חרזאהו םדאה תויוכז - עדימה רגאמ


(ןוזיבג תור ,"לארשיב םדא תויוכז" ךותמ) םישנ תויוכז
(1951) השאה תויוכז יוויש קוח
(חרזאה תויוכזל הדוגאה תאצוהב "חרזאל ךירדמה" :ךותמ) השאה ןויווש


ןוזיבג תור ,"לארשיב םדא תויוכז" :ךותמ

םישנ תויוכז

םישנה תוכז םע ןדמעמו םישנה תויוכז תלאש תא םיהזמ תובורק םיתעל
ןויוושה תלאשב תיצמתמ הרבחב ןדמעמו םישנה תייגוס ןיא השעמל .ןויוושל
הרבחב השאה דמעמ תויעב רבדב ונתשיפתש ידכ תאז רוכזל בושח .םירבגל ןהלש
ןויוושב תוצמתמ ןניאש השאה דמעמ תויעבל תקהבומ אמגוד .רתוי המלש היהת
הרומח איה (םיכומה םידליהו) תוכומה םישנה תייעב .החפשמב תומילאה איה
תוחפשמב בושו בוש ררועתהל הטונ הז ןיממ תומילא .ידמל ףקיה תבחרו
החפשמה ייח לע תכל תוקיחרמו תוקומע תועפשה הל תועדונו ,תומיוסמ
הדובכב םג אלא ,השאה לש הפוגב קר אל תעגופ תומילאה .הירבחו
לש תוגהנתהה יסופד לע העיפשמ איה .הידלילו הגוז-ןבל ,המצעל התוסחייתהבו
יפלכו היפלכ הידלי לש םתוסחייתה לע ןכו ,הל הצוחמו החפשמה ךותב גוזה-ןב
.דיתעב םגוז ינב

ובש ןבומב ,ןויוושה תייגוסל םהלש רשקהו ,םיקומע םה הלא תואצותו םיסופד
ףא וא קוחה ינפב ןויוושל םירושק םניא יאדווב םה .םיבכרומ ,ונקסע
קזחתהלו ףקתשהל םילולע םה יכ םא ,קוחה לש תשרופמ תוסחייתהב ןויוושל
םיכוסכסב ברעתהל טיעמהל םיטונה קוח תפיכא ינונגנמ תועצמאב
הנעט שיו) תינויווש-אל תוסחייתה תויהל הלולע הז םוחתב .םייתחפשמ-םינפ
.הל הצוחמ תומילאלו החפשמה ךותב תומילאל (םיוסמ לובג דע תקדצומ איה יכ
רסוחל םגו ,יסיפ חוכב ידוסי ןויווש רסוחל ילוא רושק הרבחב םישנ לש ןבצמ
הדבועה תא םיעבוקה ,םהיניב םיסחיבו םישנו םירבג לש יומידב ידוסי ןויווש
רסוח יסופדל םג ילוא רושק הז בצמ .םישנ יפלכ תינפומ תאזה תומילאה בורש
רשקה תא קתנל טילחהל השאה לש החוכ תא ליבגמה ,יתרבחו ילכלכ ןויווש
לש םיקומע םייתרבח םיסופדל םירושק הלא לכ םלוא .תיבה תא בוזעלו יגוזה
.תונוש תויפיצ לשו הדובע תקולח

דמעמ לש היעב היפרגונרופב תובר תויטסינימפ תואור עודמ ריבסהל ךכב שי
.דחאכ םישנלו םירבגל עירפהל הרומאה ,םוגפ יתרבח רסומ לש היעב אלו ,השאה
םישנ יכ השוחת תרצוי איה ;םישנ יפלכ תומילא תדדועמ היפרגונרופה ,ןתעדל
אטבתמ תוירבגה ןמ קלח יכו ,ינימ ןפואב תולפשומ וא תונועמ ןהש ךכמ תונהנ
תנכוסמ איה םקוזיחו הלאכ םייומיד תריצי .םישנ לש הלפשהבו הענכהב
תודמעל םישנ תרידח וא הקוסעתב םישנ ןויווש תויעבל רשק אלל היוצר-יתלבו
םהו ,הלאכ תויעב לע םג וללה םייומידה םיעיפשמ תאז םע .תויטילופ חוכ
םישנ תושפתנ הבש ךרדה לע הקומעה םתעפשה ללגב הרבחב השאה דמעמ לע םילצוא
לש תויטילופ-תויתרבחה תומרגורפה תובייח ןכ לע .ןה ןהיניעבו םירבג יניעב
תונשלו םקשל ןויסינ לולכל ,השאה "רורחש"ל וא ,השאה דמעמ יונישל תועונת
השיפת היהת הזה יונישה לש תואצותה תחא .הרבחב םישנ לש תיללכה השיפתה תא
דמעמ רשקהב ,הז חותינ .םירתא םיבושח םיביכרמ םג ול ויהי לבא ,תינויווש
ןויוושל תויוכזה רקיעבו ,ןהינימל םדאה תויוכז דציכ םיגדהל לוכי ,םישנה
.הלאב הלא תוכורכו תורוזש ,דובכלו

תיטפשמה תכרעמה תזכרתמ עודמ ,ריבסהל דחוימב בושח הלא םירבד עקר לע
דואמ דע השק .ןויוושל םישנ תעיבתב אקווד םישנה דמעמ םודיקל תועונתהו
השק .םיבייחמ םיללכ לש הפשל (אבה קרפב הארנש יפכ) דובכל תוכזה תא םגרתל
םיסחי לש תושיפתבו תויסטנפב םייומידב לפטל ,ירשפא-יתלב ילואו ,דואמ
לש תכרעמ תועצמאב וא תיטפשמ תכרעמ תועצמאב תוינימ לשו םיישיא-ןיב
םייתרבח םייונישל איבהל תוסנלו תוילילש תומגמ רתאל ןתינ .תויוכז
קבאמה .הלאכ םיכילהתל האי וניא .יזכרמ ילככ ,טפשמה םלוא ,םייתוברתו
וניא ךא ,השאה דמעמ לע קבאמה תא ליבומה תינחה דוח ךכיפל אוה ןויוושל
.הז קבאמל שדקות קרפה תרתי .ותוא הצממ

ןתינש בכרומ לאידיא אוה ,ןויוושה םודיקל המודב ,הרבחב השאה דמעמ םודיק
לש הלאש הנניא םישנ דמעמ יבגל ,םויכ ,תיתימאה הלאשה .תומר המכב וב ןודל
,םימייקמ םהש םירדסהה לשו םיקוחה ינכת לש אל וליפאו ,קוחה ינפב ןויווש
לעו םרקיעב רשא םיקוח דצבו תורמל הרבחב ררושה ןויוושה-יא אוה הרקיע אלא
קר .הנורחאה הפוקתה לש םיגשיהב רבודמ יכ חוכשל ןיא .םיינויווש םה םהינפ
,תורחביההו הריחבה תוכז תא תונידמה בורב םישנ וגישה תיחכונה האמה ךלהמב
,יושיר יבייח תועוצקמב קוסעל הווש תונמדזהו ןיינקב הקזחהל תוכזב ןויווש
תושעל שממ לש תוריח םישנל ןיא תומיוסמ תורבחב .םיטפשמ וא האופר ןוגכ
םישנ תונהנ ןהבש תונידמב םג .ךשמנ קבאמהו הלא תויטפשמ תויוכזב שומיש
תוריכבה תורשמב רקיעב ,הדובעה קושב ליעפה ןקלח הברהב ןטק הלא תויוכזמ
,םירחא הערכה ידקומבו םייטילופ תודסומב ליעפה ןקלח ןטק ןכו ,תוסינכמהו
.הלאכ םידיקפת יולימל הרישכה הייסולכואב ןקלחמ ףא וא הייסולכואב ןקלחמ

