ןוקיסקל - ןויווש


הקוסעתב הילפה רוסיא
ילארשיה ןידב ןויוושל תוכזה
היומס הילפה
תנקתמ הפדעה
ןויוושה תקדצה
תרתומ הנחבה
הלוספ הילפה
?ןויוושל תוכזה תנגועמ ןכיה
לארשיב תנקתמ הפדעה
תודחוימ תוצובקל ןויווש תחטבה
ןויוושה ןורקע
ןויוושב גוהנל הבוחה הלח ימ לע
היטרקומדו ןויווש
קוחה ינפב ןויווש
יטילופ ןויווש
תויונמדזה ןויווש
ילכלכ-יתרבח ןויווש
יתוהמ ןויוושו ילמרופ ןויווש

?ןויוושל תוכזה יהמ
 
ינב ובש יעבטה רדסה תא רתוס ןויוושה לאידיא היפל הנעט תמייק
,תולקב גשומ ןויוושה יא" :רמאנ ךכ לע .הזל הז םיווש םניא (םייחה םירוציה ראשו) םדאה
ךירצמ הזש םושמ ןויווש גישהל השק תאז תמועל ,דבלב םרזה םע תופחסיה הצוחנ ךכלש םושמ
היכרריה לש וא יעבט ינוש לש ומויק ללוש וניא ןויוושה לאידיא םלוא ."םרזה דגנ הייחש
,קדוצ-יתלב ןויווש-יא דגנכ ןויוושל השירדה תאצוי ,תאז תמועל .םייעבט םילדבהמ תעבונה תיתרבח
,הז יטרואית ןורקיע םשייל םיאב רשאכש ,ןבומכ .קדצומ-יתלבו יואר-יתלב
םיכילהת לש רצות םהש םילדבהל "םייעבט" םילדבה ןיב הנחבהה ,תישאר .םיכבתסמ םיניינעה
ביבס יטסינימפה ןוידב דחוימב תטלוב תאז היעב .תשטשוטמ הנחבה איה םייתוברתו םייתרבח
הדוקנה ?תושכרנ וליאו תויעבט ןהמ וליא - "תוישנה תונוכתה" וא "ישנה יפואה" רבדב תולאש
ךרע לע תוססובמה תויתרבח תויכרריה ןיב ןיחבהל לכונ דציכ ,הנושארה וזמ תרזגנ היינשה
גצומ תובורק םיתעלש רוכזל שי ?לוצינו חוכ לע תוססובמה תויכרריה ןיבל ותלוכי לעו םדאה
?"קדוצ-יתלב ןויווש -יא" והמ ,תישילש .יעבט ןויווש-יאכ יתורירש ןויווש- יא
,תיעיבר ?םיקדוצ יתלב חרכהב םה םירישעל םיינע ןיב תיפסכה הסנכהב םירעפ םאה
תדדחתמ וז היעב ?קדוצ אלכ ספתנש ןויווש יאב לפטל ידכ טוקנל םילוכי ונא םיעצמא וליאב
.ותוא קינחמו שפוחב עגופ ןויוושל קבאמה םהב םירקמ םתואב תישפוחו החותפ הרבחב רתוי דוע
םאה ?רתוי קדוצ ןפואב םייתרבחה םיבאשמה תא קלחל תנמ לע םלשל םיכסנ םיסמ המכ :לשמל
?םהיניב םיישיאה םיסחיב םג ןויוושב גוהנל היחרזא תא חירכת הנידמהש השרנ

הרזח

:ןויוושה תקדצה 
תויודגנתהה םג ומכ) ןויוושה לאידיאל תויפוסוליפהו תוירוטסיהה תוקדצהה
השעמל םיאצוי רשא םיירקיע םיינויער תורוקמ ינשב ןיחבהל ןתינ .תונווגמו תובר (וילא
.םיווש ודלונ םדאה ינב לכ יכ תנעוט הנושארה השיגה .הכופה אצומ תדוקנמ
ףתושמה הנכמב םידקמתמ וז השיג לש תועדה יגוה ,םדאה ינב ןיב םילדבהה תורמל ,רמולכ
םושמ .םדא אוה רשאב ךרע שי םדא לכלו שונא םלצ םייק דחא לכבש הדבועבו םדאה ינב ןיבש
הינשה השיגה .תווש תויונמדזהלו תויוכזל םדאה ינב םיאכז ,וז השיג יפל ,ךכ
,ינויווש ןפואב םדאה ינבל סחייתהל שי יכ םישח ונא היפל ,תירסומ אצומ תדוקנמ תאצוי
ןויווש דדועל קדוצ ,וז השיג יפל ,השעמל .ואל םא םיווש ודלונ םא הדבועל יחרכה רשק אלל
.םינוש ודלונ םדאה ינב תישעמ הניחבמש הדבועה לע תוצפל ידכ קוידב םימיוסמ םימוחתב
הרזח


