תויתרבח תויוכז אשונב לארשיב טפשמה תיב תקיספ
,תודחא תויוסחייתה טעמל ,ולאככ ,תויתרבחה תויוכזה ונודנ אל טפשמה יתב תקיספב
.ןהיבגל הקוספ הכלה העבקנ אלו,ןלהל וטרופיש
םיילמינימ היחמ יאנתל תוכזה .א
תוכז לש המויקב ,התע דע ,קסע םיילמינימ היחמ יאנתל תוכזב ןוידהש ןיינעמ
.םייתרטשמ רצעמ יתבב םישקה היחמה יאנת לש רשקהב וז
םינותנה םישנאל םיתואנ םיאנת קפסל התבוחב ,קדצבו ,הריכמ הנידמה
עשפ עציב אלש ,הרושה ןמ םדא יבגלש דועב ,הרישיה התוירחא תחת
.וזכ הבוחב הריכמ הנידמה ןיא ,הריבעב דשחנ אלו

(1992) ימזאזע דגנ לארשי תנידמ
ומישאמה םושיא בתכ שגוה ודגנש ,ימזאזע תא רוצעל השקיב הנידמה
ידי לע התחדנ השקבה .םיכילהה םות דע ,הרומח הלבח תמירגב
ןותנ אהיש הרוה ןכו ,הבורעב בישמה תא ררחשל טילחה רשא ,יזוחמה טפשמה תיב
,אישנל הנשמהו ןוילעה טפשמה תיב ינפב הרערע הנידמה .יקלח תיב רצעמב
לק יוניש תסנכה ךות ,ררעה תא החד ,ןולא םחנמ טפושה
רצעמה יאנתל תוכיראב ןולא טפושה סחייתה ותטלחהב .תיבה רצעמ יאנתב
.ישונא דובכב םויקל תוכזבו םדאה דובכב םיעגופה םייתרטשמה רצעמה יתבב
:רמואו וללה םיאנתב ןד ןולא
ךרוצה לע םיפסונ שפנ יכרוצ יתוברת םדאל שי ?דציכ -
:תויחל ךא 'םייתוברת שונא ייח םירשפאמה םיאנת'"
,אוה לוכי לבא .שממ םיידיב ויפל לכוא סינכמ אוהש ידי לע תויחלו םייקתהל ,לשמל
אוה 'יתוברת' םדא .םהב לוכאל גלזמו ףכ ,תחלצ ךירצ יתוברת םדא
,םוקמבו הפוקתב יחה אוה םדא :ומצע תוכזב תוברת רודח אקווד ואל
בכשמל הטימ םא ,הלאשה לע... .םהלש רכיהה ינמיסמ איה תוברת התואש
ויכרצ קופיסל לארשיב םדאל םישורדה םילכה םע תינמנ הניא וא תינמנ הליל
,הנימ אקפנ ןיא הז ןיינעל .בויחב סוסיה לכ אלל ינא הנוע ,םיילמינימה
תולילב תוטימ לע םיבכוש םניאש ,םדא ינבמ לארשיב דוע םג ילוא שיש
ודמל אלש ינפמ םאו ,תגשמ םדי ןיאש ינפמ םא ,המדאה לע וא הפצרה לע םא יכ
םיטילבמה םה ללכה ןמ םיאצוי .(םגונעתל םה םיטוסש ינפמ םאו) תוברת יכרד דוע
,תורשפאה תא תולעהל זמרב ףא הסינ אלש ,בישמה תא ינא חבשמו .ללכה תא
.תולילב םבכשמל תוטימל םיליגר םניא יכה ואלב םהמ ימ וא הלא םיריסא אמש
ויכרצ יפל עבקיהל םיבייח םידרדנטסה
."בושייה ןמ םדא לש םיילמינימה

