עדימ רגאמ - ןויווש


ןויווישל עקר
ןימ סיסב לע הילפא
תינימ היטנ סיסב לע הילפא
םואל סיסב לע הילפא
יתדע סיסב לע הילפא
תילכש וא תינפוג תולבגומ סיסב לע הילפא