רועיש ךרעמ
ילאוטריווה הרומל ובתכ
תינכט הכימת
תוחרזא ירומ רדח
תויוליעפל תועצה