החפשמהו םישנ ןויווש

יכ ,הרכהב ודוסי השדחה תעב םישנה תעונתב ולחש םיבושחה םיכפהמה דחא
תויוכזל קבאמב תוצמתהל לוכי וניא השאה דמעמ םודיקל יתרבח-יטילופה קבאמה
שממ לש יוניש תויהל לכוי אלש ךכב ריכהל שי .תויתקוסעת ףא וא תויטילופ
תורגסמב הדובעה תקולח תלאש שדחמ קדבית אל םא ,הלא םימוחתב השאה דמעמב
דיקפתהש ךכב ריכהל שי .תיניערגה החפשמב רקיעבו ,םיימיטניאה םייחה
,םידליבו לעבב תכמותה ,םוחה תקפסמ ,תיבה תרצויכ השאה לש "יסאלק"ה
.יתקוסעתו יטילופ ןויווש םע ,תובר םיכרדב ,בשייתמ וניא ,המינפ הדובכש
תובכרומ םיכרדב ימצע שומימ לש תויורשפא םישנ ינפב חתופ הזב ןויווש
העיבת ךות ,תיבל ץוחמ םייחו תיבה ךותב םייח לש בוליש ןהב שיש ,רתוי
הרכה .תיבל ץוחמ םייחו תיבה ךותב םייח בלשמה דיקפת אלמל באה ןמ הליבקמ
העיבתה תמלגמש יתרבחה יונישה לש קמועהו תוילקידרה תדימ תא תלמסמ וז
ןויוושל קבאמ דוע אל :קבאמה םוחת תא דואמ הביחרמ איה .םישנ ןויוושל
תוהמא ללוכ ,םישנל ורשפאיש םייתרבח םירדסהל קבאמ אלא ,הקוסעת יקוחב
יסופד םיללוכה םירדסהב רבודמ .הלא םיקוחב שומיש תושעל ,םיריעצ םידליל
לופיטל םירדסהב תעגונ תיזכרמ היגוס .תויתקוסעת תויונמוימו הלכשה תשיכר
תויובייחתה ןמצע לע לבקל תולוכי ןניא תוהמא ובש בצמ ורציי אלש ,םידליב
רשק תרישק םע םתדובע תא בשייל םילוכי םניא תובא דועב ,תודבכנ תויתקוסעת
הפיאשב הצמתמ וניא ףא קבאמה .םהב לופיטב תופתתשהו םהידלי םע שממ לש
ןוצר םג ללוכ אוה .ותוא םייקתש תיתרבח תיתשת רוצילו םישנל ןויווש גישהל
םע הליעפ תורוה בלשל ולכוי דחאכ םירבגו םישנש ךכ הדובעה תוברת תא תונשל
.םתדובע

םאה הלאשב חוכיוול םוקמ שיש תוארל לק ,וז הרוצב םירבדה תא םיגיצמ רשאכ
לע להנתהל ךירצ הז חוכיו ,ונניינעל .ירשפאו יוצר אוה הזכ יוניש םנמא
גואדלו תיבב ראשיהל תיבה ינבמ דחא לע ןכאש החנהב .ןויווש לש תונעט סיסב
,םירחא םידיקפת םיפידעמ תיבה ינב לכש החנהבו ,החפשמלו םירוהל ,םידליל
רתויב תוקומעה תויודגנתהה ,ןכאו ?תיבב ראשיי ימ עבקנ ךיא ,הלאשה הלוע
םידיקפתל תידוחייה ןתמאתה יבגל תועיבק לע תוססובמ ןויוושל םישנה תעיבתל
תא ליעפהל ונילע היהי הלאכ םינועיט יבגל .תיבב לופיטו םידלי לודיג לש
לפטל םישנ "ודלונ" םנמאה :םדוקה קרפב ונייצש תוריהזה יגוס תאו םינחבמה
קר ןכא םאה ?(תודבעל "ודלונ"ש םישנא שיש ורבס רבעב יכ ,רוכזנ) םידליב
?תיבל הגאדו םידלי לודיג תורשפאמה תויושיגרב ונחינ ,ןתיירב עבטמ ,םישנ
?ןתוא וחתפי דחא ןימ ינב קרש יוצר םאה ,חותיפל תונתינ הלא תויטנ םאו
דבכ ריחמ םלשלו תיבה לטנב תאשל ,ןורקיעכ ,הנשרדית םישנש אוה קדוצ םאה
םאה ?תיטילופ-תיתרבחה תוברועמהו הדובעה קושב רדומתהל תלוכיה לש םיחנומב
?הדובעה תקולח לש הז בצמ חיצננ יכ הרבחל בוט

שדחמ לוקשל יואר היפל הדמעה תא ,לבקל שיש הרובס ינאש יפכ ,לבקנ םא םג
תונקסמ םגרתל היהי ןתינ ךיא רורב אל ,יתחפשמה אתה ךותב הדובעה תקולח תא
יסחי הא ןנכותמ ןפואב תונשל דואמ השק .השעמה תפשל תאזכ הקידב לש
לכב ,םישנה ןויווש תייעבמ לודג קלח .תוחפשמ ךותב םיררושה ןילמוגה
,םידליבו תיבב לופיטה אוה יתרוסמה ישנה דיקפתהש הדבועב ץוענ ,תורבחה
ךכ םושמו תילכלכ תואמצע תשיכרב ,הריירק םויקב ןהילע דיבכמ הז דיקפתו
תפרטצמ לארשיב .תילסרבינוא איה וז היעב .החפשמל ץוחמ םייחה לע העפשהב
דמעמ תשיפת לעו החפשמה ייח לע יתדה ןידה לש העפשהה :תדחוימ היעב ךכל
.השאה

לארשיב תדהו םישנ דמעמ

ןידה .ןישוריגהו ןיאושינה םוחת לע יתד ןילופונומ לארשיב שי ,וניארש יפכ
ןידב .םייתדה ןידה-יתב ידי לע לעפומ אוהו ,יתדה ןידה אוה הלא םיאשונב
אלש ךורב" תכרב ףא לע) השאה יפלכ דובכ-יא ןיא ,ידוהיה ןידב תוחפל ,יתדה
הבישחב לבוקמה ןבומב תינויווש הנניא השאה תשיפת לבא ,("השא ינאשע
םייחב הדיקפתו השאה דמעמ היפל הפקשהה הב הרודח :תינוליחה תינרדומה
ןה ןיאש רמוחו לק .תודעל תולוספ םישנ :אמגודל .רבגה לש הלאמ םינוש
. תוחפשמ לע לחה קוחה תא ףכואה - יתדה ןידה-תיב .תויניידכ שמשל תולוכי
ייחל הסינכב ןה ,יתדה ןידה תניחבמ ,ןויווש-יא שי .דבלב םירבגמ בכרומ
ייחמ האיציב ,רקיעבו ,ןהו םיאושינה ייח ךלהמב תובוחב ןה ,םיאושינה
קפתסנ ;השאה דמעמ לע יתדה ןידה לש תוכלשהה לכב ןאכ לפטנ אל .םיאושינה
.הצילח-םובייו ןישוריג :תוטלוב תואמגוד יתשב

