניא ןויוושה יא
אבצב תתרשמ השא איה רשאב השאה ,ןיד יפ לע ,המגודל .הנידמה לש הקנפשוגכ
רבגה ,תאז תמועלו ;הדיל תשפוחל תיאכז השא קר ;רבגמ רתוי הרצק הפוקת
.הלעבל טג תתל הלוכי הניא השא וליאו ,ותשאל טג תתל לוכי

סמ ,תועיבצ אלא וניא ,ןוילע ךרעכ ,ןויוושה לע רובידהש איה הנקסמה םאה
.ןויוושל םיסחיימש ןבומב יולת לכהש איה הבושתה ?רתוי אלו םייתפש
רשפא ,דחא גשומ יפל ןויווש הארנש המ .דואמ בכרומ גשומ וניה ןויוושה
ןיא" ,ןיול המלש טפושה לש וירבדכ .ןויווש רסוח ,רחא ןבומ יפל ,היהיש
ימוחתב הז רובידב שומיש םישוע ונא .ןויווש רובידל הדיחי הרדגה
ותועמשמ הלאה םימוחתהמ דחא לכב םגו ,קוחהו היפוסוליפה ,רסומה ,הקיטמתמה
רויוושה לש תונוש תויועמשמ 108 תומייקש הנמו אצמ דחא רבחמ .הדיחי הניא
,(3)ז"ל ד"פ ,תסנכה שאר בשוי דגנ ןייטשניבור ןונמא כ"ח ,14182/ צ"גב)
141.(

אוה ןויווש לש ןבומ הזיא לע ריהבהל ךירצ ןויווש לע רבדמש ימ ,ךכיפל
,הרבחב דוסי ךרעכ ןויוושה לע רבודמ רשאכ ,ןויווש לש לבוקמה ןבומה .רבדמ
יאב לכל הזרכהב םג לבקתנש ןבומה והז .קוחה ינפב ןויווש לש ןבומה אוה
עבוק וז הזרכהל 1 ףיעס 1948. תנשמ םראה לש םדאה תויוכז רבדב םלוע
."תויוכזבו דובכב םיוושו םיישפוח םידלונ םדאה ינב לכ" :רומאל

תויהל ךירצ ומצע קוחה ,תישאר .הלופכ תועמשמ ול שי קוחה ינפב ןויוושה
קוחהש חיטבהל ידכ .תובוחבו תויוכזב םדאל םדא ןיב תולפהל אלו ינויווש
ךימסתו ,ללככ ןויוושה תא עבקית רשא ,הקוח היהתש אוה חרכה ,ינויווש היהי
.ב"הראב ,המגודל ,בצמה ןכ .ןויוושה תא דגונה קוח לוספל טפשמה תיב תא
.ינויווש היהי קוחהש חיטבהל תורשפא ןיא ,תאזכ הקוח ןיא הב ,לארשיב
לע הרימשה .ןויוושב םיעגופה םיקוח קקוחל תיאשר םג ןכלו תינוביר תסנכה
הטונ תסנכה יכ ףאו .תסנכה לש ימצע ןוסירב ,ןכל ,היולת םיקוחב ןויוושה
קפס ,המגודל .ןיינעו ןיינע לכב ךכב תדמוע איה םא קפס ,ןויוושה לע רומשל
ןחבמב דמוע קוחה חוכמ תובישי ידימלתל ןתינש יאבצ תורשמ רוטפה םא
.ןויוושה

תושרה .קוחה תפיכאב ןויווש איה קוחה ינפב ןויוושה לש היינשה תועמשמה
,לשמל ,הלפמ איהשכ ,ינויווש יתלב ןפואב ינויווש קוח ףוכאל הלוכי תעצבמה
טפושה ךכ לע דמע .הלוספו הרוסא תאזכ הילפא .ןימ וא תד ,עזג דוסי לע
:ןמסוז

תא ול רוחבלו ינומלא ןיבל ינולפ ןיב "תולפהל" יאשר יטרפ חרזא דועב"
םתיאש הלא
םעטמ הילפא הרוסא ,םיריבס יתלב ויעינמו ויקומינ ויהי וליפא ,קוסעי
תושר
הלטנ היתולועפ תא התושעב וא היסכנב השמתשהב יכ אוה םעטה .תירוביצ
תושרה
תושרה תבייח וזכש רותבו ,רוביצה יפלכ ןמאנ לש דיקפת המצע לע
סחי סחייתהל
וז ירה ,ןידכ אלש חרזא התלפיהו הז ןורקיע הרפהשמו ,םיווש לא הווש
הליע
ד"פ ,והירמש רפכ דגנ ץרפ ,26262/ צ"גב) "הז טפשמ תיב לש ותוברעתהל
)2115 ,2101 ז"ט

,ינויווש ןפואב קוחה תא עצבל תושר לכ בייחמה ,הז ללכ לש םושייה םלוא
בייחמ ןויוושה יכ רמול ןתינ ,ינוציקו ינטשפ ןבומב .רקיעו ללכ טושפ וניא
הכירצ ,ךכ םא .קוידב רבד ותוא ,םדא לכמ שורדל וא ,םדא לכל תתל תושרה תא
םינותנהו תוביסנה ןמ םלעתהלו היניע תא םוצעל ,קדצה תלא ומכ ,תושרה
ימ ילוא היהי .ילמרופ ןויווש היהת האצותה .שיאל שיא ןיב םילידבמה
םדאה ינב השעמלש ןוויכ םלוא .ילאידיאה ןויוושה והז יכ בושחל התפתיש
קדוצ יתלב תויהל יושע ילמרופ ןויווש ,םינותנבו תוביסנב םיווש םניא
יפסכ עויס ותוא ןתית הנידמהש ,לשמל ,קדוצ הז ןיא .ירשפא יתלב ףא ילואו
שיש ימל ןכו ,הריד ול ןיא ןיידעש ימלו הריד ול שי רבכש ימל הריד תשיכרל
ירשפא הז ןיא ללכ ךרדב ,ןכ ומכ .ללכ םידלי ול ןיאש ימלו םיבר םידלי ול
לש םילוקיש לשב םאו םילבגומ םיבאשמהש םושמ םא ,שרוד לכל הנעית תושרהש
.רוביצה תבוט

