.תויטרפל תוכזה
תוברעתהמ שושחל ילבמ ,תויטרפב םיישיאה םהייח תא להנל תוכזה םדאה ינב לכל
לש םפוגל רודחל רוסא .םיברה יניעל ישיא עדימ תפישחמ וא םירז לש
וא תויטרפה םהיתוחישל ,םהיצפחל וא םתיבל וא םישנא
.םתושר ילב ,ובתכש םירבדל

הרזח

.תויטרפה תנגה קוח
:טרפה תענצבו תויטרפב םיעגופה םישעמ לש הרוש רסוא תויטרפה תנגה קוח
םיאצמנש ימ םלצל רוסא .רתסב םהל ןיזאהלו םדירטהל ,םישנא ירחא שולבל רוסא
לולע םולצתהשכ םיברה תושרב םדא לש םולצת םסרפל רוסא ,יטרפ םוקמב
.חוור םשל ומשב וא ולוקב ,ותנומתב שמתשהל רוסאו ,וליפשהל
דחוימבו ,םישנא לש םייטרפה םהיניינע לע עדימ םסרפל וא רוסמל רוסא
.םהלש ןימה ייחו םתואירב בצמ לע עדימ
םע דחי .תוילילפ תוריבע םיווהמ ,המכסה אלל ושענו הדימב ,םיפסונו ולא םישעמ
:המגודל .תויטרפב העיגפ לש תמיוסמ הדימ םיקידצמה םיעינמ שי ,תאז
.תיעוצקמ וא תירסומ ,תיקוח הבוח ןכו ,בושח ירוביצ ןיינע

הרזח

.עדימ ירגאמו תויטרפל תוכזה
ינב לע םינותנ רופסניא םייוצמ םיבשחוממ עדימ ירגאמב
,םהיתופדעהו םהיתונומא םהיתועד לע ,ילכלכה םבצמ לע ,םתואירב בצמ לע ,םדאה
.דועו ישיאה םדמעמ לע ,תיעוצקמה םתרשכה לע
הז בצמ .תרושקת תותשרב וריבעהלו ובילצהל ,ודבעל ןתינ ףסאנ עדימהש עגרמ
.תושר אלב םתויטרפל רודחל םירחאל רשפאמו םישנאה תא ףשוח
,קיזחמה ירוביצ וא יטרפ ףוג לכ בייח ,הז בצמ םע דדומתהל תנמ לע
םשר"ב לצא םושר תויהל םדא ינב יבגל בשחוממ עדימ ,םימיוסמ םיאנתב
יולימ םשל קר תרתומ םמצע ןיבל םיירוביצ םיפוג ןיב עדימ תרבעה ."עדימה ירגאמ
,ישיא עדימ ריבעהל רוסא .קוחב םירדגומש יפכ םהידיקפת
םישנא .יטרפ ףוגל וא םדאל ,םיירוביצ םיפוג חש עדימ ירגאמב קזחומה
ףסאנ הרטמ וזיאל תעדל םתוכזו ,קוחה יפ לע אלא עדימ רוסמל םיבייח אל
.עדימה רסמיי ימלו םהיתודוא לע עדימה
םילוכי םישנא .וב ןייעל יאכז ,בשחוממ רגאמב רומש ויבגל עדימש ימ לכ
.םהילא סחייתמש עדימ ןוכדע וא ןוקית שורדל
הרזח