טג ןתונה רבגה לש תידדצ-דח הלועפ אוה ןישוריגה השעמ ירבעה טפשמה יפל
הנוצרל דוגינב ותשאל טג תתל רבג לש ותוריח הלבגוה םויכ .ותשאל ןירוטיפ
רבג לע ףוכאל ,ירשפא-יתלב טעמכ ,דואמ השק ןיידע םלוא ,ןישוריג תליע אלל
יפל ןה) בוש אשניהל ותשאמ עונמל לוכי רבג יכ ,איה רבדה תועמשמ .טג תתל
תויחל םנמא הלוכי השאה .(הימגיב רסואה הנידמה ןיד יפל ןהו ידוהיה ןידה
יכ םא ןידה יפל ,הלעבל טרפ רבג לכמ הידלי םלוא ,רחא רבג םע "אטחב"
םידוהיל אשניהל ולכוי אל הלאככו ,"םירזממ"ל ובשחי ,הנוצרל דוגינב
האושנ איה ןכ םא אלא) םירזממ םניא ותשא הניאש השאמ רבג לש וידלי .םירשכ
דוגינב ףא ותשאל טג תתל רבגה לוכי ןישוריג תליע תמייק ובש הרקמב .(רחאל
,לשמל) טג לבקל הלוכי הניא ותשא םא :תאזמ הרתי .תרחאל אשניהלו הנוצרל
רתיה לבקל הלעב לוכי ,(טג לבקל תורישכ הל ןיאו שפנ תלוח איהש ינפמ
דסומ .השאה תערל תטלוב הילפא הז בצמב תווחל אל השק .םיפסונ םיאושינל
יתדה ןידה .דובכ לש תויעב ןהו ןויווש לש תויעב ןה ררועמ הצילחהו םובייה
חאל תתל שי ,חא ול שיו ,םידלי אלל יושנ רבג רטפנ ובש הרקמב יכ ,עבוק
םובייה ןמ ענמיהל ןתינ .ותנמלא םע רטפנה ערז תא תויחהל תונמדזה (םביה)
םושמ ילוא ,הלפשהב ךורכ אוהו םיענ וניא הצילחה סקט .הצילח תועצמאב
,תפכאנ אל טעמכ המצע םובייה תבוח .םובייה רדסהל הפדעהה תא קזחל ושקיבש
.שדחמ אשניהל הלוכי הנמלאה ןיא הידעלב .םימייקמ ןיידע הצילחה תא ךא
הווהמ םובייה תבוח .הרטפנ ותשאש רבג יבגל תומייק ןניא תומוד תולבגימ
לועפלו הלעב ןדבוא םע דדומתהל הלש ךרוצה לע ףסונ :הנמלאה לע השק לטנ
לכויו תורגבל עיגי הלעב יחאש דע ןיתמהל םיתעל תצלאנ איה הייח םוקישל
הבצמו ,רטפנה תחפשמב הנמלאה היולת ךכ םושמ .השאל התאשל ותבוחמ "ץלחיהל"
,הז דסומל יתרבח קודיצ םויכ ןיאש ןוויכמ .תונטחסו םיצחל ררועל לולע הז
לע ןגהל אקווד דעונ אוהש םינעוט שיו) בוט םעט רבעב ול היה ילואש
תעגופ החפשמה אשונב יתדה ןידה תטילש ובש ףסונ םוחת הווהמ אוה ,(הנמלאה
.הנויוושו השאה דמעמב

ךרד קר אל השאה דמעמ לע עיפשמ הנידמה לש יתדה דמימה יכ ,רוכזל בושח
תב לש הדובכ" יכ תיתרוסמה השיפתה ,רומאכ .החפשמה ינידב יתדה ןילופונומה
,תיתדה הדמעה .םישנ לש םייחה תוחרוא לע הבר הדימב העיפשמ "המינפ ךלמ
יתדה דסמימה תודגנתהל םג תמרוג ,הקיטילופב םישנ תוברועמל תדגנתמה
הריחב תוכז לש אשונב ירוטסיה חוכיווב .םייתכלממ םידיקפתל םישנ יונימל
,תודסומ םתואב תוחפל לבא ,ןויוושה ןורקע עירכה םייתכלממ תודסומל םישנל
תופתתשהל תודגנתהה הכשמנ ,תיתועמשמ העפשה וא הטילש יתדה דסמימל שי םהבש
ךכבו ,םירקמ ינשב תאזכ תודגנתה ןוילעה טפשמה-תיב לספ 1988 תנשב .םישנ
םירושקה םייתכלממ תודסומ תרגסמב םישנל יחרזא ןויווש ,החלצהב ,בייח
.(ביבא-לתב ריעה בר תא רחובה ףוגהו םחוריב תיתדה הצעומה) תד יניינעל
לש ןורקיעל תוביוחמ עיבה טפשמה-תיב ,תישאר :םימעט המכמ הבושח וז הקיספ
.תקדצומ הניא הז ןיינעב יתדה דסמימה תודגנתהש עובקל תונוכנו ןויוושה
תואלממ םישנ הבש תואיצמ תרגיש ורצי תוטלחהה ,ךכמ בושח ילואו ,תינש
ךכב היהי םא רורב אל .םייתד םידוקפת ילעב םיפוגב םג םיירוביצ םידיקפת
תונוכנל יהשלכ המורת וז היהת ילוא לבא ,תויתדה תודמעב יונישל איבהל
םישנ לש ןתדמע וז תונוכנ לע העיפשמ דציכ רורב אל .הלאכ םייוניש לוקשל
.םישנ יפלכ תדה תדמע יונישל ,תיבמ ,תומחולה תויסקודותרוא