תבוט לש םילוקיש לשב וא קוחה תארוה ללגב - תוינומל תונוישר ןתמ ,המגודל
,הנש ידימ תונוישר לש םיוסמ רפסמ אלא תכמסומה תושרה ידיב ןיא רוביצה
הלאכ םהיניב ואצמי דימתש ךכ ,לפוכמו לופכ ןוישר םישקבמה לש םרפסמ וליאו
תטלחה תא תלסופה הילפא םושמ תרכהב ךכב שי םאה .וחדנש הלאכו ולביקש
םילבגומ םיבאשמהש ,םלוע לש וכרד וזש ירה ,הלילשב בישמ רשיה לכשה ?תושרה
.םלוכל םימיאתמ םניאש וא םיקיפסמ םניאו

ליעפהל ,ללכ ךרדב ,םג תבייח ,תוכמס ליעפהל האב איה רשאכ ,תושרהש ןאכמ
ןתינ וב םוקמ ןכש ,ןויוושה ביוא וניה תעדה לוקיש ,הרואכל .תעד לוקיש
.הילפא לש הנכסה תברוא םג םש תונחבה תושעלו תוביסנב בשחתהל תעד לוקיש
חוטיבל דסומה תא בייחמ ימואלה חוטיבה קוח רשאכ הילפא תנכס ןיא ,לשמל ךכ
תמועל 65. ליגל עיגהש חטובמ לכל םיוסמ םוכסב הנקיז תבציק תתל ימואל
חטובמל הנקיז תבציק תתל יאשר ימואל חוטיבל דסומה יכ קוחה עבק ול ,תאז
לש ותעד לוקיש יפל ,תוביסנל םיאתמה רועישבו תאזכ הבציקל קקזנ רשא
ןיא ,ןויוושל הנכסה ףא לעו ,תאז םע .ןויוושל שושחל ךירצ היה דימ ,דסומה
ןויוושל עיגהל ידכ ,רתיה ןיב ,שרדנ תעדה לוקיש .תעדה לוקישמ סונמ
םילדבהב בשחתמ ,ילמרופה ןויוושה ןמ לידבהל ,יתוהמ ןויווש .יתוהמ
םג ןכל .רתוי קדוצ ףאו רתוי ישעמ אוה ללכ ךרדב ;םדא ינב ןיב םימייקה
ןיינעו ןיינע לכב לועפל הל רשפאיש תעד לוקיש תושרל תונקהל גהונ קוחה
.ןיינע ותוא לש םיכרצהו תוביסנה יפל

.ןויוושב עוגפל ילב תעדה לוקיש תא תושרה ליעפת דציכ איה תירקיעה הלאשה
לש לבגומ רפסמ קלחל ךירצ רשאכ תעדה לוקיש תא ליעפהל שי דציכ ,המגודל
טפשמה תכרעמש הבושתה ? ןוישר ישקבמ לש לודג רפסמ ןיב תוינומל תונוישר
,םייניינע םילוקיש םימייק ןיינעו ןיינע לכבש ,איה תאז הלאשל הנתנ
תיאשר תושרה .ןיינעל םיכייש םניאש ,םירז םילוקישו ,ןיינע ותואל םיכיישה
יבגל .םירזה םילוקישה ןמ םלעתהלו םייניינעה םילוקישב בשחתהל תבייח ףאו
תושירדהו הגיהנב ןויסינה ,ילילפה רבעה ,ליגה ,המגודל ,תינומל ןוישר ןתמ
,אצומ ץרא וליאו ;םייניינע םילוקיש תויהל םייושע ןוישרה שקבמ לש
.םירז םילוקיש ויהי ,ולש תיתדה הנומאה וא תיתגלפמה תוכייתשהה

?םיווש םירקמ םה המ .םיווש םירקמ יפלכ הווש סחי שרוד ןויוושה ןורקע
הנוש סחי .םייניינע םילוקיש םתוא םימייק םהב םירקמ םה הלא קוחה יניעב
ןורקע ,תאז תמועל .הלוספ הילפא יהוז .ןויוושב עגופ םיווש םירקמ יפלכ
םירקמ יפלכ הנוש סחי .םינוש םירקמ יפלכ הווש סחי שרוד וניא ןויוושה
?םינוש םירקמ םה המ םלוא .תרתומ הנחבה אלא הלוספ הילפא רצוי וניא םינוש
,רז לוקישל לבגומ ינושה םא .םינוש םייניינעה םילוקישה םהב םירקמ םה הלא
יניעב םיווש םיבשחנ םירקמה ןיידע ,תיתגלפמ תוכייתשה וא תיתד הנומא ומכ
.הווש סחי םיבייחמ םהו קוחה

לוקיש .רז לוקיש והמו יניינע לוקיש והמ ןותנ הרקמב עובקל השק םיתעל
םדאש הדבועה ,המגודל .רתא רשקהב רזו דחא רשקהב יניינע תויהל לוכי םיוסמ
לוקישו ראוד דיקפכ ותקסעה ךרוצל רז לוקיש בשחית תווצמ רמוש ונניא םיוסמ
יניינע בשחנ םיוסמ לוקיש םא הלאשה .תורשכ חיגשמכ ותקסעה ךרוצל יניינע
תוחוורה תופקשהבו רשיה לכשב ,הרקמו הרקמ לכ לש תוביסנב היולת רז וא
רוסמל רשאמ רתוי הבוט ךרד ןיא ,תאז הלאשב תועד יקוליח םימייק םא .הרבחב
תואמצעה ,טפשמה תיב לש דמעמה .טפשמה תיב ידיל ,רבד לש ופוסב ,הערכהה תא
ןגהלו הרבחה לש דוסי יכרע םה המ עובקל ותוא םירישכמ ,ולש םירושיכהו
.העיגפ ינפמ םהילע