:היטרקומדו ןויווש 
ןויווש לש םיגוס וליא ,תקולחמ תמייק .םיהז םניא הלא םיגשומ ינש
לאידיאל שי ,ללכב םא ,םיגשיה וליאו ,ללכב םא ,תויברעמה תוילרבילה תויטרקומדב םימייקתמ
עברא ןלהל ןייצנ ,הז חוכיו לש וקמועל סנכיהל ילבמ .תויטרקומדה תורגסמל ץוחמ ןויוושה
תויונמדזה ןויווש ,יטילופה ןויוושה ,קוחה ינפב ןויוושה :ןויוושל השירדה לש תויזכרמ תורטמ
תוסחייתההו הזל הז םירושק ןויוושה ןויער לש הלא םיגוס העבראש ןבומכ .ילכלכ-יתרבח ןויוושו
.תקולחמ עלס המצעשכל הווהמ םידרפנ םיגשומ לאכ םהילא
הרזח


:קוחה ינפב ןויווש 
תויהל ךירצ ומצע קוחה ,תישאר :הלופכ תועמשמ קוחה ינפב ןויוושל
ינב לכ לע םילח קוחב םיעובקה םישנועהו םירוסיאה .םדאל םדא ןיב תולפהל אלו ינויווש
םינושה םיפוגלו תויושרל רוסא .תינויווש תויהל הכירצ קוחה תפיכא ,תינש .הווש הדימב םדאה
.םיחרזאה ןיב תולפהל קוחה תפיכאב םיקסועה
עדימה רגאמב אוצמל ןתינ הז אשונל הבחרה

הרזח


:יטילופ ןויווש 
תועצבתמה תונושה תוריחבב דחא לוק (רגוב) חרזא לכל ויפל ןורקיעה
.רחא םדא לכ לש ותעבצהל ההז ךרע תוריחבב םדא לכ לש ותעבצהל .הנידמב
הרזח


:תויונמדזה ןויווש 
םייחה ימוחתב ,החלצהל הווש תונמדזה חיטבהל הנידמה לעש ןויערה
"םייחה ץורמ"ב םיפתתשמה לכש גואדל אוה הנידמה דיקפת .ימצע שומימל םייוכיסבו םינושה
הווש תונמדזה היהת םלוכלש ךכ םיאנת םתואבו לולסמ ותוא לע וצוריו הדוקנ התואב וליחתי
דליל ורשפאיש ,םיינכט םיעצמא ונקתויש גאדנ אל םא ,לשמל .םהלש לאיצנטופה תא תוצמל
תוצמל יוכיס לכ ול היהי אל ,רפסה תיבב ההובג המוקב תאצמנה םיבשחמ תדבעמל עיגהל הכנ
תבוח לש ישעמה יוטיבה .וירבח רתי ומכ םיגשיה םתואל עיגהלו וב ןומטה לאיצנטופה תא
ילמרופ ןויווש יבגל ןוידל רושקו חוכיווב ,ןבומכ ,ןותנ תויונמדזה ןויוושל גואדל הנידמה
.יתוהמ ןויווש תמועל
הרזח


:ילכלכ-יתרבח ןויווש 
,ןויוושה-יא תא םצמצל דימתמה ןויסינב אוה ןויווש לש הז גוסב שגדה
יגוס לש םשומימל חתפמה ןומט הז םוחתב יכ הנומאה ךותמ ,הרבחב םייקה ,ילכלכה וא ירמוחה
."תוילכלכו תויתרבח תויוכז" לש קרפב הז אשונב הבחרהב ןודנ .םירחא ןויווש
הרזח