הקוסעתב תויונמדזה ןויווש

הריחבה תוכז תלבק ירחא ,רתויב בושחה םרוגה וניה הקוסעתב יתימא ןויווש
תורמל יכ םיארמ םיאצמימה .הרבחב השאה דמעמ תשיפתב יונישל ,םישנל
ןיידע ,םייתפש סמ רדגב םניה םקלחבש ,םישנל ןויווש תודוא םימר םירוביד
לש רתי גוציי :תוחתופמה תונידמה בורב רכומה הזל המוד סופד לארשיב ררוש
תוחפה תועוצקמב םישנ לש רתי גוציי ,הדובעה חוכ לש םיכומנה םיגרדב םישנ
רתוי םיטלובו םיעיפשמה ,םיסינכמה תועוצקמב םישנ לש גוציי תתו םיסינכמ
הארוה ידיקפתב - תובר םישנו לוהינ ידיקפתב תוטעמ םישנ אצמנ .רתיה ןמ
?םילפמ םיקוח רדעהב םג ןויווש-יא לש הז בצמ דימתמ עודמ .םיכומנ דועיסו
יסופד לש החצנהמ עבונ הקלח .הטושפ הניא הל הבושתהו ,תניינעמ איה הלאשה
שמשמ ונניא ןמחר חא חנומה .םיקוסיע לש םיפיטואירטסמ - הקלחו ,הקוסעת
ןבומב אלא ,םיחמצב לפטמ לש ןבומב אל ,ןנגב ןידה אוה ;ימוימויה רובידב
תמועל .םיידוסיה רפסה-יתבב רבג-הרומ אוצמל דואמ םג השק .םידליב לפטמ לש
ןיב ןויוושה-יא םאה .חקפמ אוצמל רתוי הברה ליגר ,תחקפמ אוצמל רידנ תאז
תוליעפ לש האצות ,הילפא לש האצות וניה הקוסעתה םוחתב םירבגל םישנ
הילפא ןיב הז ןיינעב ןיחבהל ץוחנש ,הארנ ?וחיצנהל התרטמש תנווכמ תישונא
ןהש ינפמ ןמדקל וא הדובעל ןלבקל אלש תומיוסמ םישנ דגנ תוטלחה - תישיא
םצעמ דומלל היהי רשפא-יא ללכ ךרדב :אמגודל .תיתצובק הילפא ןיבל - םישנ
דבלב םיזוחא ינש לבא ,םיזוחא 50 אוה היסולכואב םישנה רועישש הדבועה
םישנש ןכתיי .םישנ יפלכ הילפא ונלצא תגהונ ןכאש - םישנ ןה תסנכה ירבחמ
,תסנכב .תויהל תושקבמה םישנה ברקמש תויהל לוכי .תסנכב לועפל תוצור ןניא
.תסנכל רחביהל םישקבמה םירבגה ברקמ עיגמה הזל המוד רועיש הילא עיגמ
בוטה דצה לע תסנכה רבח דיקפת תא אלמל םישרדנה םירושיכה םישנל ןיא ילוא
.ןאכ םילח םניא לודגה רעפל הלא םיירשפא םימעט ,יתעדל ?רתויב

םיסופד תמנפה לע קפס אלל ססובמ םיבר םיפנעב הקוסעתב ןויוושה-יא בצמ
םג ,תודדומתהל עקרה יאנתב יסיסב ןויווש-יא לעו הילפא לש םיקדצומ יתלב
יאב הרכהה .תויפיצפס םישנ יפלכ הילפא םייפיצפס םירקמב חיכוהל השק םא
תא ונקליס אל דוע לכ ןכש .ויתואצותב קבאמה לע השקמ הז יסיסב ןויווש
לע הפכנ עודמ - (וקלסל ןתינ םא רורב אלש) יסיסבה ןויוושה-יא ימרוג
לש םתפדעה תא קידצהל תוחפל וא ,ונממ םלעתהל םיקיסעמ
שי .ילגעמ דוסי םירבג תפדעהב שיש איה ךכל הבושתה ?חתפמה תורשמל םירבג
תיעוצקמ הכרעהל תוכוז ןניא ,הצובקכ ,םישנש ךכב עגופו םמוקמ והשמ
,הלאכ תודובעל תורישכ ןניא םישנהש ךכל - היארה לטנ .תוסינכמ תודובעלו
םיריכבו םיכבוסמ םידיקפת תועצבמה ןפוד תואצוי שיש הדבועה חכונל רקיעב
תיעוצקימ החלצה רסוח .ןהלש תורישכה רסוחל ןעוטה לע אוה - הבר החלצהב
השא .םירחא םימוחתב השאה לש הייח תוכיא לע ידימ חרואב עיפשמ תילכלכו
םירשק יבגל תוטלחה לבקל התורשפאב תלבגומ תילכלכ תואמצע תרדענ
ול שיש יממ רתוי הדוכל שוחת תאזכ השא .יעוצקמ םייח לולסמ וא םיישיא-ןיב
.םיבוטו םימלש ,םידבוכמ םייח ומצעל שקבלו וייחב טולשל תילכלכה תלוכיה
ןתלוכי לע תכל תוקיחרמ תוכלשה תיתקוסעתה היעבלו תילכלכה היעבל שי ךכיפל
.ןהייחב טולשל םישנ לש

ץמאל םישנ לע ףוכאל םוקמ ןיא ?בצמה יונישל תושעל קדצומ המו ,ןתינ המ
יוצרה הריירקה גוס והמ טילחהל תוריחה תא השאל תתל שי .תוינעבות תוריירק
ןה , םירבג לש םהיתויפיצ תניחבמ ןה םייתרבחה םיאנתה תא רשפאל יואר .הל
הדובעהו הדימלה יסופד תניחבמ ןהו םידלי ךוניחל רזעה יתוריש תניחבמ
םיכמותה םייתרבח םירדסה םע דחי ,תאזה תוריחה םישנל הנתינשמ .םייתלחתהה
.ךכב םיכורכה םיישקה תורמל הקוסעתב הילפא-יא ףוכאל ץוחנ ,הליעיה התלעפהב

םיקוח המכ ולבקתה .יוצרה ןוויכב תונורחאה םינשב םדקתמ לארשיב קקוחמה
דבועל הוושה השירפה ליג קוח ןוגכ ,הקוסעתב ןויווישה םוחתב םיבושח
קוח קזוח ןכ ;(65 ליג דע ,רבג ומכ ,דובעל תוכז השאל ןתונה) תדבועלו
ךרבל שי לבא ,בצמה תא ונשי אל םדבל םיקוחה .הקוסעתב תויונמדזה ןויוויש
תוחוכ לש השדחה תונגראתהלו יונישב ךרוצל רע קקוחמהש ךכל ןמיס םה :םהילע
יתגרדה יונישל שידקהל ךרוצל ןכו ןיינעה תובישחב הרכהה םתוא העינמש
.קוח תפיכא לש םיבאשמ ןוגכ ,םיבושח םיבאשמ

לוטיב ענמנ בר ןמז ךשמב .תיבויח הילפא לש הלאשל ונתוא ריזחמ השירפה קוח
רדסהב ואר םישנה ןכש ,הנש 60 לש השירפ ליג םישנל עבקש ןשיה השירפה רדסה
השירפה תבוחב וארש םישנ תולוק ורבג רשאכ לח ךפהמה .ןרובע גשיה הנושה
םירבגל :םישנ תבוטל הילפא חיצנמ שדחה קוחה םג .הלוספ הילפא תמדקומה
שורפל התע םג תויאשר םישנ דועב ,65 ליגב שורפל הבוחהו תוכזה תונותנ
ןויווש לש בצמל ףואשל ךירצ 65. דע דובעל ךישמהל תויאכז ךא ,60 ליגב
םדאכ השאל יניצרה סחיב חכוויהל בושח .םלוכל המוד הריחב תתלו ,רבגה יפלכ
לטנ אלו ,בושחו קפסמ םרוג םה ,םישנ רובע םג ,הדובע ייחש הרכהבו דבוע
.רשפאה לככ רהמ ונממ רטפיהל הצור השאהש