הבחר תיתרבח המכסה תמייק .תאז הלאשב תועד יקוליח ןיא ללכ ךרדב םלוא
יכ ,להקה תעדב ומכ טפשמה תיב לש ןיד קספב ,תורחא תונידמב ומכ לארשיב
,םואל ,תד לש םילוקיש דוסי לע הנוש סחי ללכ ךרדב רסוא ןויוושה ןורקע
םילוקישכ ללכ ךרדב םיבשחנ הלאכ םילוקיש .הלאב אצויכו ןימ ,אצומ ,עזג
םאתהב .הלוספ הילפא ללכ ךרדב תבשחנ הלאכ םילוקיש דוסי לע הלועפ .םירז
תיב .השא איה רשאב השא לש היתויוכזב ,המגודל ,עוגפל ללכ ךרדב רוסא ךכל
הצעומב הרבח תויהל השא לע רוסאל ,לשמל ,הלוספ הילפא יהוז יכ עבק טפשמה
רתוי ךומנ ליגב הבציקל תאצל התוא בייחל וא ,םינבר רחובה ףוגב וא תיתד
תרבחב תליידכ ריכב דיקפתל יונימ הדעב עונמל וא ורבג לש הבציקה ליגמ
םג ןכלו ,השאל שיא ןיב ,תיטפשמ הניחבמ ,לדבה ןיא הלא םירשקהב .הפועת
.השאל שיא ןיב תולפהלו ןויוושה ןמ תוטסל םוקמ ןיא

יכ ררבתנ וב טפשמב רורב יוטיב ידיל אב הילפאה יפלכ טפשמה תיב לש סחיה
היה שוכרהש םושמ רוביצ יכרצל שוכר העיקפה בקעי ןורכז תימוקמה הצעומה
לוקיש איה תיתדה וא תימואלה תוכייתשהה םאה .תיתד-תינמרג תכל ךייש
ונילגשכ" :ךכ רמאו ןוזנרב טפושה יפמ בישה טפשמה תיב ?הז רשקהב יניינע
,ונבשי םכותבש םלועה תומואל ונייה תונברק ,ונתמדא לעמ ונקחרתהו ונצראמ
ללגב קר תוילפאו תושיגנ ,תופידר לש רמה םעטה תא ונמעט תורודה לכבו
,הז ללמואו רמ ןויסינ ידמולמ ."םע לכמ תונוש םהיתדש" םידוהי ונתויה
אלש תופצל ןתינ ,תישונאהו תימואלה ונתעדותלו ונתרכהל קומע קומע רדחש
ונילע לארשי תנידמב ונתואמצע שדחתהבו .םייוגה לש תוזולנה םיכרדב ךלנ
אל םדא לכ יפלכ הפיאו הפיא לש גהנמו הילפא לש לצ לכמ רמשיהלו רהזיהל
ותד יפל ,ולש וכרדב ונמע תויחל הצורו ונתיא אצמנה קוח רמוש ידוהי
אנושה לש םיהולא םלצ תא התיחשמ איה :הב הלופכ הללק םירז תאנש .ותנומאו
ינלבוסו ישונא סחי תולגל ונילע .ופכב לווע אל לע אונשה לע הער הטיממו
תויוכזב םדא ינב ןויווש לש לודגה ללכה תא םייקלו םלצב ארבנש ימ לכ יפלכ
,הינבלו ןונכתל תיזוחמה הדעווה דגנ רגרב המא 39272/ צ"גב) "תובוחבו
771.( ,764 ,(2)ז"כ ד"פ ,הפיח זוחמ

םג אלא ,בקעי ןורכז תימוקמה הצעומל קר אל ,הלא םירבד ןוויכ טפשמה תיב
תולקב ספתנ אוה .ןויוושה לש הפרותה תדוקנ אוה בחרה רוביצה .בחרה רוביצל
לודג רעפ הז םוחתב רצונ ךכ .םיטועימ ינב תולפהל הטונ אוהו תומודק תועדל
תוטלחה לסופו ךרעכ ןויוושה לע ריהצמ טפשמה תיב .תואיצמה ןיבל טפשמה ןיב
הניא טפשמה תכרעמ .הילפאה תכשמנ בוחרב וליאו ,ןויוושב תועגופה תוינוטלש
תדבועל הווש רכש םלשל דיבעמ לע תופכלו תומודקה תועדה תא קלסל לגוסמ
הקוחה הב ,ב"הראב םג .םיטועימ ןבל רדח ריכשהל הריד לעב לע וא דבועלו
,עזגו ןימ לש סיסב לע הילפא רסוא טפשמה יכ קפס ןיאו ,ןויוושה לע הווצמ
רסוא טפשמה .לארשיב םג ךכ .עזגו ןימ דוסי לע הבחר הילפא ןיידע תמייק
איה .תמייק תאזכ הילפא השעמל ךא ,םיברע לשו םישנ לש ,המגודל ,הילפא
לסחל םינוא רסח טפשמה םלוא .טפשמל דוגינב אלא טפשמה תוסחב תמייק הניא
.ומצע תוחוכב הילפאה תא

רוביצה ברקב ךוניחו הרבסה לש הלועפ םג תשרוד תיוושה תמשגה יכ ,רבתסמ
ךוניחה תרבסהל עייסמ ,ןויוושה ןורקע לע ריהצמ אוהשכ ,טפשמה ,ןכא .בחרה
תודסומ לכ לש ,תכשוממו תינשקע ,תפסונ הלועפ השורד .ךכב יד ןיא ךא
.הלוספ הילפא דגנ תוליעיב קבאיהל ידכ ,תואטיסרבינואה תוברל ךוניחה
סויג קר .ברק הדש איה החפשמ לכו לייח אוה םדא לכ ןויוושה דעב קבאמב
.ןוחצנל ןויוושה תא ליבוהל לוכי םירואנה םדאה ינב לש יללכיעקרקמ להנימ דגנ ןטיבא צ"גב - ילמרופ ןויוושו יתוהמ ןויווש :רמאמה םש
לארשי
,(4) ג"מ ד"פ ,'חאו לארשי יעקרקמ להנימ דגנ ןטיבא 52888/ צ"גב :ךותמ
299304- ,297


ילמרופ ןויוושו יתוהמ ןויווש

םתוא יפ לע םולש-בגש יאודבה בושיב שרגמ רוכחל שקיבש ,ידוהי אוה רתועה
בריס לארשי יעקרקמ להנימ .הז בושיב תובשייתהה יבגל םיגוהנה הריכח יאנת
םושמ ךכב שי ,רתועה תנעטל .דבלב םיאודבל דעוימ בושייה יכ ,הנעטב ותשקבל
םירוגמ יאנת רופיש לש תירוביצה הרטמה תא יכו םואל סיסב לע הלוספ הילפא
.דבלב דחא םואל ינבל םיבושי תמקה ידי-לע גישהל ןיא םיאודבה לש
תגשה לש הרטמ תרשל אב ןויוושה ןורקע יכ הסיפתה תא ססיבו בש טפשמה תיב
ודי תא ךמס טפשמה תיב .הנגהל יוארה אוה יתוהמה ןויוושה יכו תקדוצ האצות
ץוחנה ,רשכ יעצמא אוה דבלב םיאודבל בושיה דוחי היפל ,הנידמה תדמע לע
.הרטמה תגשה םשל