:יתוהמ ןויוושו ילמרופ ןויווש 
תחאה .ןויוושל תוכזה שוריפל תוינורקע תושיג יתש ןנשי
תוביסנב ההז דמעמב םייוצמש ימל הווש סחי ןתמ ותועמשמ ןויווש היפל ,תינכט-תילמרופ -
,ףואשל שי וילא דעיה אוה האצותב ןויווש יכ תסרוגה ,תיתוהמ השיג - היינשה .תויטנוולרה
םדא ינב ןיב םימייקה (םירחא םילדבהב וא) םינוש החיתפ ינותנב בשחתהל יוארה ןמ ךכיפלו
םישנ לע רוסיא ןיאש ךכב קפתסת ילמרופ ןויווש לש הסיפת :אמגודל .םדא ינב תוצובק וא
תוכזה תא שממלמ םישנה תא ליבגמ אל שביה קוחהש ךכב ונייד .תוריחבל ןתודמעומ תא גיצהל
ןרפסמל סחיב תסנכב שי םישנ המכ :האצותה תא קודבת יתוהמה ןויוושה לש השיגה .רחביהל
יכ חכווינ ,וז השיג ידיסח םינעוט ,םימייקה םימוצעה םירעפה ולגתיש רחאל ?הייסולכואב
רפסמ תלדגהל תוריבס םיכרד שפחנו יתוהמ ןויווש םישגהל תנמ לע ילמרופה ןויוושב יד אל
תויסולכוא םודיקל םידעצ םוזייב אוה יתוהמ ןויווש שומימל םיכרדה תחא .תסנכב םישנה
."תנקתמ הפדעה" לש תולועפ תטיקנ תועצמאב וא ,תרבגומ םיבאשמ תאצקה לש ךרדב ,תוחפוקמ
עדימה רגאמב אוצמל ןתינ הז אשונל הבחרה

הרזח


:תרתומ הנחבה 
קזוחהש רורב יכ ,הילפה אל וז - תואבכ דיקפתל אירבו קזח םדא ףידעהל
רורב יכ הילפה אל וז - תקנימ דיקפתל השיא ףידעהל .הדובע לש הז גוסל םישורד תואירבהו
,יטנוולר אוה ןיחבמה ןוירטירקהש רורב רשאכ ,הפדעה לש הזכ גוסל .תאז תושעל לוכי אל רבגש
.לוספ הב ןיאו תיניינע הנחבה וא תרתומ הנחבה םיארוק
הרזח


:הלוספ הילפה 
םושמ קר ,תואבכ דיקפתל האירבו הקזח השיא ינפ לע קזחו אירב רבג ףידעהל
.תואבכה תדובעל יטנוולר וניא ןימה ןכש ,הלוספ הילפה וז ,השא התויה
הרזח


:ןויוושה ןורקע 
םישנא ינש ונינפל םיאצמנ רשאכ ."םינושל הנוש סחיו םיוושל הווש סחי"
םיאצמנ רשאכ .ןפוא ותואב םהב גוהנל שי יזא יטנוולרה ןיינעה ךרוצל תומוד תונוכת ילעב
ןפואב םהב גוהנל רתומ יזא יטנוולרה ןיינעה ךרוצל תונוש תונוכת ילעב םישנא ינש ונינפל
הילפהו ןויווש-יא והז - תומוד תונוכת ילעב םישנא ינשב הנוש ןפואב םילפטמ רשאכ .הנוש
.הלוספ
הרזח

