תויתרבחו תוילכלכ תויוכז - םדאה דובכ

עדימ רגאמ

תויטרפה תנגה קוח
ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוח
(אובמב תויהל הכירצ) םלוע יאב לכל הזרכהה
תויתוברתו תוילכלכ ,תויתרבח תויוכזל הנמאה
תויתרבח תויוכז :דוסי קוח תעצה
ערה ןושל רוסיא קוח
263-266 'מע ,'ג ךרכ ,הארקמה ךותמ .דובכל תוכזה ,ןוזיבג תור
303-312 'מע ,'ג ךרכ ,הארקמה ךותמ .תויטרפל תוכזה ,ןוזיבג תור
328-333 'מע ,'ג ךרכ ,הארקמה ךותמ .תעדל תוכזה לומ תויטרפל תוכזה ,לגס באז
לארשיב םיילכלכו םייתרבח םירעפ לע םינותנ