.תקדוצ האצות תגשה לש הרטמ תרשל אב ןויוושה ןורקע 3. ... :רוא 'ת טפושה
,יתוהמה ןויוושה אלא ,הנגהל יוארה אוה "ילמרופה" וא "ינכט"ה ןויוושה אל
תחא אל םינוש ,םדא ינב תצובק וא ,םדאה ינב .םיווש ןיב ןויוושה ונייהד
תולפהל ךרוצ שי םיתעל ,םהיכרוצבו םהיתונוכתב ,םהיאנתב וזמ הז וא הזמ הז
ןויווש .ומדקלו ודדועל ,קקזנה וא שלחה לע ןגהל ירכ םיווש םניאש ימ ןיב
תררועתמה הלאשה ,ךכיפל .שרל געל אלא ,םיתעל ,וניא םיווש םניאש ימ ןיב
שי אלא ,ינומלא תמועל הבוטל הלפומ ינולפ םא קר הניא הילפא תנעט תנעטנשכ
ת ו ה ז תוביסמ םאה ,ונייהד .תקדצומ יתלב איה הילפאה םא ,ררבל םג
ןיא ,ךדיאמ ,תונוש תוביסמ ןיב הנחבהה . ה נ ו ש ס ח י ןהירחא וררג
יפכו (1068 'מעב ,551/ (1) ם"עב ןמסוז טפושה ירבד האר) הילפא םושמ הב
תובקעב) ז םיילושה תוא לומ 798 'מעב ,(2) 31478/ צ"גבב קרב טפושה רמאש
:))3) 10454/ צ"גב

יכ ,ךכ לע ססבתהל הכירצ ,הז טפשמ תיב לש ותוברעתהל האיבמה ,הילפא תנעט"
וניה ינומלאל הבוריסו ינולפל האשרההו הקנעהה דוסיב דמעש לוקישה
...."לוספ

ססבל ידכש ,הז טפשמ תיב לש תיבקיעה ותקיספ איה וזכו ,הלוע ליעל רומאהמ
,הז טפשמ תיב לש ותוברעתהל דוסי שמשל היושעה ,תקדצומ יתלב הילפא תנעט
ןתינ הנושה סחיהש ,תוארהל ךרוצ םג שי אלא ,הנוש סחי לע עיבצהל יד ןיא
.םילוספ םילוקיש ךותמו ,םייטנוולרה םהינייפאמב םיוושש ימל

...

םיוסמ רזגמ דדועל תוירוביצ תויושר תואור תחא אלש ,ונרכזה רבכ... 6.
םימייקשכ ,הידיסבוס וא םירוטפ ,תוחנה ,תולקה ןתמ ידי-לע היסולכואב
תטפושה תרמואש יפכ .הלא האנה תובוט ןתמל םייואר םיירוביצ םילוקיש
:21 'מעב (4) 72082/ צ"גבב והינתנ

שי םיתעלו ,תקדוצ האצותל דימת ליבומ וניא ןויווש לש סחי... "
רסוחב גוהנל
.עיגהל םיפאוש ונא הילא הרטמל םאתהב לכה ,קדצ גישהל ידכ ןויווש
תדוקנשכ
רתוי ול קינעהל ךרוצ שי ,והער לשמ התוחנ דחאה לש תיתלחתהה אצומה
ידכ
אלו עבוקה אוה האצותבש קדצה ...ןויווש ידיל םיינשה תא איבהל
תשודק
."קדצה תרטמ תא תרשל קר אבש ,ןויוושה לש ןורקיעה

םג לבוקמו עודי ךכל םייוארו םיקוקזה םירזגמל תולקהו דודיע לש הז ןויער
םישענ הלא תולקהו דודיעש דבלבו ,בויחב ותוארל שיו ,רוידו ןוכיש יניינעב
היינב דסבסלו רוזעל הלשממה התאר ךכ .םיריבסו םייואר םינוירטירק יפ לע
תונכשמ וא תורבעמ ינופמ רובע וא ,רפס ירוזא וא חותיפ ירוזאב םירוגמו
,תונוש תולקה ידי-לע םירחא םירזגמל וא םיריעצ תוגוזל רוזעל ןכו ,ינוע
,הארנ .םיחונ םיאנתב תואוולה ןתמב םאו ,םתושרל ודמעוהש תוריד יריחמב םא
םייניינע ןתטלחה דוסיבש םילוקישה םאש ,ךכ לע ררוע תויהל לוכי אלש
רזגמל רוידו ןוכישל דודיעו הרזע ןתיל ןוטלשה תויושר תויאשר ,םיריבסו
.ךכל יוארה היסולכוא

,םיאודבל טרפ םדא לכמו ,ונממ תענומה הטלחההש ,איה רתועה לש ותנעט 8.
רבודמהש ,איה הנעטה .ימואל עקר לע הילפאב העוגנ ,בושיב שרגמ רוכחל
.ןימ וא םואל ,תד ,עזג עקר לע הילפא עונמל אבה ,ןויוושה ןורקעב העיגפב
דחא לכ עקר לע הילפא רתותש תנמ לעש ,ןעוטו רתועה חוכ אב ףיסומו
לכ ונחבנשו ןויוושה ןורקע לקשנש ,חיכוהל תושרה לע ,ל"נה םיניינעהמ
העיגפמ סונמ היה אל ךא ,התוינידמ תמשגהל תורחאה תויקוחה תויורשפאה
.ןויוושה ןורקעב

