. דובכ
םיריעצ םיבתכ

"םתוא ארב הבקנו רכז ,ותוא ארב םיהולא םלצב ,ומלצב םדאה תא םיהולא ארביו"
ז"כ 'א תישארב

ונתוא םיבבוסה לש םדובכל ונלש תועדומ .ונלש םוימויה ייחב שוגפנ דובכל תוכזה תא
.ידדה דובכב םיפתושמ םייחל תיחרכה

הדיחיה הנבמ

ושפחיו ('וכו הנוכשל ,רפסה תיבל) חטשל ואצי םיריעצה םיבתכה :חטש תוליעפ
.דובכב העיגפ לש םירקמ

.התליגש העיגפה תא תראתמה תיאנותיע הבתכ ןיכת תצובק לכ :טנרטניא תוליעפ
.ןוידה תצובקב הבתכה תא הלעת הצובקה
.םייתעש :תוליעפל בצקומ ןמז

ייחב הייוטיבו דובכל תוכזב ןודנ תשרבו חטשב תוליעפה סיסב לע :התיכ תוליעפ
.םוימויה
.םייתעש :תוליעפל בצקומ ןמז