םיירוביצה םייחהו םישנ

רשאמ רתוי תובר םישנ לש ןהייחל יזכרמו בושח ךרע אוה הקוסעתב ןויוושה
תואמצע .ירוביצה רושימב תוטלחהה תלבק ידקומל עיגהל תונמדזהב ןויוושה
ירבח םע תונמיהל תלוכיה רשאמ םייחב הטילשל רתוי ינויח יאנת איה תילכלכ
סופדה ןמ םלעתהל ןיא תאז םע .םיירוביצ םיפוג ילהנמ םע וא לארשיב תסנכה
ןה םישנהש ףא :םיירוביצה םייחה לש תוהובגה תומרב גוציי-תת לש ההזה
םייטילופ םינוגריאב תוגצוימ םישנש ףא לע ,הייסולכואב םיזוחא -50מ הלעמל
טלוב - תוטלחהה תלבקב הלודג תוברועמו בר ןיינע תולגמ םישנש ףא לעו םיבר
.תוטלחהה תלבק לש םיהובגה םיגרדה ןמ ןרדעה

ךכל היארו ,םישנל גוציי רסוח לש היעב ונצראב ןיא יכ ,םינש ךשמב ןעטנ
הרמאש הצלהב ילוא תפשחנה היעטה ךכב שי .הלשממ שאר לש דיקפת האלימ השאש
ךילהת .הלשממב דיחיה "רבגה" התיהש םושמ הזה דיקפתל העיגה ריאמ הדלוג יכ
הכוז םישנה ןויווש אשונ רשאכ ,םויכ םג תוגלפמב תוימינפה תוריחבה
םישנ :םייטילופה םיצחלה ןחבמב הדמע אל הקירוטרה יכ הלגמ ,הבר תועדומל
בצמ .תיטילופה תכרעמה תרמצב תולחוימה תורשמה לא עיגהל וחילצה אל תורישכ
ילבקמ לש םיהובגה םיגרדב םישנ גוציי ןיב הלודג הכ הייטס .יוצר וניא הז
תוברועמ תויהל ןוצרו םירושיכ ,תונוכנ תולגמה םישנה רפסמ ןיבל תוטלחהה
םיפופכהמ תיצחמש ,תוטלחה תלבק תכרעמ .היעב לע העיבצמ - הלאה םיכילהתב
,תקדוצ הניא ,תורישב םישנל ריבס גוציי הקינעמ הניא איהו םישנ ןה הל
.תינויוויש הניאו תנגוה הניא

הטושפה הבושתה ?תושעל המ :םימדוק םינוידמ ונל תרכומה הלאשל רובענ
םישנל רשפאנו קחשמה תא חתפנ .רבד םוש :וניארש יפכ ,איה ןויווישה תניחבמ
עיגנ ("חצנת ןלוכמ הבוטה") םיליגרה םיללכה יפלו ,תורשמה לכ לע דדומתהל
דגנתמה ,הז ןועיטב שי .תוריכבה תורשמה תא הנשובכת םישנש ךכל הגרדהב
לש רטשמב :תישפוחה תורחתה יללכ תוויע ינפמ הרהזא ןיעמ ,תיבויח הילפאל
ילבקמ לבא ,חתפמ תודמעב רתוי תובר םישנ הנאצמת ,תיבויח הילפא וא ,תוסכמ
ונמדיק אלמלא םינמתמ ויהש הלאמ םישלח בור יפ לע ויהי ונלש תוטלחהה
לש ןורתפהש ,הז רשקהב ינמוד וז הרהזא לש תמיוסמה תופקתה תורמל .ןתוא
הכ פיטואירטס ףקשמ ליגרה תוריחבה ךילה .ןוכנ וניא םיידי קוביחב הבישי
,רצקה חווטב ,רשפאמ אוה ןיא יכ דע ,לוהינבו הקיטילופב םישנ דגנ קזח
תורישכ םישנ הכזיש הזכ ,יתוכאלמ דעצ טקניי אל םא .םימסקה לגעמ תא רובשל
םירבג תוליעפ לש םייקה סופדה חצנוי - תוריכב תויטילופ תורשמל םייונימב
ןורקעמ ,רקובמו ינמז חרואב ,הז רשקהב תוטסל קדצומ ןכ לע .הקיטילופב
.העפשהו חוכ תודמע לע תישפוחה תודדומתהה
{1} 1951 - א"ישתה ,השאה תויוכז יוויש קוח

קוח תארוה לכו ;תיטפשמ הלועפ לכל שיאלו השאל היהי דחא ןיד 1
קוחה יפל ןויווש
ןיא - תיטפשמ הלועפ לכל ,השא איה רשאב ,השאה תא הערל הלפמה
.היפל םיגהונ

וליאכ סינינקב הישעלו ןינקל האלמ תורשכ היהת האושנ השאל 2
השא לש הנינק
רשק ידי לע סיעגפנ ןיאושינה ינפל השכרש הינינק ןיאו ;היונפ התיה
האושנ
.ןיאושינה

תמ ;םהידלי לע םייעבטה םיספורטופאה םה דחאכ באהו םאה (א) 3
תוספורטופא
.יעבטה סופורטופאה אוה םייחב ראשנה ,םירוהה דחא
הווש

טפשמ תיב לש וחוכב עוגפל ידכ (א) ןטק ףיעס תוארוהב ןיא (ב)
ןהו םפוג לע ןה ,םידלי לע תוספורטופא ינינעב גוהנל ךמסומ ןיד תיב וא
.דבלב םידליה תבוט סע בשחתהב ,םשוכר לע

.(לטוב) 4
)ה"כשתה ןוקית)

.ןישוריגלו ןיאושינל רתיהו רוסיא ינידב עוגפל אב הז קוח ןיא 5
ןישוריגו ןיאושינ

השאה לע ןגהל האבה קוח תארוה לכב עוגפל אב הז קוח ןיא 6
השאה לע הנגה
.השא איה רשאב

ןיד תיב לכ הז קוח יפל גהני ןכ ;הז קוח יפל וגהני טפשמה יתב לכ 7
קוהה תלוחת
-הנומש ינב םה םידדצה לכ םא אלא ,ישיאה דמעמה ינינעב ןודל ךמסומה
יפל ןיידתהל ,בוטה םנוצרמ ,ןידה תיב ינפל ומיכסהו הלעמו הנש הרשע
.םתדע יניד

:ךכ ןקותת ,1936 ,ילילפה קוחה תדוקפ 8
תדוקפ ןוקית
;הלטב - 181 ףיעסל גייסה לש (ג) הקסיפ (א)
ילילפה קוחה
:הז ףיעס אובי 181 ףיעס ירחא (ב)

,השאה לש החרכ לע ןיאושינה רשק שיאה ריתה .א181 רשק תרתה
בייחמה ךמסומ ןיד תיב וא טפשמ תיב לש ןיד קספ ןיאב לע ןיאושינ
ונידו עשפב םשא שיאה - ןיאושינה רשק תרתהל השאה תא לש החרכ
.םינש שמח דע רסאמ השאה לש