תועטב - ןניקסע ימואל עקר לע הילפאבש ,רתועה חוכ אב לש דוסיה תחנה 9.
תנמ לע דוסבסלו עויסל םייוארש ימ לאכ םיאודבה לא תוסחיתהה .הדוסי
הניאו ,םיוסמ םואל ינב לא תוסחיתה הניא בושייב עבק ירוגמל ורבעיש
רשא ,םיאודב לא איה תוסחיתהה .רחא םואל ןב ינפ לע ימואל עקר לע םתפדעה
אל עבק םוקמב תועקתשהל םהלש תונויסינו ,תודוונ ייח ויח תובר םינש ךשמב
,םהל עייסל סרטניא הנידמל רצונש דע ,קוח תורפהב םיכורכ ויהו הפי ולע
אלל םידוונ לש םייחה ךרדו יפואה .תובושח תוירוביצ תורטמ גישהל םג ךכבו
הצובק ינבל םיאודבה תא םישועה םה ,ךכב ךורכה לכ לע ,םירדוסמ עבק יבושיי
תוסחיתה ךות ,דודיעלו עויסל םה םייוארש םירובס םיבישמהש ,תידוחיי
,םידוהיל קר אלש ,היאר אהו .םיברע םהש הדבועה אלו ,הבוטל הלפמ ,תדחוימ
להנימה ןיא ,יאודב וניאש ימ לכל וא - םימלסומ וא םיזורד-םיברעל םג אלא
.בושיב שרגמ ריכחהל ןכומ

םיאודבל בושייה דוחייו םירבגומ רוביצ יבאשמ תאצקהש ,ןכ לע ,יל הארנ
לטנ רבדב תונעטה לכו ,ימואל עקר לע הילפא לש םימעטמ ושענ אל דבלב
לדבה אלל ןויוושל תוכזב עוגפל םיאבשכ ,םייוארה םילוקישה ביטו החכוהה
.ןאכל ןניינע ןיא ,םואל וא עזג

.התחדנ הריתעה


{1} -1988ח"משתה ,הדובעב תויונמדזהה ןויווש קוח

- הז קוחב 1 תורדגה
,-1957ז"ישתה ,םייצוביק םימכסה קוחב ותועמשמכ - "יצוביק םכסה"
)ב"נשתה ןוקית)
;יצוביק רדסה תוברלו רומאה קוחב ותועמשמכ הבחרה וצ תוברל
;ןמלא וא שורג ,יושנ ,קוור םדא תויה - "ישיא דמעמ"
.החוורהו הדובעה רש - "רשה"

,םנימ תמחמ הדובע ישרוד ןיב וא וידבוע ןיב דיבעמ הלפי אל (א) 2 הילפה רוסיא
,םתד ,םעזג ,םליג ,םירוה םתויה ,ישיאה םדמעמ ,תינימה םתייטנ
:םינוקית]
:הלאמ דחא לכב ,םתגלפמ וא סתפקשה ,םאצומ ץרא ,םתוימואל
ה"נשתה ,ב"נשתה
;הדובעל הלבק (1)
[(2 'סמ)
;הדובע יאנת (2)
;הדובעב םודיק (3)
;תיעוצקמ תומלתשה וא הרשכה (4)
.םירוטיפ ייוציפ וא םירוטיפ (5)
.הדובעמ השירפל רשקב דבועל םינתינה םימולשתו תובטה (6)
ןיממ אלש םיאנת תעיבק םג הילפהכ םיאור (א) ןטק ףיעס ןינעל (ב)
.ןינעה
וא םייפאמ תבייחתמ איה רשאכ הז ףיעס יפל הילפה םיאור ןיא (ג)
לש םתוהממ
.הרשמה וא דיקפתה

,ולש יאבצה ליפורפה תא דבועמ וא הדובע שרודמ שורדי אל דיבעמ (א) .א2
תשירד רוסיא
יונמה ןינע לכב ,וידיל עיגה םא ,ולש יאבצה ליפורפב שומיש השעי אלו
יאבצ ליפורפ
6.(י דע (1)(א)2 ףיעסב
וב שומישהו
.יאבצה ליפורפה תא(א) ןטק ףיעס תוארוהל דוגינב ,דיבעמ שרד (ב)
:םינוקית]
(6) דע (1)(א)2 ףיעסב יונמה ןינעב הדובעה שרודב וא דבועב עגפי אל
,ה"נשתה
.יאבצה ליפורפה תא רוסמל בוריס תמחמ
ה"נשתה

[(2 'סמ)
דסומהו יללכה ןוחטבה תוריש לע ולוחי אל הז ףיעס תוארוה (ג)
םירומאה םיפוגב םידבוע יבגל ,דיבעמכ ,םידחוימ םידיקפתלו ןיעידומל
.םירומאה םיפוגל םידבוע תלבק יבגל וא
לארשיל הנגהה אבצש ירפסמה לומיסה - "יאבצ ליפורפ" ,הז ףיעסב (ד)
םינוש םידיקפתבו תודיחיב תורישל םדא לש תיאופרה ותמאתה תדימ ןויצל ןתונ
.לארשיל הנגהה אבצב

הדובע הזוחב וא יצוביק םכסהב ,קוקיחב העבקנש הארוה (א) 3 תויוכז תרימש
.הילפה הב ןיא ,תוירופל וא הקנהל ,הדילל .ןוירה תרימשל ,ןוירהל רשקב
יפל ,קוקיח יפל תדבועל תקנעומה רתי תוכזמ עורגל ידכ הז קוחב ןיא (ב)
.הילפהכ וזכ תוכז םיאור ןיאו ,הדובע הזוח יפל וא יצוביק םכסה

התדובע םוקמב םיגוהנה הדובעה יאנתל םאתהב ,תדבוע תיאכז (א) 4 תורוהל תוכז
םוקמב קסעומה דבועל םג הנותנ וז תוכז אהת ,תורוהל רשקב תוכזל
ןוקית]
:הלאמ דחא וב םייקתה םא ,רומאכ הדובע יאנת םיגוהנ ובש הדובע
ה"נתשה
רומאכ התואכז חוכמ התדובעמ הרדענ אלו תדבוע איה וגוז תב (1)
[(2 'סמ)
(3)(ב) ןטק ףיעסב רומאכ תוכזב השמתשה אלש וא (2) וא (1)(ב) ןטק ףיעסב
;)4) וא
.תידעלבה ותקזחהב אצמנ דליה (2)
:הלאמ דחא - "תורוהל רשקב תוכז" ,הז ףיעסב (ב)
;דליה תלחמ לשב הדיבעמ תורדעיה (1)
;דליל םא תדבועה תויה לשב רצוקמ הדובע םוי (2)
;םידבועה ידלי תושרל דימעמ דיבעמהש ןועמ יתורישב שמתשהל תוכז (3)
.ןועמב דליה לש ותקזחה תולעב דיבעמה תופתתשה (4)

יאשר דיבעמ אהי אל ,(2)(א)2 ףיעס יפל הרוסאה הילפה ןוקית םשל 5 תערה תעינמ
.הערל ובצמ תא תונשל וא רחא דבוע לש ויתויוכזמ עורגל
םיאנת

