םדאה תויוכזל אובמ

םלועה ביבס תויבסל תויוכז :רמאמה םש
:ךותמ International lesbian Information, 1994. ,2 תרבוח 115 ןוילג
.ף"לק ןואטבב םסרופ
קקח-סורי לט :המגרת


םלועה ביבס תויבסל תויוכז


.םלועב םינוש םיקלחב תויבסל בצמ לש הפיקמ אל הריקס ןלהל
ןותעב האבוה הריקסה International lesbian Information, 115 ןוילג
1994. ,2 תרבוח

םינשה -10ב .תויבסל לש ןהיתויוכז ןה המ אשונב ןויד דדועל הריקסה תרטמ
םילדבה וא ,ילכלכה ודמעמ ,ואצומ ,ונימל רשק ילב) םדא לכש העדה תונורחאה
תולוכי תויבסל .תבחרנ המכסה הלביק תומיוסמ תויסיסב תויוכזל יאכז (םירחא
תא שורדל תנמ לע םדא תויוכז יבגל םיבר םיימואל ןיב םימכסהב שמתשהל
.ןהיתויוכז

וז העד .תינשמ תובישח תגרדב וא "תורתומ"כ תוספתנ םיתעל תויבסל תויוכז
תואצמנ תויבסל ,ןכאו .םייחל קבאמ לומ תובצינ תובר תויבסלש ךכמ תמלעתמ
תימצע הרדגה דוחייב ,תימצע הרדגהלו תואמצעל םיקבאמה לש ףרועב ללכ ךרדב
םלוכ ,ילשמ הפשו ילשמ תוברתל יתוכז לע תרבדמ ינא רשאכ" .םישנ לש
ינא רשאכ ךא ,ורפמ תיבסל הנורחאל הרמא "ילש תימצעה הרדגהל םימיכסמ
טילחהל ,בוהאל ילש תוכזה ,ילש תיבסלה תוהזה ,ילש הינשה תוהזה לע תרבדמ
."בישקהל הצור אל דחא ףא ,ילש תוינימה לע

תוצראב .ןורחאה רושעב תויבסל לש םיברה םיקבאמהמ םלעתהל וננוצרב ןיא
וא תובילעמ תורעה ריעהל יקוח אל (היגוורונ ,הידבש ,קרמנד) תומיוסמ
יקוח אל (הידבש ,דנלוה ,תפרצ) תורחא תוצראב .תויבסל יפלכ האנש דדועל
תרכומ תיבסל תויגוז תויריעו תומיוסמ תוצראב .הדובעב תויבסל תולפהל
,ב"הרא ,הדנק) תורחא תוצרא .םילאוסקסורטה תוגוז ומכ תויאכז םישנהו
תויבסל םידחא תומוקמב .תויבסלל ינידמ טלקמ תורשאמ (דנלוהו ,הידבש
וא ,םידלי ץמאל וחילצהש וא ,םיבושח םייטילופ םידיקפתל ורחבנ תורהצומ
.תוליעפ תויבסל לש תוצובקו תויבסל שי תשבי לכב .אשניהל
תוצראב םימייק ןיידעש הילפאבו לוצינב תזכרתמ האבה הריקסה ,תאז לכ תורמל
,"יתורתומ" אל ןה תויבסל תויוכזש תוארהל תנמ לע תאז תושוע ונא .תובר
דוביא םימיוסמ תומוקמבו ,ונידלי לע הקזח ,הדובעה םוקמ דוביא .חרכה אלא
הצובקל םיכייש ונא םא .םיינשמ וא םיילאיווירט םירבד אל םה ,ונייח
תוריסא ,תוכנ תולעב ,תינתא טועימ תצובקל תוכייש ומכ) הליחתכלמ תילפומ
ףא עיגפ םוקמב ונתוא םישת ונלש תויבסלה ,(סדייאה ףיגנ תא תואשונ וא
ונתוא םיכפוהה םה תיטפשח הנגה רדעיהו םיווש אל תוחוכ יסחי .רתוי
.םישנ תובהוא ונאש הדבועה אלו תועיגפל

תנמ לע תוקוקז ונא המל ?וניתושירד ןה המ ?תויבסלל םדא תויוכז םה המ ךא
תוקוקז ונא ולא תולאש לע תונעל ידכ ?רתויב הבוטה ךרדב ונייח תא תויחל
םלועה ביבס תויבסל תודגנתמ הבש ךרדהו ,ונייח לש תואיצמה לע ףסונ עדימל
.יוכידל