.הז קוח עוציב לע הנוממ םיטפשמה רש 9

248. 'מע 26.7.1951.( א"שתה 82. ח"ס {1}
82. 'מע 10.2.1965.() ה"כשתה ,446 ח"ס :ןוקיתהנידמה אישנ - ןמצייוו םייח
הלשממה שאר - ןוירוג-ןב דוד
םיטפשמה רש - ןזור סחנפ(133-139 'מע ,חרזאה תויוכזל הדוגאה תאצוהב "חרזאל ךירדמה" :ךותמ) השאה ןויווש

.הרבחה יבאשממ תיצחמל תוכוז אל ,הייסולכואה תיצחמ ןתויה תורמל ,םישנ
הרבחב םגו ללכב תישונאה תוברתב הערל תולפומ םישנה ויה תובר םינש ךשמב
וז המגמ .םירבגה לש הזל ןדמעמ תא תוושהל המגמ לארשיב שי םויכ .תילארשיה
.םישנל תינויווש השיג םיבייחמו הילפה לע םירסואה םיקוחב תאטבתמ

תא ןובשחב חקייש ,יתכרעמ ןונכת תבייחמ םינימה ןיב ןויוושה תמשגה"
דחמ ,םישנ לש ןדמעמו ןדובכ תחטבהב סרטניאה .םישנ לש םיידוחייה םהיכרוצ
עונמל אל שרוד ,אסיג ךדיאמ ,םידלי לודיגבו הרבחה לש המויק ךשמהבו ,אסיג
תויעבטה תויצקנופה לשב קר ,ןהיתופיאש תאו ןתלוכי תא תוצמל םישנמ
תודסומה תא םיאתהל שי .םירבגמ הערל ןתוא םילפמ ךכב יכ ,ןהל תודחוימה
אבצה תא בייחש צ"גבב ,רנרוד הילד תטפושה) ".השאה יכרוצל םייתרבחה
).סייט סרוקל ןחביהל השאל רשפאל


השאה ןויווש

.םירבגה לש דוסי תויוכז ןתואל תויאכז םישנ

הילפה רוסיא

לשב רבג תמועל השא הערל תולפהל ןיא .ןויוושל תוכז לארשי תנידמב השא לכל
הילפה .םידליל םאכ וא האושנ השאכ ,הקוורכ יתחפשמה הבצמ ללגב וא ,הנימ
.םייטרפ םידיבעמ לע םגו תירוביצ תושר לכ לע הרוסא וזכ

קוחה ינפב ןויווש

הלועפ לכבו היתויוכז לכב רבגל הווש השא .קוחה ינפב םיווש שיאו השא
,וב השעיי המ טילחהלו הלשמ שוכרב קיזחהל התוכז ,לשמל .השעתש תיטפשמ
רוחבל ,עוצקמ לבב קוסעל ,טפשמ תיבב דיעהל ,הירוגמ םוקמ תא עובקל
.תירוביצ הרשמ לכל רחביהלו


ןישוריגו ןיאושינב ישיאה ןידה

תאז .ןישוריגו ןיאושינל עגונה לכב השאלו שיאל הנוש ןיד שי לארשי תנידמב
הנידמה יקוחל אלו ,גוזה ינב לש יתדה ןידל םינותנ הלא םימוחתש ןוויכ
.םייחרזאה


הדובעב השאה

קושב תעצומה הרשמ לכ לע דדומתהלו ,הנוצרכ קוסיעב קוסעל השא לכ לש התוכז
,הדובעה תעצהב יתחפשמה הבצמ לשב וא הנימ לשב השא תולפהל רוסא .הדובעה
.המויסב וא הדובעה ןמזב ,הדובעל הלבקב

הדובע תעצה

תובייח "םישורד" תועדומ .דבלב םירבגל הנופה הדובע תעצה םסרפל רוסא
הז ללכמ םיאצוי .םירבגלו םישנל הנופה ,תינויווש הפשב תוחסונמ תויהל
תדבוע :המגודל) דחא ןימ ינב בייחמ הדובעה לש דחוימה יפואה םהב םידיקפת
תומיאתמ תודובעש תועבוקה תומודק תועד לבקל ןיא .(םישנ לש השבלה ירדחב
הל המיאתמ תמיוסמ הדובע םאה טילחהל תיאכז השא לכ .םיוסמ ןימ ינבל אקווד
.הלש תופדעההו םירושיכה יפל ,אל וא

תואירב ימעטמ תולבגה

תולולעש תודובעב םישנ תקסעה ליבגהל וא רוסאל יאשר החוורהו הדובעה רש
ןהש םוקמב תוירופה ליגב םישנ תקסעה תוליבגמה תונקת שי .ןתואירבב עוגפל
.םינוש םיגוסמ םינכוסמ םירמוחל תופושח

הדובעל הלבק

הבצמ ללגב וא ,השא התויה לשב הלבקל ברסלו ,הדובעל תדמעומ תולפהל רוסא
ברסמה דיבעמ ,המגודל .םידליל םאכ וא ,האושנ השאכ וא הקוורכ יתחפשמה
םידליל םא התויה לשב קר ,םימיאתמ םירושיכ תלעב תדמעומ הדובעל לבקל
.קוחה לע רבוע ,םיריעצ

הדובע רכש

הווש הדובעב םידבוע םה םא תאז .דבוע לש רכשל הווש רכש לבקל תיאכז תדבוע
השועש המ יפל תעבקנ הווש הדובעש ,בל םישל יאדכ .הדובע םוקמ ותואבו
הנוש םשב הדובע התוא תרדגומ םימעפל יכ) הדובעה םש יפל אלו ת/דבועה
דבוע לש תודובעה םא .ההז הדובע חרכהב הניא הווש הדובע .(םישנלו םירבגל
תונמוימה ,ץמאמה ,םירושיכה תניחבמ ,ןרקיעב הווש לקשמ תולעב ןה תדבועו
םיאנתו תווש תובטהו תופסות ,הווש רכש םהל עיגמ - םישרדנה תוירחאהו
תונתינה תובטה ןובשחב םיאיבמ אל ,תובטההו רכשה תאוושהב .םיווש םיוולנ
םיאכז ,רכשב הילפה תמייק םא תולגל תנמ לע .תורוהו הדילל רשקב תדבועל
,ולצא םיקסעומה לש רכשה תומר רבדב עדימ םדיבעממ לבקל תודבועהו םידבועה
.תורשמהו םידבועה יגוס יפל

םודיקו הדובע יאנת

לשב הדובעה יאנתב השא תולפהל רתוי וא םידבוע השיש קיסעמה ,דיבעמל רוסא
,הדובעב םודיק יבגל םג ךכ .םא התויה לשב וא יתחפשמה הבצמ לשב ,הנימ
.תיעוצקמ תומלתשה יבגלו
,לשמל ,רוסא .הדובעה םוקמב תדבועלו דבועל הנוש םודיק לולסמ היהיש רוסא
.םייוסמ דיקפתל םדקתהל ולכוי תולייד אלו םילייד קרש

