םישורד תועדומ :ןויוושב םייסיסב םיגשומ


תוכזה העגפנ םאה קודבל ונל ועייסי תיטנוולר תונושו הלוספ הילפה ,תקדצומ הנחבה
.םישורד תועדומב ןויוושב תועיגפ שפחנ הלא םיגשומ תרזעב .ןויוושל


הדיחיה הנבמ

.םי/תושורד תועדומ םיגיצמה תשרב םירתאל סנכת הצובק לכ :טנרטניא תוליעפ
.ןויוושל תוכזב התעדל תעגופ רשא העדומ אצמת הצובקה
.העדומל שדח חוסינ עיצתו העיגפה תא חתנת הצובקה
.םייתעש :תוליעפל בצקומ ןמז

יתמו םאה ,ןויוושב העיגפ יהמ :ןויוושל תוכזב ןודנ תשרב תוליעפה סיסב לע :התיכב ןויד
.'וכו ,ןויוושב העיגפ קידצהל ןתינ
.םייתעש :תוליעפל בצקומ ןמז