תמחמ 2 ףיעסב םייונמה םיניינעב דבועב דיבעמ עגפי אל (א) 6 לע הנגה
רחא דבועל עייסש תמחמ וא הז קוח ןינעל דבועה לש העיבת וא הנולת
ןנולתמה
,הז קוח יפל העיבתל וא הנולתל רשקב
םא הנגה וז אהת (א) ןטק ףיעס תרפה לשב יחרזא וא ילילפ טפשמב (ב)
ושענש אוש תנולת יבגל עויס וא אוש תנולת לשב הטקננ דיבעמה תלועפ
.אוש תנולת איה הנולתהש העידיבו ןודזב

2 ףיעסב םייונמה םיניינעב תדובע שרודב וא דבועב דיבעמ עגפי אל 7 תינימ הדרטה
לשב וא העצהל תונעיהל הדובעה שרוד לש וא דבועה לש ובוריס תמחמ
הדובעב
ימ ידיב וא דיבעמה ידיב ושענשו ינימ יפוא ילעב םהש השעמל ותודגנתה
ןוקית]
לעופש ימ - הדובעה שרוד יבגלו דבועה לע ןיפיקעב וא ןירשימב הנוממש
ה"נשתה
.הדובעל ותלבק ןינעל דיבעמה םעטמ
])2 'סמ)

הדובע תעצה רבדב העדומ םסרפי אל ,דבועל קוקזה וא דיבעמ (א) 8 רבדב תועדומ
תעצה ןושלב הנייוצ הדובעה תעצה ןכ םא אלא תיעוצקמ הרשכהל החילש וא
הדובע
רומאכ העדומ ססרפי אל ןכו ,םיברב ןיבו דיחיב ןיב ,הבקנ ןושלבו רכז
ה"נשתה ןוקית]
2. ףיעס תוארוה יפ לע הילפה םושמ הב שיש
])2 'סמ)
הדובע תעצה רבדב העדומ םוסרפ לע ולוחי אל הז ףיעס תוארוה (ב)
.הילע לח (ג)2 ףיעסש תיעוצקמ הרשכהל החילש וא

,2 ףיעס תוארוה תרפה לשב דבוע לש וא הדובע שרוד לש הנעבותב (א) 9 החכוהה לטנ
- 2 ףיעס תוארוהל דוגינב אלש לעפ יכ דיבעמה לע החכוהה תבוח אהת
ה"נשתה ןוקית]

])2 'סמ)
הרשכהל החילש ,הדובע יאנת ,הדובעב םודיק ,הדובעל הלבק ןינעל (1)
דיבעמה עבק םא - םירוטיפ ייוציפ םולשת וא ,תיעוצקמ תומלתשה וא
וחיכוה ,ןינעה יפל ,דבועה וא הדובעה שרודו ,םירושיכ וא םיאנת םהיבגל
;םירומאה םירושיכה וא םיאנתה םהב ומייקתנ יכ
וא ותוגהנתהב התיה אלש דבועה חיכוה םא - הדובעהמ םירוטיפ ןינעל (2)
.וירוטיפל הביס וישעמב

,7 ףיעס תוארוה תרפה לשב דבוע לש וא הדובע שרוד לש הנעבותב (ב)
םא ,7 ףיעס תוארוהל דוגינב אלש לעפ יכ דיבעמה לע החכוהה תבוח אהת
השעמל דגנתה וא העצהל תונעיהל בריס יכ הדובעה שרוד וא דבועה חיכוה
,הנוממש ימ ידיב וא דיבעמה ידיב ושענש .ןינעה יפל ,ינימ יפוא ילעב םהש
םעטמ לעופש ימ - הדובע שרוד יבגלו ,דבועה לע ,ןיפיקעב וא ןירשימב
.הדובעל ותלבק ןינעל דיבעמה

תרפה לשב יחרזא ךילהב ןודל תידוחיי תוכמס אהת הדובעל ןידה-תיבל 10 טופיש תוכמס
- יאשר אוהו ,הז קוח תוארוה
תופורתו
תוביסנב ול הארייש רועישב ןוממ לש קזנ םרגנ אל םא ףא םייוציפ קוספל (1)
;ןינעה
אהת אל דבלב םייוציפ תקנעהש האר םא ,השע וצ וא העינמ וצ ןתיל (2)
;תקדוצ
וצה תעפשה תא ,רתיה ןיב ,ןובשחב ןידה תיב איבי רומאכ וצ איצוהל ואובב
לע
םירוטיפ יבגלו ,עגפיי רחא דבועש תורשפאה תאו הדובעה םוקמב הדובעה יסחי
.םידדצה לע לחה יצוביק סכסה לש ויתוארוה תא םג הדובעב םימוצמצמ םיעבונה
םיזוחה קוחל (32) ףיעסב רומאה ףא לע הפי ןחוכ הז ןטק ףיעס תוארוה
1970.-א"לשתה .(הזוח תרפה לשב תופורת)

וא ,תינימ הדרטה לש אשונ וב ררועתמש הז קוח יפל ךילהב (א) .א10
םייתלדב ןויד
ןודל הדובעל ןידה תיב יאשר ,תינימ היטנ תמחמ הילפה לשב ךילהב
תורוגס
.תורוגס םייתלדב
ה"נשתה ןוקית]

[(2 'סמ)
,תורוגס םייתלדב ןויד תכירע לע הדובעל ןידה תיב טילחה (ב)
ןוידה תעב םיחכונ תויהל םדא ינב יגוסל וא םדאל תושרהל אוה יאשר
.ותצקמ וא ולוכ תורוגס םייתלדב
,תורוגס םייתלדב להנתהש ןויד לע רבד םדא םסרפי אל (ג)
.הדובעל ןידה תיב תושרב אלא
.םישדוח השש רסאמ - וניד ,(ג) ןטק ףיעס תוארוה לע רבועה (ד)

םיעיגמ יכ ,הז קוח יפל דבוע לש הנעבותב הדובעל ןידה-תיב עבק 11 ןלומ רכש
,רכשה תנגה קוח ןינעל ,היהי םירוטיפ ייוציפ וא הדובע רכש ישרפה דבועל
םויה"ו ןידה קספ ןתמ רחאלש ינימשה םויה - םמולשתל דעומה ,-1958ח"ישתה
.רומאכ םולשתה דעומ רחאלש יעישתה םויה - הדובע רכש ישרפה ןינעל ,"עבוקה

