תוצובקל ןויווש


ידוחיי ןייפאמ תולעב תונוש תוצובק םע שגפמה אוה ןויוושל תוכזב קוסיעה ןמ בושח קלח
.תורחא תוצובק ןיבל ןניב םיסחיהו ןהייח חרוא ,ןרופיס םע תורכיההו

הדיחיה הנבמ

.ריכהל תניינועמ איה התוא הצובק רחבת הצובק לכ :טנרטניא תוליעפ
.הרופיס תא םירפסמ תרחבנה הצובקה ירבח וב תשרב רתאב רקבת הצובקה
.ןוידה תצובקל הימשר תאו רופיסה תיצמת תא איבת הצובקה
.םייתעש :תוליעפל בצקומ ןמז

.תונוש תוצובקמ םדא ינב רשקמה טוחב ןודנ תשרב תוליעפה סיסב לע :התיכב ןויד
.םייתעש :תוליעפל בצקומ ןמז