הדובעב תינימ הדרטה

ידכל העיגמ הניאש תוגהנתה םג תללוכ "תינימ הדרטה" ,הדובע יסחי םוחתב
האנה תובוטל תושקב ,ינימ יפוא תולעב תועצה ,המגודל .תילילפ הריבע
תינימ העצהל הבריסש השיא .דועו ,ינימ יפוא תולעב תובילעמ תורעה ,תוינימ
הדיבעמל רוסא - הדובעב רחא םדא לש וא הדיבעמ לש תינימ הדרטהל הדגנתה וא
.ךכ לשב הב עוגפל וא ,התוא רטפל ,התדובע יאנת תא ערהל הילע הנוממל וא
.הדובעל ירוזאה ןידה תיבב הדיבעמ תא עובתל השאה הלוכי הז גוסמ העיגפ לע

הדובע תועש

םושמ הדובעל השיא לבקל ברסל רוסא .הליל תעשב דובעל תדבוע בייחל רוסא
,קוחב םירדגומ הדובע תומוקמ הז ללכמ םיאצוי .הלילב דובעל הנכומ הניאש
ןוגכ) הנידמה תורישב תומייוסמ תודובע :ףטוש ןפואב הליל תדובע םיבייחמה
םינקז ,םיכנ ,םילוחב םילפטמה תודסומ ,(רהוסה יתב תוריש ,הרטשמ ,תויזכרמ
.תורייתו העיסנ תויונכוסו ,םיו הפועת יתוריש .תונותיע .םידלי וא
.ןולמ יתבו הפק יתב ,תודעסמ

השירפו ןירוטיפ

םוקממ תשרופ וא תרטפתמ ,תרטופמ איה רשאכ םג הווש סחיל תיאכז השא
הז .םא התויה וא יתחפשמה הבצמ ,הנימ לשב התוא תולפהל רוסא .התדובע
בורל עבקנ השאה לש השירפה ליג .השירפ תויוכזל םגו ןירוטיפה ימדל סחייתמ
- 65 אוה התדובע םוקמב רבגל השירפה ליגש הדימב ,תאז םע דחי 60. ליגכ
ןיבש ליג לכב הדובעהמ שורפל תיאכז איה 60. ליגב שורפל התוא בייחל רוסא
התשירפ תובקעב ,ימואל חוטיבמ הבצקל השיאה תוכז םג .התריחב יפל -65ל 60
65.-ל 60 ןיב ,התריחב יפל ,ליג לכב אוה ,הדובעהמ


תויוכזה שומימ

תומוקמב תואיצמה ןיבל תדבועה השאה לש תויקוחה היתויוכז ןיב לודג רעפ שי
תיבב דיבעמה תא עובתל השאה תוכז - תורמשנ אל תויוכזה רשאכ .םיבר הדובע
ףגאה ,החוורהו הדובעה דרשמל תונפל ץלמומ ןכ ומכ .הדובעל ירוזאה ןידה
לע הנוממל תונפל תיאכז הנידמה תורישב תדבוע .השאה דמעמו םישנ תקוסעתל
הדובעב הילפה ןיגב תועיבתב .הלא םיניינעב הנידמה תוריש תוביצנב תעמשמה
,העיבתה תא שיגי םישנ תויוכזב קסועש ןוגראש רשפא ,הווש הדובע רכשל וא
.ןרכשב הילפהמ ולבסש תודבועה לכ םשב דיבעמה תא עבתת תחא תדבועש רשפאו

הנידמה תורישבו םייתלשממ תודסומב םייונימ


רשאכ .תויתלשממ תורבח ללוכ ,םייתלשממ תודסומב םלוה גוצייל תויאכז םישנ
לש הזמ ךומנ םישנ לש םגוציי םהבש ,הרשמ וא דיקפת לע רבג לומ הרחתמ השיא
:יבגל םינוכנ הלא םיללכ .התוא ףידעהל שי ,םימוד םיינשה ירושיכו ,םירבג
תרוישב תורשמ ;םיירוביצ םידיגאתו תויתלשממ תורבח לש םינוירוטקריד
.הנידמה

ת ר ח ב נ כ ו ת ר ח ו ב כ ה ש א ה


.ירוביצ ףוג לכל רחביהלו רוחבל תויאכז םישנ

י ט ר פ ת ו ד ס ו מ ו ם י י ר ו ב י צ ת ו ד ס ו מ ל ת ו ר י ח ב
םי

וא העבצה לכב ,תויחרזאכ ןתעד תא עיבהלו ,עיבצהלו רוחבל תויאכז םישנ
,רבעב גוהנ היה (םידבוע יבשומ ןוגכ) תויפותיש תודוגא המכב .ירוביצ לאשמ
רחביהלו רוחבל תוכזה םישנה ןמ הענמנ ךכ .רוחבל יאשר "החפשמה שאר" קר יכ
.הלא םיללכ לספ טפשמה תיב .הדוגאה תופיסאב

ת ו י ת ד ת ו צ ע ו מ

ישאר בר רחובה ףוגב וא תימוקמ תיתד הצעומב תורבחכ רהביהל תוכז שי םישנל
.וזכ תופתתשה ןהמ עונמל רוסא .ריעל

ה ש א ה ת ו י נ י מ

.שיא לש ותוברעתה אלב ,התוינימ תא אטבל וא אטבל השיא לכ לש האלמה התוכז
.דבלב המצעל ךייש השאה לש הפוג

י נ י מ ל ו צ י נ ו ם י ש נ ד ג נ ת ו מ י ל א

לש התוינימב שומיש - ינימ לוצינ לש תומיוסמ תורוצ לע רסוא ילילפה קוחה
םע תמוסרפ יטלש םירוסא :רחא והשימ לש םיחוור תקפה ךרוצל הפוגב וא השאה
הלפשה ןהב שיש וא תינימ תומילא לש ,ןימ יסחי לש ,םוריע לש תונומת
תופכל וא ,הב רסרסל ,תונזל השא לדשל וא ,תונוז תיב קיזחהל רוסא .תינימ
.תונזב קוסיע הילע

ת י נ י מ ה ד ר ט ה

אלש השאב ינימ יפוא לעב עגמ .תינימ הדרטהמ היישפוח תויהל תיאכז השא לכ
.הרטשמב הילע ןנולתהל ןתינו ,קוחב הרוסאה תילילפ הריבע אוה ,התמכסהב

ת ו מ י ל א ו ס נ ו א י נ פ מ ם י ש נ ל ע ה נ ג ה

אוה סנוא .ןתוינימ לש הערל לוצינ לכ ינפמ תונגומ תויהל םישנ לש ןתוכז
,חוכב השעמה השענ םא ןיב - השאה לש תישפוחה התמכסהב אלש ןימ יסחי םויק
וא ,השאה תודגנתה ענומה בצמ לוצינ ,תולת יסחי לוצינ ךות המרמב ,םימויאב
.רתויב תורומחה תוריבעה ןמ אוה סנוא .הלכשב הייוקל וא שפנ תלוח התויהב
אלל השענש רחא השעמ לכ .רסאמ תונש םירשע דע עיגהל לוכי וילע שנועה
.הרומח הריבע אוה ,("הנוגמ השעמ") ינימ יוזיב ללוכו המכסה

