ינידמו יתרבח תויוכז ןויווש םייקת...לארשי תנידמ"
"...ןימו עזג ,תד ילדבה ילב היחרזא לכל רומג
לארשי תנידמ לש תואמצעה תליגמ ךותמ


:תודיחי יתש ןויוושה קרפב


ןויוושב םייסיסב םיגשומ

תוצובקל ןויווש