- ידיב ושגויש לוכי הז קוח תוארוה תרפה לשב תונעבות 12 העיבת תוכז
;דבועה (1)
ה"נשתה ןוקית]
םידבוע ןוגרא ןיאבו ,הדובע םוקמ ותואב גיציה םידבועה ןוגרא (2)
[(2 'סמ)
;וב רבח דבועהש םידבועה ןוגרא - רומאכ
תוארוה יפל ותולפהל רוסאש ימ לש ויתוייכזב קסועה ןוגרא (3)
.ךכל םיכסה דבועהש דבלבו ,2 ףיעס

תתל הדובעל ןידה.תיב יאשר הז קוח תוארוה תרפה לשב תונעבותב 13 תוברעתה תוכז
2 ףיעס תוארוה יפל ותולפהל רוסאש ימ לש ויתויוכזב קסועה ןוגראל
תונעבותב
.הרויש ךרדב ,ורבד תא עימשהל
ה"נשתה ןוקית]

])2 'סמ)

קוח תוארוה תרפה לשב תיחרזא העיבתל הדובעל ןידה-תיב קקדזי אל 14 תונשייתה
.הליעה הרצונש םוימ םישדח רשע םינש ופלחש רחאל השגוהש הז
ה"נשתה ןוקית]

])2 'סמ)

סנקה לפכ - וניד ,8 וא 7 ,6 ,א2 ,2 סיפיעס תוארוה לע רבועה (א) 15 ןישנוע
1977.-ז"לשתה ,ןישנועה קוחל (1)(א)61 ףיעסב עובקה
)ה"נשתה ןוקית)
אלא תילילפ תוירחאב אשיי אל 8 ףיעס תארוה לע הריבעב (ב)
.דבועל קוקזה וא דיבעמה

הל יארחאכ םיאור ,םדא ינב רבח ידיב הז קוח יפל הריבע הרבענ 16 תישיא תוירחא
רשפאו ,רבח ותוא לש יארחא דיקפ וא - לבגומ ףתוש טעמל - ףתוש לכ םג
לש תוריבעב
הריבעהש חיכוה אל םא ,הריבעה תא רבע אוה וליאכ ןידל ואיבהל
םדא-ינב-רבח
.התעינמל םיתואנה םיעצמאה לכ טקנש וא ותעידיב אלש הרבענ

רחא דיבעמ לכ ןידכ דיבעמכ הנידמה ןיד הז קוח ןינעל 17
.הז קוח תוארוה עוציב לע חוקיפ ןינעל םיחקפמ הנמי רשה (א) 18 םיחקפמ
- חקפמ יאשר הז קוח יפל וידיקפת עוציב םשל (ב)
עגונה רחא םדא לכמו דבועל קוקזש ימ לכמ וא דיבעמ לכמ שורדל (1)
;הז קוחל עגונה וידיבש עדימ לכ ול איצמהל ,רבדב
םילעבה תא רוקחלו הדובע םוקמ לכל סנכיהל - תמדקומ העדוה ןתמ רחאל (2)
םיעגונה םיכמסמה תא קודבלו ,םוקמ ותואבש רבדב עגונה רחא םדא לכו
.הדובע םוקמ ותואב םידבועל
אוהש ימ לש ויתועדוהו ויתובושת תא לוקוטורפב םושרל יאשר הקפמ (ג)
םאתהב המשרנש העדוה ןידכ רומאכ םשרנש לוקוטורפ ןידו ,הז ףיעס יפ לע רקח
לוחי הרומאה הדוקפל 3 ףיעסו ,(תודע) תילילפה הרודצורפה תדוקפל 2 ףיעסל
.וילע
.ולילפהל היושעה היאר רוסמל בייח םדא ןיא ,(ב) ןטק ףיעס ןינעל (ד)

:ויהי הירבחש (הצעומה - ןלהל) תירוביצ הצעומ הנמי רשה (א) 19 תירוביצ הצעומ
;רשה םעבקיש הלשממה ידרשמ לש םיגיצנ (1)
רפסמה תא גציימה םידבוע ןוגראב תוצעייתה רחאל - םידבוע יגיצנ (2)
;הנידמב םידבוע לש רתויב לודגה
םייצרא םינוגראב תוצעייתה רחאל - םידיבעמ יגיצנ (3)
;רבדב םיעגונ םה רשה תעדלש םידיבעמ לש םיגיצנ
.רבדב םיעגונ םה רשה תעדלש םירחא רוביצ יגיצנ (4)
.הצעומה שאר בשוי היהי ךכל הנימ אוהש ימ וא רשה (ב)
התדובע ירדס ,הצעומה לש התנוהכ תפוקת תא תונקתב עבקי רשה (ג)
שולש היהי הלשממה ידרשמ לש םיגיצנה רפסמש דבלבו ,הירבח רפסמו
יגיצנו םידבועה יגיצנ לש םרפסמ היהי ךכו ,הצעומה ירבחמ תוירישע
.הצעומה ירבחמ תירישע היהי רוביצה יגיצנ רפסמו ,םידיבעמה
תא אלמל ,עבק ךרד ,ונממ רצבנ וא רטפנ ,הצעומה רבח רטפתה (ד)
רחאל ,ותנוהכ תפוקת תרתיל ומוקמב רחא םדא רשה הנמי ,ודיקפת
.הצעומ רבח ותוא הנמנ ומע תוצעייתהבש ףוגב תוצעייתה

לכב ןכו ,הז קוח עוציבל עגונה ןינע לכב רשל ץעייל הצעומה דיקפת 20 - עגונה ןינע הצעומה דיקפת
;הדובעב תויונמדזהה ןויוושל רושקה עכב תירוביצ העדות חופיטל (1)
;הדובעל האיציה תא םישנ לע לקהל ידכ םיתוריש תנכהו םיאנת תריציל (2)
לש תיעוצקמ הרשכהל החילשבו הדובעב םודיקב תויונמדזהה ןויוושל (3)
;הדובעה םוקמב תודבועו םידבוע
.הצעומה לש הדיקפת םוחתבש ןינע לכב עדימ םוסרפל (4)