ידיימ עויס לבקל ןתינ ,השא דגנ תרחא תומילא וא תינימ הפיקת לש הרקמ לכב
תנחת לכב שיגהל שי סנוא לע הנולת .ךכל םידעוימה םיזכרמה ןמ ץועייו
לכ הרטשמל תוארהלו רומשל בושח .הפיקתה םוקמל הרטשמה תא קיעזהל וא הרטשמ
םא .תומילאל םינמיסו םיצפח ,םידגב ןוגכ ,סנואל היארכ שמשל לוכיש רבד
םיכמסמ רומשל יוצר ,רחא יאופר עויס הלביק וא םילוח תיבל התנופ תעגפנה
.הבצמ תא םידעתמה םימוליצ ןכו ,לופיטה לעו הקידבה תואצות לע םידיעמה
.תרחא וא תינימ - הפיקת וא סנוא השעמ לע הנולת לכ רוקחל תבייח הרטשמה
רחא ההזמ טרפ לכ םסרפל רוסאו ,תינימ הריבעמ תעגפנ לש המש תא םסרפל רוסא
.היבגל

ת ו ה מ א ו ן י א ו ש י נ

תיאכז איה .הלש תויסיסבה םדאה תויוכזמ תחא ףא תדבאמ אל האשינש השא
.תיאמצע תיטפשמ תוישיא תבשחנ איהו ,תילכלכו תישיא תוריחל

ה ח פ ש מ ם ש

תא רומשל האושנ השא לש התוכז .הלש החפשמה םש היהי המ רוחבל תיאכז השא
ינש תא ףרצל ,הגוז ןב לש ותחפשמ םשל ותוא ףילחהל ,ירוקמה התחפשמ םש
,ןיאושינה ינפל .םהינשל ףתושמה שדח םש הגוז ןב םע דחיב רוחבל וא ,תומשה
םא הטילחה םא קרו ,תאשל הרחבש החפשמה םש והמ ןיאושינה םשורל עידוהל שי
סנכיי ,(ומש תא תונשל רבגה טילחה םא וא) המש תא תונשל השאה הטילחה
רחאל תע לכב םג המש תא תונשל תיאכז השא .ןיאושינה םע ופקותל יונישה
.םדוק החפשמ םש תאשלו בושל גוז ןב לכ יאשר ,ןישוריג רחאל .היאושינ

ת ו ר ו ה ב ן ו י ו ו ש

תוירחא ילעב םהו ,םהידלי יפלכ תווש תובוחו תויוכז באלו םאל
.תפתושמ (תוספורטופא)

ה ח פ ש מ ב ת ו מ י ל א

תמכסהב אלש ןימ יסחי םויק .החפשמה ךותב םישנ דגנ תומילא לכ רסוא קוחה
.םיאושנ גוז ינב ןיב םג ,סנוא לש הריבע אוה השאה

ת ו מ י ל א מ ה נ ג ה

עציב וא ,הידלי דגנ וא הדגנ תומילאב גהנ רחא החפשמ ןב וא הגוז ןבש השא
:תואבה םיכרדהמ תחא לכב לועפל הלוכי ,ןימ תריבע םהב
.החפשמה ךותב םג ,תומילאמ דתא לכ לע ןגהל תבייח הדטשמה - הרטשמל היינפ *
ןב לע רסואה ןצ והז - "הנגה וצ" איצוהל השקבב םולשה טפשמ תיבל היינפ *
לכב םידליהו השאה תא דירטהל ,םירוגמה תרידל ברקתהל וא םנכיהל החפשמה
יאשר טפשמה תיב .קשנ קיזחהל וא תאשל וילע רסואה וא/ו ,ךרד לכבו םוקמ
בייח אוה הרקמ לכבו ,דבלב תשקבמה דמעמב ,ידיימ ןפואב ינמז וצ איצוהל
לש תיברמ הפוקתל תויהל לוכי הנגהה וצ .םימי עובש ךות השקבב ןויד להנל
ןוגכ) ותוא ומיקה רבכש תומוקמב ,החפשמ יניינעל ספשמה תיב) .םישדוח השיש
לעופ החפשמ יניינעל טפשמה תיב .הנגה יווצב לפסמש הז אוה ,(ביבא-לת רוזא
).םולשה טפשמ יתבמ קלחכ
םידחוימ םיטלקמל ןהידלי םע תונפל תולוכי ןתוא םיכמ ןגוז ינבש םישנ *
.הייהש םשל

י מ ו א ל ח ו ט י ב

הדובע תדבועה השא ושוריפש "תדבוע השא" ןיב םיניחבמ ימואלה חוטיבה יקוח
רכש תלבקמ הניאו התיב קשמב תדבועה השא ושוריפש "תיב תרקע" ןיבל ,הסינכמ
.התדובע רובע
,הקוור וא האושנ איה םא ןיב ,18 ליג לעמ ,תיאמצע וא הריכש ,תדבוע השא *
.ימואל חוטיבל דסומב הבוח חוטיבב תחטובמ
יטמוטוא ןפואב רבעב תחטובמ התיה אל ,תיב תרקעכ תדבועש האושנ השא *
הנקיז תבצק לבקל 65 ליגב תיאכז תיבה תרקע 1996 תליחתמ .ימואל חוטיבב
.הגוז ןבמ דרפנ םולשת ימואלה חוטיבל תמלשמ הניא איה םא םג תישדוח
.תוכנ חוטיבל םג תיאכז איה םימיוסמ םירקמב

ם י ר א ש ת ל מ י ג

.םיראש תלמיג שדוח ידמ לבקל תיאכז ,ימואלה חוטיבב חטובמ היה הלעבש הנמלא

ה ס נ כ ה ס מ

ה ק ו ו ר ה ש א

איה םא ןיב ,רחא דבוע לככ הסנכה סמ םולשתב תבייח האושנ הניאש תדבוע השא
.תיאמצע וא הריכש

ה א ו ש נ ה ש א

:םיכרדה יתשמ תחאב ובשוחי היתוסנכהש תיאכז האושנ השא
אוה ,םהינשמ ההובגה הסנכה תא ול שיש ימ הז הרקמב - הלעב םע ףתושמב *
.תרחא גוזה ינב וטילחה ןכ םא אלא ,סמה תויושר ינפב יארחאה
תסנכהב היולת הניא התסנכהש ימל קר תמייק וז תורשפא - הלעבמ דרפנב *
.לעבה

ה ש א ל ס מ ב ת ו ל ק ה

יוכיז .םישנלו םירבגל םיווש הסנכה סמ לש םייוכינהו םייוכיזה תיברמ
.השא איה רשאב ,דבלב השאל תפסונ יוכיז תדוקנ תיצחמ אוה ,ידוחיי

ת ד ל ו י ה ש א ל ס מ ר ז ח ה

העיגמה יוכיזה תדוקנ תא םיבשחמ ןכש) סמ רזחה ללכ ךרדב עיגמ הדליש השאל
הרטפתה) סמה תנשמ קלחב הדבע אלש השא .(הנשה תליחתב דליה דלונ וליאכ הל
ידכ .סמ רזחהל איה םג תיאכז (םולשת אלל השפוחב וא הדיל תשפוחב התיה וא
טושפ ךילה והז .הסנכה סמ תונוטלשל יתנש ח"וד שיגהל שי רזחהה תא לבקל
.רתויב ץלמומו