םויקל םייסיסב םיירמוח םיאנת תחטבה - םיילמינימ םויק יאנתל תוכזה .ב
לארשי תנידמ דגנ ירטא
הנודנ אל ,ריצע וניאש ,הרושה ןמ םדא לש םיילמינימ היחמ יאנתל תוכזה
.ןוילעה טפשמה תיבב התע דע
ויתוילכמ תחא תא רוכמל ול וריתויש שקיב רשא ,ירטא ןיינעב ןידה-קספב
הרצק תוסחייתה תמייק ,הדבכה תילכלכה ותקוצמ תא רותפל תנמ לע
:ולא םילמב םיילמינימ םויק יאנתל תוכזל קרב טפושה לש
".שונאכ ילמינימ םויקל הגאד בייחמ םדאכ רתועה לש ודובכ"
יכ ןאכמ קיסהל ןיאש שיגדמו וזה העיבקה תא קרב גייסמ "טפשמב תונשרפ" ורפסב
:"רתוי םיבוט םייחל" תוכז תמייק
.ובש םדאה דובכב עגפנ ,םיליפשמ םיירמוח םיאנתב תויחל ץלאנה םדא ,ןכא"
.טקייבואל ךפוה אוה
טרפל ול שי ויפל בחרה לדומה תא תנייפאמה ,תוינוציקל רובעל ןיא ןאכמ
.רתוי םיבוט םייחל הנידמה דגנכ תוכז
תואירבל, הלכשהל ,ךוניחל תוכז םדאה דובכמ קיסהל ןתינ םא יניעב קפס ןכ לע
תוכזה תא םדאה דובכמ קיסהל ןתינ ,תאז םע דחי .תיתרבח החוורלו
".ישונאה םויקל םייסיסב םיכרצ קופיסל
,םיילמינימ םויק יאנתל תוכזה יבגל המכסה תמייקש ,ןכ םא ,םיאור ונא
:דוסי קוחב תנגועמו םדאה דובכמ תעבונה ,דוסי תוכזכ
.תורחא תויתרבח תויוכז יבגל רורב תוחפ בצמה .ותוריחו םדאה דובכ

תויוכז שומימ חיטבהל תנמ לע םיבאשמ תוצקהל ךרוצה .ג
הנידמה ידי-לע םיבאשמ תאצקה לש תולאשב קסוע ןיד-יקספ לש רחא גוס
תעיבק עקר לע תוררועתמה ,הילפהו ןויווש לש תולאשבו
ןלהלש תוריתעה לכב ,הרקמב אלש וא הרקמב .תעצבמה תושרה לש תופידע ירדס
.םידחוימ םיכרצ ילעב םהש םידליב רבודמ

החוורהו הדובעה רש דגנ וקשרה ןס
,יקלח ןפואב ,1985 תנש דע בצקות םירוויע םידליל יכוניח דסומ
םיפסכ תרבעהל רוניצ שמיש ףא רשא ,החוורהו הדובעה דרשמ ידי-לע
הנעטבו ההובגה ותולע לשב ,רדסהה תא קיספה דרשמה .דסומל םירחא םימרוגמ
.ססובמו קיתו דסומ אוהש ,רומאה דסומהמ וז הכימתל רתוי םיקקזנ םירחא תודסומ יכ
ךישמהל דרמה תא בייחל השקבב צ"גבל ורתע דסומב םיכינחה ירוה
דסומה תא הלפמ בוצקתה תקספהש הנעטב ,םדוקה רדסהה תא
.ןויוושה ןורקעב תעגופו םירחא תודסומ תמועל
לדבהב ןד יקסייב טפושה .בכרהב םיטפושהמ םיינש תעד לע התחדנ הריתעה
ןויוושה ןורקע יכ עבוקו יתוהמ ןויוושל ,ילאמרופ-ינכט ןויווש ןיב
,הריתעה תא תוחדל אקווד ,הז הרקמ תוביסנב ,בייחמ יתוהמה
:ןויווש-יא רוצית הווש האצקה ,דסומה לש רתוי ססובמה ובצמ רואל ,ןכש
לש טפשמה רשאו הילפהה עבטמ לש ינשה דצה אלא וניא רשא ,ןויוושה ןורקע"
,ותועמשמ ,ושיחמהל ,תוניגהו קדצ לש םימעטמ ,ףאוש תיטרקומד הנידמ לכ
,םדא ינב לא הווש סחי,הנודנה הרטמה ךרוצל ,סחייתהל שי יכ
.הרטמ התואל םייטנוולר םהש ,שממ לש םילדבה םהיניב םימייק אל רשא
.הילפה ונינפל זא יכ ,הווש סחי םהילא םיסחייתמ ןיא םא
םייטנוולר םניה םינוש םישנא ןיב םילדבהה וא לדבהה םא ,תאז תמועל
,םהילא םיסחייתמ םא תרתומ הנחבה וז היהת יזא ,הנודנה הרטמל
.תאז םיקידצמ םהה םילדבההש דבלבו ,הנוש סחי ,הרטמ התוא ךרוצל
(Relevant יטנוולר ןויווש אופא ושוריפ ,הז רשקהב ,"ןויווש" גשומה
"הווש לופיט" ,הנודנה הרטמה ןיינעל ,שרודה אוהו Equality)
".םתוא ןייפאמ רומאה בצמה רשא הלאב (Equality of Treatment)

