חטש תוליעפל תויחנה

('וכו הנוכשה ,רפסה תיב) .םכילא הבורקה הביבסב דובכב העיגפ ורתא
:גוס לכמ דובכ לע רבדל רשפא
איה .'וכו תואירב ,רויד תעינמ :דובכב תויחל תוכזב תויהל הלוכי העיגפה
לכ ןכו .'וכו בוטה םשב ,תויטרפב העיגפ :תישיא העיגפ תויהל הלוכי םג
.דובכל תוכזב תרחא העיגפ
םירומה ידי לע ונתנייש תוחנמה תולאשב שומיש ושע) דובכב העיגפה תא וראת
.תיאנותיע הבתכל התוא ודבעו (התיכב
תשרב תוליעפל תויחנה

תא וארק .םתפתתשה וב םדוקה קרפב ןוידה תצובקל ורזח תוליעפה תליחת ינפל
תועדוה יתשל וביגה .םתשקבתנ םא ול ונעו םכתעדוהל ילאוטריווה הרומה תבוגת
יתבמ םיפתתשמ םע בתכתהל וסנ) ןוידה תצובקב םירחא םיפתתשמ ובתכש תוחפל
.(םינוש רפס


(תגצמ / םילילמת דבעמב ךמסמ / העדוהכ) .ןוידה תצובקל וחליש הבתכה תא
דובכב העיגפה חותינ

?עגפנ ימ לש ודובכ

.(התשענ וז העיגפ דציכ ,עגופה אוה ימ) דובכב העיגפה תא וראת

.םכלש הרקמב דובכל תוכזה לע ןגהל תויורשפאה תא ונחב