:תוליעפל תויחנה


תבוגת תא וארק .םתפתתשה וב םדוקה קרפב ןוידה תצובקל ורזח תוליעפה תליחת ינפל
תוחפל תועדוה יתשל וביגה .םתשקבתנ םא ול ונעו םכתעדוהל ילאוטריווה הרומה
.(םינוש רפס יתבמ םיפתתשמ םע בתכתהל וסנ) ןוידה תצובקב םירחא םיפתתשמ ובתכש


.תונוש תוצובק לש המישר םכינפל

.רתויב םכתא תניינעמה הצובקב ורחב

.הירבח ייח חרואב םינוש םיביכרמ םע תורכיה וכרעו הצובקה לש רתאב ורקב

?וז הצובקל םיכייש םתויהמ תעבונה םישנא תויוכזב העיגפ לע רפסמ רתאה םאה

.רתאה לש ותבותכ תא ונייצ .םתרחבש הצובקה לש הרופיס תיצמת תא ואיבה

?םתא תורכיהב ןיינעמ היה המ ?םתשגפש םישנאה םע םתיהדזה םאה

רתאה תבותכ
http://maori.org.nz :דנליז-וינב םירואמ םינ'גירובא
http://www.cancom.net/`franklin/main.html :(םיאומיקסא) טיווניא
http://www.albanian.com/main :םינבלא
http://www.tibet.org :םיטביט
http://www.narf.org :(םינאידניא) הקירמא ןופצ ידילי
http://www.khrw.org םגו http://www.khrp.org. :םידרוכ
http://romani.org:םינעוצ
http://cain.ulst.ac.uk :דנלריא ןופצב םילותק

.םינושה שופיחה יעונמב (םכתריחב יפל) תורחא תוצובק שפחל רשפא
http://www.hri.ca :אוה םדאה תויוכז םוחתל דחוימה ץלמומ שופיח עונמ