(1993) "תוער-םיבכמ" תימוקמ הצעומ דגנ רצוב
וב רפסה-תיבב .םירירש ןווינ תלחמ לשב םילגלג אסכל קותרה רענ אוה רצוב רחש
התיכהמ השיג ול רשפאל תנמ לע םיצוחנה םירדסהה ונקתוה אל דמול אוה
השקבל הבריס תימוקמה הצעומה .תרחא המוקב םיאצמנה םיתורישל ,דמול אוה הב
תועצמאב) רצוב רתע ןכלו ,ההובגה תיפסכה תולעה לשב ,םוקמב תילעמ ןיקתהל
.צ"גבל (לארשיב חרזאה תויוכזל הדוגאה לש הדוסימ ,"תוכזב" ןוגרא
"קקוחמה תנווכ" תא ןידה קספב ןחוב ,קרב ןרהא טפושה ,ןוילעה טפשמה תיב אישנ
םיכנל השיגה ירדסה תא תעבוקה הקיקחה לש התילכת יכ הארמו
לע תלטומ ךכיפלו הרבחב הכנה לש ובוליש תא רשפאל רוביצ תודסומל
:ההובג תיפסכ האצוהב ךורכ רבדה םא םג ,בולישה תא חיטבהל הבוחה תושרה
ןיבל וניב ןויוושהו םדאכ הכנה לש ודובכ דמוע הלא םיכרע לש םזכרמב"
הקיקחה תילכת יכ עובקל ןתינ הנוילעה הטשפהה תמרב .םדאה ינב ראש
הכנל רשפאל התרטמ [...] .הרבחב הכנה לש ובוליש תא רשפאל איה
ךרעה תא םישגהל הדעונ איה .םייחה ימוחת לכב הרבחה ייחב אלמ ןפואב ףתתשהל
.תונמדזה לש ןויווש הכנל קינעהל הדעונ איה .הכנל עגונה לכב ןויוושה לש יזכרמה
הכנה לש ודובכ לע ןגהל האב איה .תולת יאו תואמצע הכנל רשפאל האב איה
.םייחה ימוחת לכב הרבחב תופתתשהו ןויווש תחטבה ידי לע ותוריחו
- ובלשל אלא ,ותודידבב ומיע ביטיהל הניא םירדסהה תרטמ [...]
[...] .הרבחה ייח לש ליגרה םקרמב - תנקתמ הפדעהב םיתעל שומיש ךות
,םדאה דובכ יכרב לע הנומאה הרבח .ףסכ הלוע הכנל תויונמדזהה ןויווש תחטבה
.התלוכיל תעדומ איה ,תאז םע .שרדנה ריחמה תא םלשל הנכומ ןויוושהו תוריחה
(רוקמב ןניא תושגדהה) "...תויורשפאהו םיכרצה ןיב ןוזיא לבקתמו שרדנ

(1995) טרופסהו תוברתה ךוניחה רש דגנ ת"ליג ירחוש
תינכות איה (הניקת תוחתפתהל תידוחי השיג :תובית ישאר) ת"ליג תינכות
,םידליל הניקת תיביטינגוק תוחתפתה רשפאל התרטמש ,תיגולוכיספ-תיכוניח
ךמת תוברתהו ךוניחה דרשמ .השק תיתביבס הקוצמו חופיק לש םיאנתב םילדגה
תותרשמה תונב לש האצקהו תיפסכ הכימת תועצמאב םינש ךשמב תינכותה תלעפהב
.תינכותה תרגסמב תולעופה ימואל תורישב
ןומימב ותופתתשה תלדגהל תושקב תוברתהו ךוניחה דרשמ החד 1995 תנשב
תלעפה ךרד תא שדחמ ןוחבל טילחה יכ התומעל עידוהו תינכותה
ןכתיי יכו ,תויביטנרטלא תוינכות לש ןמודיק תורשפא תאו תינכותה
.1996 ביצקתה תנש ירחא תינכותל ןומימה לש תטלחומ הקספה לע טלחויש
.צ"גבל הריתע השגוה וז הטלחה דגנכ
ברעתהל אלש םתטלחה סיסב לע הריתעה תא וחד רנרודו לט ,רוא םיטפושה
לט יבצ םיטפושה .תוברתהו ךוניחה דרשמ לש תעדה לוקישב
תיתקוחה תוכזה תייגוסב הדמע טוקנל אלש ,ולא תוביסנב ,ופידעה רנרוד הילדו
סחייתה ,ןידה קספ תא בתכש ,רוא רודואית טפושה וליאו ,ךוניחל
,ילארשיה טפשמב ךוניחל תיתקוח תוכז לש המויק רבדב תינורקעה היגוסל
תוכמתסה ךות) וזכ תוכז לש המויק יבגל םירתועה תנעט תא החדו
:ורמואב ,(קרב טפושה לש ורפסמ ליעל ונאבהש טוטיצה לע
:דוסי קוח אוה ,הז ןועיטל יטנוולר תויהל יושע רשא דיחיה יתקוחה ךמסמה"
.ותוריחו םדאה דובכ
,ןועטל ןתינ םאה .ךוניחל תוכזה תא שרופמב ןגעמ וניא הז קוח
,הז קוחב תנגועמה ,דובכל םדא לכ לש ותוכז תרגסמב יכ
תונשרפב "בחר לדומ" החינמ וזכ הנעט ?ךוניחל תוכזה םג הלולכ
[...] קרב אישנה ךכ לע דמוע .רכינ ישוק ררועמ הזכ לדומ .דובכל תוכזה
דובכל םדא לש ותוכזמ רוזגל ןיאש רובס יננה ,הלא םירבד חורב
".ךוניחל תיתקוח דוסי תוכז לש המויק תא

