:תוליעפל תויחנה
תבוגת תא וארק .םתפתתשה וב םדוקה קרפב ןוידה תצובקל ורזח תוליעפה תליחת ינפל
תוחפל תועדוה יתשל וביגה .םתשקבתנ םא ול ונעו םכתעדוהל ילאוטריווה הרומה
.(םינוש רפס יתבמ םיפתתשמ םע בתכתהל וסנ) ןוידה תצובקב םירחא םיפתתשמ ובתכש

תעגופה העדומ רתאב שפחת הצובקה .םי/תושורד תועדומ גיצמה רתא תשרב ואצמ
.(תעגפנ איה דציכו תעגפנה הצובקה יהמ) העיגפה תא חתנתו ןויוושל תוכזב

.העיגפה אלל ,שדחמ העדומה תא וחסנ


.תועדומה ירתא טוונ / שופיחה יעונמ ךרד עצבתי תועדומה שופיח

.ןוידה תוצובקלוחליש חותינה תאו תעגופה העדומה תרתוכ תא

:תעגופ העדומ שופיחל תויחנה

ןמ תונושה תושירדה ,העדומה חוסינ :ןויוושב עוגפל הלוכי העדומ ןהב םיכרד לע ובשיח
.'וכו םידמעומה

:העדומ חותינ

ולכוי אלש םישנאה םהימ וא ,העדומה ןמ עגפיהל לולע ימ וקדיב ,העדומה תאירק רחאל
.וז הדובעל לבקתהל

. הדובעל םתלבק תא לסופש יאנתה תא וא העיגפה תא והז

חסנל / ותוא קוחמל היה רשפא םאה ?תעצומה הדובעל יחרכה יאנתה/חוסינה םאה
?תרחא ותוא

?ןויוושל תוכזה העגפנ םאה