םע רשקו עדיב רוסחמ בקע הקירפאב תויבסלה בצמ תא תללוכ אלש) הריקסה ןלהל
םילאוסקסומוהו תויבסל תויוכזל תימואלניבה הצעומה ,ןיסב :(םש תוצובק
שומישב םויכ םה תואקהל תומרוגה תופורת תניתנו ילמשח םלהב לופיטש תחוודמ
,רקיעב (?םיחדינ) םיקחורמ םירוזאב .תוילאוסקסומוה "אפר"ל תנמ לע ןיסב
תויבסל ,ודוהב .םהל אשניהל תוצור ןניאש םירבגל אשניהל תוצלאנ םישנ
שינעמש) ודוה לש ןישנועה קוחב 377 ףיעס תא חידהל השירדל ופרטצה
דצמ תודרטה קיספהלו (עבטה דגנכ ןימ יסחי םויקל רסאמ תונש 10 םומיסקמב
.הרטשמה

ןויסינ לעו םישנ םע ןימ יסחי םויק לע גרוהל ואצוהו וקלוה תויבסל ,ןריאב
טלקמ ולביק תודחא תוינריא תויבסל .םילאוסקסומוהו תויבסל לש הצובק ןגראל
האצוהמ חורבל תנמ לע ולא תונידמב ראשיהל ושרוהו דנלוהו הידבשב ינידמ
םילאוסקסומוה גרוהל האיצוה סאמחה תצובק (ןכ ןכ) םישובכה םיחטשב .גרוהל
.םיניטסלפ

ומכ םייתלשממ םימרוג ידי לע בורל ,םיפוכת םירסאממ תולבוס תויבסל ,ורפב
לע בוש ,ןהייח לע םימויא תולבקמ תוליעפ תויבסל ,הלי'צב .אבצ וא הרטשמ
רסוא ןישנועה קוחב 365 ףיעס .שגפיהלו אטבתהל ןתוכז תא םייקל ןתזעה
,ליזרבב .גרה תורובח לש תונברוקל ויה תויבסל ,היבמולוקב .םייבסל םיסחי
.עובש לכ טעמכ גרהנ דחא לאוסקסומוה וא תיבסל

.השא םע ןימ יסחי םויק לע םינש רפסמל אלכיהל תולוכי תויבסל ,הינמורב
השיגה ןכו ןהידלי תקזחאל תוכזה תויבסל תוהמאמ הללשנ ,הינטירבב
ושרוה אל תויטירב ןניאש תויטירב םישנ לש גוז תונבו ,ןוירפה תייגולונכטל
ןומימ תעינמל שמיש 1988 תנשמ יתלשממה קוחב 28 ףיעס .הינטירבב ראשיהל
םימויא ועמשוה הינמרג ,ןילרבב .תיבסל תיטילופ תוליעפו תוברתל תוצובקל
לש תיבסלה תכרועה ,ןוויב .דדשנ יבסל ביכראו ,תויבסל תויאקיטילופ יפלכ
םילאוסקסורטה םירבגמ השקבש רחאל ,רסאמל הטפשנו הסנקנ ילאוסקסומוה ןותיע
.תויבסל םישנ םע רשק תריציל תושקב ןיזגמל בותכל קיספהל

יפלכ תומילא לש תועזעזמ תומר הליג הנורחאל השענש ימואל לאשמ ,הילרטסואב
וינב .תומילא התווחש החוויד רשע ךותמ תחא תיבסל טעמכ רשאכ ,תויבסל
.הרטשמב תורישמ תויבסל החוד הרטשמה ,האורטוא/דנליז

רקחמ ,ב"הראב .סכמה ידיקפ ידי לע ומרחוה םיאבוימ םייבסל םירפס ,הדנקב
ומכ תומילא ווח תויבסל רשעמ תחא טעמכש חוויד םירע הנומשב 1984 תנשמ
.ןהלש תינימה הפדעחה ללגב ןהייחב תחא םעפ תוחפל ,תוטיעב ,תוכמ ,םיפורגא

:ןוידל םייללכ םיאשונ המכ

וא תיסיפ תומילאמ דחפ אלל תויחל תוכזה איה תויסיסבה םדאה תויוכזמ תחא
.וזה תוכזה תא ןיא תובר תויבסללש ליעל הריקסהמ רורב .יתורירש רסאמ