?ןויוושל תוכזה תנגועמ ןכיה 
ם"ואב הלבקתהש ,םדאה תויוכז רבדב םלוע יאב לכל הזרכהב
.קוחה לש הווש הנגהל הילפה אלל םיאכזו קוחה ינפל םיווש לכה" :רמאנ 1948 רבמצדב -10ב
הילפהל התסה לכ ינפמו וזה הזרכהה תווצמ תא הריפמה הילפה לכ ינפמ הווש הנגהל םיאכז לכה
יתרבח תויוכז ןויווש םייקת לארשי תנידמ" יכ רמאנ לארשי תנידמ לש תואמצעה תליגמב ".וז
."ןימו עזג ,תד לדבה ילב ,היחרזא לכל רומג ינידמו
,(ןתוא הררשאו ןהילע המתח לארשישו) םדאה תויוכז ןניינעש ,תימואלניב תונמא לש הרושב
,תיעזגה הילפהה תורוצ לכ לש ןרועיבל הנמאה - ולא תונמא ןיב .ןויוושל תוכזה תנגומ
תוילכלכ ,תויתרבח תויוכז רבדב הנמאהו ,היתורוצל םישנ דגנ הילפהה לוטיב רבדב הנמאה ,
איהש הנידמ לכ" :רמאנ 1966 תנשמ תויטילופו תויחרזא תויוכז רבדב הנמאב .תויתוברתו
תויוכזה תא הטופישל םיפופכהו הימוחתב םידיחיה לכל חיטבהלו דבכל תבייחתמ וז הנמאב דצ
העד ,תד ,ןושל ,ןימ ,עבצ ,עזג ימעטמ ןוגכ ,אוהש גוס לכמ הילפה אלל ,וז הנמאב ורכוהש
הררשא לארשי ."רחא דמעמ לכ וא סוחי ,שוכר ,יתרבח וא ימואל אצומ ,תרחא וא תיטילופ
.1991 תנשב הנמאה תא
הרזח


?ןויוושב גוהנל הבוחה הלח ימ לע 
,טרפב ןויוושה אשונבו ,ללכב םדאה תויוכז םוחתב
םיללכ םיליחמ ונא תוירוביצ תויושר לע .יטרפ ףוג ןיבל תירוביצ תושר ןיב ןיחבהל גוהנ
לכ לע .טרפה לשמ הנוש תוגהנתה טרדנטס ןהמ םישרודו ,יטרפ םדא לע םילחה הלאמ םינוש
תוצובק ןיב תולפהל ןוטלשל רוסא .הנידמה יחרזא לכ יפלכ ןויוושב גוהנל תירוביצ תושר
םייונימבו הקסעהב ,םירושיאו תונוישר ןתמב ,טפשמהו קוחה תלעפהב ,םיבאשמ תאצקהב םידיחיו
האורה הסיפתהמ הנושארו שארב תעבונ םיחרזאה יפלכ ןויוושב גוהנל תושרהמ העיבתה .המודכו
תולפהל תויאשר ןניא ןה ךכ םושמ .רוביצה ללכ לש הנמאנ ,המעטמ תולעופה תויושרבו ,הנידמב
ןורקיעה םאה .ןויוושב גוהנל ןתוא בייחמה שרופמ קוח ןיא םא םג ,םדא ינב ןיב
םייטרפ יוליב תומוקמ לע רוסאל ,אמגודל ,רשפא םאה ?םייטרפ םימרוג לע םג לוחל ךירצ הזה
םוקמב רבודמ יכ ,הנעטב חרזמה תודע ינב וא ,היפויתא יאצוי ,םיברע לש םתסינכ עונמל
יטרפ םדא בויחב ישוקה ?סנכנ ימו אב ימ ויניע תוארכ טילחהל םוקמה לעב יאשר וב ,יטרפ
שפוח לע ןגהל וננוצר ןיבל ,דחא דצמ - ןויוושה ןורקע ןיב הריתסהמ עבונ תולפהל אלש
חרזא יכ השיגה החוור רבעב .ינש דצמ - ויניע תואר יפ לע ושוכרב גוהנל טרפה
.םיריבס-יתלב ויעינמו ויקומינ ויהי וליפא ינומלא ןיבו ינולפ ןיב 'תולפהל' יאשר יטרפ
הבוחה תא ,םימיוסמ םימוחתב ,םייטרפ םיפוג לע םג ליחהל הייטנה תרבוג תונורחאה םינשב
,םיקוח תקיקחב ןה היוטיב תאצומ וז הייטנ .המודכו םואל תד ,ןימ סיסב לע ןויוושב גוהנל
םישרודה ,טפשמה יתב לש הקיספב ןהו ,םייטרפ םיפוג לע ןויוושב גוהנל הבוחה תא םיליחמה
,וז השיג יפל .תוניגהבו ןויוושב גוהנל ,רוביצה ללכל בושח תוריש ןתונה ,יטרפ ףוגמ
:םיאנת ינש לש תורבטצה תמייק רשאכ םדא ינב ןיב תולפהל םייטרפ םימרוג לע רוסאל קדצומ
ונייהד ,תירוטסיה הניחבמ "תחפוקמ" הצובקל ותוכייתשה לשב םדא תיילפהב רבודמ - תישאר
ללכ ךרדב םיעצומה ,ךרצמ וא תורישב רבודמ - תינשו .'וכו תולבגומ ,םואל ,הדע ,תד ,ןימ
,םיקנב ,הייחש תוכירב ,םיקטוקסיד ,ןולמ יתב ,תודעסמ ןוגכ ,בחרה רוביצל הלבגה אלל
ןודעוממ ,לשמל ,לידבהל) בחרה רוביצה לא םינופ הלא תומוקמ .המודכו תועיסנ תויונכוס
רבודמ ובש תורישהש לככ .לוספ סיסב לע תולפהל םהילע רוסאל קדצומ ןכ לעו ,(יטרפ
תורישה ןתונ םרוגהמ שורדל הייטנה רבגת ךכ ,יטרפ-ישיא דממ לעב תוחפו ,יסיסבו ינויח אוה
ברסל רוסא ,יטרפ ןפואב םידבוע םה םא םג ,לשמל ,יאופר עוצקמ ילעבל .ןויוושב גוהנל
דימת וניא הז ןיינעב יוארה רוסאהו רתומה ןיב וקה .םילפוטמ ןיב תולפהל וא םישנאב לפטל
אוה תוריד יניינב רכומ וא ריכשמ יטרפ ןלבק רשאכ יכ ןועטל ןתינ ,לשמל ,ךכ .הרדגהל לק
ןינועמה יטרפ םדא םלוא ,הריד ונממ רוכשל וא תונקל םישקבמה םישנא ןיב תולפהל יאשר ונניא
.םדאה לש ימיטניאה םוחתל הרידח וז אהת תרחא ןכש ,תולפהל יאשר ותרידב רדח ריכשהל
הרזח