ןב אוהש דבוע לש הפדעה הילפהכ םיאור ןיא 2 ףיעס ןינעל (א) 21 הלוחת יא
- הז ןינעל ;וב הטילשה לעב לש ותחפשמ ןב - דיגאתבו ,דיבעמה לש ותחפשמ
;הלא לש םגוז ינב וא תוחא .חא ,דכנ ,דלי ,הרוה .גוז ןב - "החפשמ ןב" (1)
הרישי הטילש ותחפשמ ינב םע דחיב וא ודיבש ימ - "דיגאתב הטילש לעב" (2)
.דיגאתה לש ולוהינו ויקסעב הפיקע וא
אלש קסעומה דבוע יבגל ולוחי אל 7. ףיעס טעמל ,הז קוח תוארוה (ב)
.ודיבעמ לש ודי חלשמ וא וקסע ךרוצל
תוחפ קיסעמה דיבעמ יבגל ולוחי אל ,7 ףיעס טעמל ,הז קוח תוארוה (ג)
.םידבוע הששמ

- -1963ג"כשתה ,םירוטיפ ייוציפ קוחל 7 ףיעסב 22 קוח ןוקית
;"הרוה לש תורטפתה" אובי םיילושה תרתוכ םוקמב (1)
םירוטיפ ייוציפ
:אובי וירחאו (א) ןמוסי וב רומאה (2)
,דבוע לע ,םיבייוחמה םייונישב ולוחי (א) ןטק ףיעס תוארוה (ב)"
:הלאמ דחא וב םייקתנ םא לכהו
םיפוצר םישדוח השש ךשמב תדבועכ הקסעוה דבועה לש וגוז תב (1)
תפוקת םג הדובעכ וארי הז ןינעל ;ותורטפתה םוי ינפל ךומסב תוחפל
;דיבעמו דבוע יסחי םיכשמנ הבש הדובעב הקספה
תוכנ תמחמ ידעלבה ולופיטב וא ,תידעלבה ותקזחהב אצמנ דליה (2)
.וגוז תב לש הלחמ וא
,ןינעה יפל (ב) וא (א) ןטק ףיעסב רומאכ גוזה ינבמ דחא רטפתה (ג)
אל
.ינשה גוזה ןב לע הז ףיעס תוארוה ולוחי
הדובעה תדעו רושיאב ,תונקתב עובקל יאשר החוורהו הדובעה רש (ד)
ןינעל דיבעמל תועדוה תריסמ תבוח רבדב תוארוה ,תסנכה לש החוורהו
".רומאכ תועדוה תריסמ יא תואצותו םהמ דחא וא גוז ינב תאמ הז ףיעס

:אובי (ד) ןטק ףיעס ירחא ,7 ףיעסב ,-1954ד"ישתה ,םישנ תדובע קוחב 23 קוח ןוקית

םישנ תדובע
,ולוחי א6 ףיעס חוכמ תולח ןהשכ ףא (ד) ןטק ףיעס תוארוה (1ד)"
םוקמ ותואב וא דיבעמ ותוא לצא דבעש דבוע לע ,םיבייוחמה םייונישב
דבלבו ,ודלי תדלוה םוי דע םיפוצר םישדח העבראו םירשע תוחפל הדובע
:הלאמ דחא וב םייקתנש
ךומסב תוחפל םיפוצר סישדח השש ךשמב תדבועכ הקסעוה וגוז תב (1)
ינפל
.(ד) ןטק ףיעס תוארוהל םאתהב הדובעהמ ותורדעה תליחת
וא תוכנ תמחמ ידעלבה ולופיטב וא ,תידעלבה ותקזחהב אצמנ דליה (2)
הלחמ
.וגוז תב לש
,(1ד) וא (ד) ןטק ףיעסב רומאכ הדובעה ןמ גוז-ינבמ דחא רדענ (2ד)
,ןינעה יפל
םא ,םלוא ;ינשה גוזה ןב לע םינטק םיפיעס םתוא תוארוה ולוחי אל
רדענ
יפל (1ד) וא (ד) סינטק םיפיעסב רומאהמ הרצק הפוקת גוזה ינבמ דחא
םיפיעס םתוא תוארוה יפ לע הדובעהמ רדעהל וגוז ןב יאשר ,ןינעה
םינטק
.הרומאה הפוקתה תרתי ךשמל
(ד) םינטק סיפיעסב רומאכ הפוצרה הדובעה תפוקת בושיח ןינעל (3ד)
,(1ד)-ו
.דיבעמו דבוע יסחי םיכשמנ הבש הדובעב הקספה תפוקת םג הדובעכ וארי
הדובעה תדעו רושיאב ,תונקתב עובקל יאשר החוורהו הדובעה רש (4ד)
ןינעל דיבעמל תועדוה תריסמ תבוח רבדב תוארוה ,תסנכה לש החוורהו
ףיעס
".רומאכ תועדוה תריסמ יא תואצותו םהמ דחא וא גוז-ינב תאמ ,הז

הפוסב ,היינשה תפסותב ,1969 - ט"כשתה ,הדובעל ןידה-תיב קוחב 24 -תיב קוח ןוקית
1988."-ח"משתה ,הדובעב תויונמדזהה ןויווש קוח" :אובי
הדובעל-ןידה

.לטב - -1981א"משתה ,הקוסעתב הווש תונמדזה קוח 25 לוטיב

לכב תונקת ןיקתהל יאשר אוהו הז קוח עוציב לע הנוממ רשה (א) 26 תונקתו עוציב
.ועוציבל עגונה
עובקל ,תסנכה לצו החוורהו הדובעה תדעו רושיאב ,יאשר רשה (ב)
תאמ 4 ףיעס ןינעל דיבעמל תועדוה תריסמ תבוח רבדב תוארוה תונקתב
.רומאכ תועדוה תריסמ יא תואצותו םהמ דחא וא גוז ינב

1988.( לירפאב 1) ח"משתה ןסינב ד"י םויב הז קוח לש ותליחת 27 הלוחת

38. 'מע ,(3.3.1988, ח"משתה ,1240 ח"ס {1}
;37 'מע ,(2.1.1992) ב"נשתה ,1377 ח"ס :םינוקית
;95 'מע ,(19.1.1995) ה"נשחה ,1500 ח"ס
'סמ) ה"נשתה] 334 'מע ,(21.6.1995) ה"נשתה ,1528 ה"ס
2.[(

רימש קחצי גוצרה םייח
בצק השמ
הלשממה שאר הנידמה אישנ
החוורהו הדובעה רש