:םה ןוידל םיפסונ םייללכ םיאשונ

- תוארינVisibility.
רסוח .תוארינ רסוחה אוה תויבסל ינפב דמועש רתויב םילודגה םילושכמהמ דחא
תא תודמול אל ונא .ונמצע לע בושח עדימ ונתאמ ללשנש ותועמשמ הז תוארינ
הירוטסיהה
.שחכומ ונלש םויקה .הרוזנצ םירבוע הקיזומהו ונלש םירפסה .רפס יתבב ונלש
אל טושפ ונאש אוה ןושארה .םיינסרה םיסותימ ינש החיצנמ וזה הקיתשה
.יברעמ ןבל אובי ונחנא ,תומייק ןכ ונא םאש ,אוה ינשה סותימה .תומייק
תא םיחיצנמ םה .םלועה ביבס תויבסל ינוילמל םיקיזמ ולא םיסותימ ינש
.םוימוי התא תודדומתמ תובר תויבסלש הילפאה תא ,ךכו ,ונלש תוארנ-יאה

.החפשמ
הזרכוה הרבעש הנשו ,החפשמל תוכזה לע תרבדמ םדא תויוכז לע ם"ואה תזרכה
דירפמ תיבסל תויגוזל תיקוח הנגהב רוסחמה .החפשמה תנשכ ם"ואה ידי לע
תויבסלש םעמשמ םינגוה אל ינידמ טלקמו הריגה יקוח .תובר תויבסל תוחפשמ
םירכומ ןימ ותואמ םיסחי םהב תוצראב וליפא .היהש רושיא תולבקמ אל תובר
תפב לש םידלי ףא םימיוסמ םירקמבו) םידלי ץמאל תולוכי אל תויבסל ,תיקוח
.ןהידלי לע הקזחא תודבאמ תויבסל ,תובר תוצראב .(ןגוז
תויהל ןהל רוזעל הלוכיה ,הירפה תייגולונכטל השיגה תמסחנ םג תויבסלל
תונידמ שמחב תיתוכאלמ הערזהל השיג תויבסל לע רוסאל תועצה ולעוה .תוהמא
לודג יאופר וכרמ ,דנלוהב הנורחאל .(ונצראב ןאכ םגו) הפוריא ברעמב
תוניתממה תמישר תיתחתב תויבסלה תא ביצה (ערז ימרותב רוסחמ ינפב דמועה)
.תיתוכאלמ הערזהל

.תואירב
תועוצקמ ידבועל תונופ ןה רשאכ תוניוע וא תורוב םע תודדומתמ תויבסל
רבד ,תירטאיכיספ הערפה הלחמכ תרדגומ ףא ונלש תויבסלה םיתעל .תואירבה
תואירב יתוריש שי תודחא תוצראב קר .לופיטו יופכ זופשאב םייתסהל לולעש
ךא ,םלועב םויכ םילודגה תואירבה ירבשממ דחא אוה סדייא .תויבסלל םימלוה
םימלעתמ סדייאה רקחבו דועיתב םיברועמה םיימואלהו םיימואלניבה תודסומה
וליפא וא תירשפא השאל השאמ הרבעה םא עדוי אל דחא ףא .תויבסלמ ןיטולחל
םה םג חוטב ןימל ךוניחו העינמ תוינכת .ףיגנה תואשונ ןה תויבסל המכ
.תויבסלמ תומלעתמ

םיינושארה םייוחיהש םישנ קר אל ,םישנה לכב תעגופ תויבסל דגנכ הילפא
תרבדמש ,רבג םע תויחל וא ןתחתהל אל תרחובש השא לכ .השא דוע םע םה ןהלש
ךכב תמיואמו תקתשומ תויהל הלוכי ,תורחא םישנ לש תויוכזו היתויוכז םשב
הקירמאב תויטסינימפ לש סנכב הנורחאל ךכל המגוד וניאר .תיבסל ארקיתש
םייטסינימפ יטנא תוחוכ רשאכ ,רודבלס לאב םייקתהש םייבירקהו תיניטלה
ויה ץראל ץוחמ ועיגהש תוקוור םישנ רשאכו ,'תויבסל' תופתתשמל וארק
.הרטשמה תוריקחל תונותנ

.םויאב םה השאו םדא לכ לש תויוכזה ,הנממ תוללשנ תחא השא לש תויוכזה םא
תויוכז לש םויה רדסב םיאתמה םמוקמ תא ולבקי תויבסל תויוכזש ןמזה עיגה
ינוגרא לש תירבה תונב ויהי םישנ תוצובקו םדא תויוכז ןעמל תוצובקשו ,םדא
תוכזו םדא תויוכז לש הלאש םה תויבסל תויוכז .וז הרטמ תגשהל תויבסל
.השאה לש הרדגהה