:ילארשיה ןידב ןויוושל תוכזה 
הנגיע אלש ברעמב תודדובה תונידמה תחא איה לארשי תנידמ
ןוילעה טפשמה תיב שמיש ,וזכ הקיקח רדעהב .וייח ימוחת לכב ןויוושל םדא לש ותוכז תא קוחב
לש הרושב .הנידמה יחרזא יפלכ ןויוושב גוהנל ןוטלשה תויושר לש ןתבוח סוסיבל רוקמכ
קוח לש ורדעה תורמל דוסי תוכזכ ןויוושל תוכזה תא ןוילעה טפשמה תיב ןגיע ןיד יקספ
,(-1994ב ןקותו) -1992ב תסנכב לבקתהש ,"ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוח" .אשונב דוסי
הזרכהבש תונורקעה חורב" וז תוכז דבכל שי יכו ,ודובכ לע הנגהל יאכז םדא לכ יכ עבוק
תוארל המגמ תמייק ,תואמצעה תזרכהב העיפומ ןויוושל תוכזהש ןוויכ ."לארשי תנידמ תמקה לע
קוחב שרופמ ןפואב רכזומ וניאש תורמל ,ןויוושה ןורקעל יתקוח דמעמ ןתמכ ולא םירבדב
,תכל תוקיחרמ תוכלשה תומייק וז השיגל .רחא דוסי קוחב וא ותוריחו םדאה דובכ :דוסי
,ןויוושל םדאה לש ותוכזב תעגופה תסנכה לש תידיתע הקיקח לטבל היהי ןתינש איה התועמשמ ןכש
.שרדנה ןמ הלעמל ןויוושל תוכזב עגופ אוהש וא היואר תילכת תרשמ ונניא קוחה םא
,הקוסעתב הילפה לע םירסוא הז גוסמ םיקוח .הילפה תעינמ רבדב םיקוח וקקוח תובר תונידמ
,לארשי תנידמב .יטרפ ךוניחבו רוידב ,בחרה רוביצל םיעצומה םיתורישו םיכרצמ תקפסאב
רסואה דבלב דחא קוח םויה דע קקחנ ,הילפה לע תורסואה תונמאל איה ףא הפרטצה רומאכש
םוחתב הילפה רסואה ,הדובעב תויונמדזהה ןויווש קוח :רומאכ טרפה םוחתב הילפה לע
.הקוסעתה
הרזח


