תויוכזה ץע


ןוחטיבו םייח

ףוגה תומלשו םייח
.ףוגב וא םייחב העיגפמ הנגהל תוכזה

ןוחטב
.ןוחטיבל הצובק לש וא דיחי לש תוכזה


תויוריח

הלועפה שפוח
.קוחב רוסא וניאש המ לכ תושעל תוכזה

יוטיבה שפוח
.בתכב וא הפ לעב הבשחמ וא העד לכ דיגהל תוכזה

הנגפהה שפוח
הנגפהל תוערפה ינפמ הנגהל תוכזה ללוכ הנגפה ךורעלו םייקל תוכזה


רחביהלו רוחבל תוכזה
הלשממה שארו תסנכה ירבח תא רוחבל תוכזה
.מה"ורכ וא כ"חכ רחביהלו

עדימה שפוח
ללוכ .םלועב שחרתמה לע אלמ עדימ לבקל ,תועידיו תועד עומשל תוכזה
ןוטלשה תויושרו הלשממה ידרשממ עדימ


ןופצמה שפוח
.ןהיפ לע לועפלו ער והמו בוט והמ רבדב תועד קיזחהלו חתפל תוכזה

תדה שפוח
.היגהנמ תא םייקלו תיתד הצובק לכל ךייתשהל, תד לכב ןימאהל שפוחה

תדמ שפוח
.םייתד תוגהנתה יללכ םדא לע ופכי אלשו תיתד הנומאב קיזחהל אל שפוחה

אווש רסאמ וא רצעממ תוריח
.קוח יפל אלשו הביס אלל רוצע תויהל אלש תוכזה

העונתה שפוח
, ישפוח ןפואב םוקמ לכב ךלהתהל תוכזה
ללוכ, העונתה לע תרחא הלבגהו רסאמ אלל
.ץראהמ האיציו הסינכ


שוכר – ןיינק
.םירחא לש םתוברעתה אלל ונממ תונהילו יטרפ שוכר קיזחהל תוכזה

קוסיעה שפוח
.קוסיע וא די חלשמ לכב דובעל תוכזה

תודגאתהה שפוח
םישנא םע הצובקל ןגראתהל תוכזה
תפתושמ הרטמ גישהל ידכ םיפסונ .('וכו םידבוע ינוגרא ,תוגלפמ ללוכ)

ןויווש

ןויוושל תוכזה
. םהיתויוכזבו םכרעב םיווש םדאה ינב לכ
ץרא, ליג, תינימ היטנ, הפקשה, םואל, ןימ, עזג, תד : ימעטמ הילפה רוסיא ללוכ
דועו תיתגלפמ תוכייתשה, תורוה, ישיא דמעמ, אצומ

קוחה ינפב ןויווש
םיעובקה םישנועהו םירוסיאה .דוסי תויוכז ןתוא תא שי םדאה ינב לכל
.לכל םיווש קוחב

דובכ

דובכל תוכזה
איה דובכב העיגפ )םדא ןב אוהש ןוויכמ, דובכב וילא וסחייתיש םדא לכ לש ותוכז
איהש תוגהנתה וא ותוישונאב וא םדא לש ימצעה ךרעה תשוחתב תעגופש תוגהנתה
.(הליפשמ וא תירזכא

תויטרפ
וא םירז לש תוברעתה ילבמ תויטרפב םיישיאה םייחה תא להנל תוכזה
םהיצפחל וא םתיבל םישנא לש םפוגל רודחל רוסא .ישיא עדימ תפישחמ
םתושר ילב תוישיאה םהיתוחישלו

בוט םש
ענמיהל – בוט םש לע רומשל תוכזה
תעגופה וא ואצומ ללגב םדא הליפשמה הרימאמ
ועוצקמב וא ותדובעב םדא לש ןיטינומב

תולפשהו םייוניע רוסיא
האדוה םדאמ ואיצוי אלש תוכזה
.הלפשה וא ייוניע לש ךרדב עדימ וא

ןגוה יטפשמ ךילה

ןגוה ךילהל תוכזה
טפשמל תוכזה, טפשמה תיבל תונפל תוכזה
לש דוסיה תויוכז לע הרימשלו קדוצ
.םדאה

(ד"וע י"ע )גוצייה תוכז
ילילפ ךילה לכב ד"וע לש גוציי לבקל תוכזה
.יחרזא ךילהב םג םיתיעלו

המשאל םאתהב השינע
םדא השעש השעמל רושק אלש שנוע לבקל אלש תוכזה
.הריבעה תרמוחל םיאתת השינעהשו

עומישה תוכז
תוטלחהל עגונב ןוטלשה תויושרל תונפל תוכזה
.ןתוא תונשלו תוסנל ידכ תועצבמ ןהש תולועפלו

תויתרבחו תוילכלכ תויוכז

התואנ םייח תמרל תוכזה
,דובכב תויחל םדא לכל תרשפאמה תוכז
הווהמ וז תוכז )תיפסכה ותלוכיל רשק אלל
.(תורחאה תויוכזה שומימל יאנת םיתיעל

רוידל תוכזה
יואר םירוגמ םוקמל תוכזה

תואירבל תוכזה
.םלוה יאופר לופיט תלבקל תוכזה

ךוניחל תוכזה
תנתונה תיכוניח תרגסמב חתפתהלו דומלל תוכזה
.תפסונ תוחתפתהל הבוט תונמדזה

הסנרפל תוכזה
.העובק תרוכשמלו הדובע םוקמל תוכזה

תויתצובק תויוכז

תימצע הרדגהל תוכזה
םיפתושמ םינייפאמ ביבס הצובקכ ןגראתהל םיטרפ לש םתוכז
.('וכו םואל תוברת ,תד ,הפש : ןוגכ)

תוברתל תוכזה
.היגהנמ יפ לע ףתושמ םייח חרוא להנל הצובק לש התוכז

תונעזג ינפמ הנגהל תוכזה
.'וכו רפסנרט ,םע תדמשה ינפמ הנגהל תוכזה