:הקוסעתב הילפה רוסיא 
לע רסוא 1988 - ח"משתה ,הדובעב תויונמדזהה ןויווש קוח
דע .םתשירפו םתקסעה יאנתב ,הדובעל םתלבקב ,הדובע ישקבמ וא ,םידבוע תולפהל םידיבעמ
תוסחייתמש תוירוגטק שולש) יתחפשמ בצמו תורוה ,ןימ ימעטמ הילפה לע קר קוחה רסא הנורחאל
ןוקית לבקתה 1995 ינויב .תינימ הייטנ ימעטמ הילפה הרסאנ ןכו ,(םישנ דגנ הילפהל רקיעב
ותייטנ ,ונימ תמחמ הילפה רסוא אוה םויכו םינוש םימעטמ הילפהה רוסיא תא ביחרה רשא ,קוחל
וליגו ותגלפמ ,ותפקשה ,ותנומא ,ואצומ ץרא ,ומואל ,ישיאה ודמעמ ,הרוה ותויה ,תינימה
,יאבצ ליפורפ לע םיטרפ הדובעל דמעוממ שקבל קוחה רסוא ןכ ומכ .הדובעה שקבמ וא דבועה לש
תחא יפלכ הילפה םתועמשמ םא ,הדובעל הלבקל יאנתכ םייניינע יתלב םיאנת תעיבק לע רסואו
.קוחב תויונמה תוצובקה
לבקלו הדובעל ןידה תיבל העיבת שיגהל ,העגפנ ןויוושל ותוכזש ,דבועל רשפאמ קוחה
ענמיהל ,ותוא םדקל ,דבועה תא קיסעהל דיבעמה תא בייחמה וצ לבקל ןתינ ןכו ,םייוציפ
.םימיוסמ הדובע יאנת ול קינעהל וא וירוטיפמ
הדבוע .םתוכנ לשב םישנא תיילפה לע רוסיא לבקתה אל קוחל הז ןוקיתב םגש ןייצל שי
רפסב םיבושחה דחאו םדקתמ קוח אוה תוניחבה ראשמש ,קוחב יתועמשמ רסח הווהמ וז
:םלש םוחתב ,יתטיש ןפואב ,הילפה לע רסואש ןושארה קוחה אוהש םושמ ,ונלש םיקוחה
.יטרפה רזגמב הילפה לע רסואה דיחיה קוחה םג והז .הקוסעתה םוחת
ןאכ וצחל קוחה לש אלמה חסונב ןויעל

הרזח


:היומס הילפה 
האצותכ םילפומ הרבחב ,תוצובק וא ,םידיחי רשאכ תשחרתמ היומס הילפה
ןהיתושירד ןיב תונייצמ תובר הדובע תועדומ :אמגודל .הרואכל תויטנוולרו תוילרטיינ תונחבהמ
דעונש ןונגנמ ,תחא אל ,תווהמ ולא תושירד ."יברק יאבצ תורש" ףא םיתעלו "יאבצ תורש" םג
םירוטפה םירחא םישנאו לארשי יחרזא םיברע ,תובישי ידימלת) אבצב ותריש אלש םיחרזאמ עונמל
תיטנוולר הניא יאבצ תורישל השירדהו הדימב .וז הדובעל םתודמעומ תא שיגהלמ (יאבצ תורשמ
דיקפתל תודמעומ תשגהל יאנתכ "יברק" תורישל השירדה .הלוספו היומס הילפהב הפ רבודמש ירה
.הדובע תושפחמש םישנב ,קדצב אלש םיבר םירקמב ,תעגופ םיוסמ
הרזח


:תנקתמ הפדעה 
הנחבה" וא "תנקתמ הילפה" :הז גשומל ונתינש םירחא תומש) תנקתמ הפדעהל
,תולועפ לש םינוש םיגוס ללוכ תנקתמ הפדעה גשומה .תונווגמ תויועמשמו תובר םינפ ("הוושמ
,םא .תורחא תוצובק ןיבל הניב ןויוושה תא ריבגהל תנמ לע תמיוסמ הצובק םדקל ןתרטמש
אל הלא םידלילש ררבתהש םושמ ,דומיל תועש רתוי םיוסמ רפס תיב ידימלתל םינתונ ,לשמל
הפדעה לש גוס והז ,תויתרבח-תוילכלכ תוביסמ ,םיגשיהל עיגהל הווש תונמדזה רבעב הנתינ
םייונימ ךלהמב םא ןוחבל ידכ המצע תא קודבל ,לשמל ,תנינועמ תירוביצ תושר םא וא .תנקתמ
גוס הז םג - הז בצמ ןוקיתל םידעצ םוזילו ,םישנ יפלכ הילפה תמייק םיריכב םידיקפתל
"ןויריש" וא "תוסכמ" תעיבק איה תנקתמ הפדעה לש רתויב תינוציקה אמגודה .תנקתמ הפדעה לש
רובשל הדעונ תנקתמ הפדעה .םישנ גוציי יבגל תושעל תוגלפמ תוגהונש יפכ ,תומיוסמ תוצובקל
לע וז הפוקתב ושרתשהש תומודק תועד תונשלו ןמז ךרואל הכשמנש הילפה לש "םימסק לגעמ"
.דיתעב ןויווש גישהל תנמ
הרזח


:לארשיב תנקתמ הפדעה 
םינשב קר לארשיב לחה תנקתמה הפדעהה אשונב ירוביצה ןוידה
םימוחתב תושלח תוצובקל ףדעומ סחי תתל הרורב תיתלשממ תוינידמ התיה רבעב .תונורחאה
(דומיל תועש תפסות ,ונייהד) "חופיט ילס" קינעהל ךוניחה דרשמ גהנ לשמל ךכ - םימיוסמ
ןויריש תועצמאב תנקתמ הפדעה םלוא ."חופיט ינועט"כ ךוניחה תכרעמ ידי לע ורדגוהש םידליל
.לארשיב תיסחי השדח העפות איה ,תונוש תוצובקל םלוה גוציי תחטבה וא
תולועפ תועצמאב .העפשה ילעב םידיקפתב םידחא םירזגמ לש גוציי-תת םייק לארשיב
גוצייה-תתש לככ .תילארשיה הרבחב ןויוושה תא םדקלו םירעפ םצמצל רשפא תנקתמ הפדעה לש
.רתוי ימיטיגל אוה תנקתמ הפדעה ידי-לע ןוזיאה ךכ רתוי ינוציק
,תנקתמ הפדעה לש הלועפ תובייחמה ,קוח תוארוה יתש קר םויכ תומייק תילארשיה הקיקחב
תוריש קוחל ןוקית תסנכב לבקתה 1995 ילויב .םישנל םלוה גוציי תגשהל תודעוימ ןהיתש
םירבגלו םישנל םלוה גוציי ןתמ ןעמל לועפל הנידמה תוריש ביצנ תא בייחמה ,הנידמה
קוחל ןוקית ול םדק .וז הרטמ תגשהל תנקתמ הפדעהב שומיש ריתמו ,הנידמה תורישב
םינוירוטקרידב םישנל םלוה גוציי ןתמ בייחמה ,1993 טסוגואב לבקתהש ,תויתלשממה תורבחה
.ןיינעה תוביסנב ןתינ רבדהש לככ ,תויתלשממ תורבח לש
איה תנקתמ הפדעה תלועפל תפסונ אמגוד .םישנל ידוחיי וניא תנקתמה הפדעהה אשונ
םיברע לש גוצייה-תת םע דדומתהל הרטמב ,הנידמה תוריש תוביצנ הליעפהש ,תינכות
.הנידמה תורישב
הרזח


:תודחוימ תוצובקל ןויווש תחטבה 
.תויונמדזהב ןויווש תחטבה םשל הילפה עונמל קיפסמ אל םימעפל
וב עיקשהל הרבחה הכירצ ךוניחה תכרעמב הווש תונמדזה ,לשמל ,הכנ דליל חיטבהל תנמ לע
םע םישנא ,םישדח םילוע ןהיניב ,תובר תוצובק תומייק .אירב דימלתב רשאמ םיבאשמ רתוי
תנמ לע ףדעומ סחיל תוקוקזה םידחוימ םיכרצ תולעב ,דועו הדיל רחאל תוהמיא ,תויולבגומ
.תויוכז יווש םישנאכ הרבחב בלתשהל ולכויש
הרזח