הרזח

.לארשיב םיילאיצוס םינונגנמ
:ןהמ טעמ רוקסנ .םיילאיצוס םיקוחו םינונגנמ לש הפנע תכרעמ תמייק לארשיב
יבשותל ימואל חוטיבל דסומה םלשמש תואבצקה :ימואל חוטיב תואבצק .1
.תיתרבחה "ןגמה תשר" תסירפל םיעצמאה דחא ןה הנידמה
(תוחפשמ ףלא 202-כ ןהש) ינועה וקל תחתמ לארשיב תוחפשמהמ 16% ויח 1996 תנשב
53.3% ינועה לגעממ וצלוח ימואל חוטיבל דסומה ינותנ יפל
.ימואלה חוטיבה תואבצק תועצמאב תוינעה תוחפשמהמ
.םיסמה תכרעמ איה ילכלכ ןויווש-יא תנטקהל םיליעיה םילכה דחא :סמב תולקה .2
תונתינה ,סמ תולקה לש ןונגנמה םייק לארשיב סמה תכרעמ תרגסמב
.דועו תוירוה-דח תוחפשמל ,תודבוע םישנל ,חותיפ ירוזא יבשותל
תוסנכה ילעב לע הלקה תועצמאב ןויוושה תא ריבגהל הרואכל רומא היה הז ןונגנמ
סמה ףסל םיעיגמ םניא ללכ תוכומנ תוסנכה ילעב :הב ץוקו הילא ךא ,תוכומנ
תמאבש ימ - ךכו ,ןהל םיאכז םהש תולקהה תא לצנל םילוכי םניאו
.רתוי דוע םירשעתמש ,תוהובגה תוסנכהה ילעב םה סמה תולקהמ םירכשנ םיאצוי
םיעיגמ םניא - םישנו םירבג - לארשיב םימושינהמ 47% ,1996 תנשל ןוכנ
תונהנ ןניאו סמה ףסל ללכ תועיגמ ןניא תודבועה םישנהמ 56% .סמה ףסל
.ןהל תועיגמה יוכיזה תודוקנמ
םלושמה רכש לש "הפציר" העבקנ םומינימ רכש קוח תועצמאב :םומינימ רכש .3
לוצינ ענומו ותדובע תרומת רכש לש םומינימ חיטבמה ןפואב ריכשל
הנידמה םעטמ העקשהב ךרוצה תא תיחפמ םג םומינימ רכש .םידבועה לש
םידיבעמה םיביוחמ ותוא רכשהש לככ ןכש ,יטרפה קושל לטנהמ קלח ריבעמו
.ימואלה חוטיבהמ הסנכה תמלשהל םיקקזנ םידבוע תוחפ - רתוי הובג םלשל
םומינימ רכש קוח תקיקח תובקעבש הלוע ימואל חוטיבל דסומב ךרענש רקחממ
,םומינימה תסנכה םכסהל האוושהב םידיבעמ לש תויצה תמר התלע
,הארנה לככ ,םרת םומינימ רכש קוחש ףא" :רקחמה יפל ,םלוא .קוחל םדקש
םיינוריעה םיריכשה ןמ תיצחמכ קר יכ םירומ םיאצממה ,תויצה תדימב היילעל
דוע ".ותוא םילבקמ םנמא םומינימה רכש תא לבקל קוחה יפ-לע םיאכזה
- רתוי ההובג הלטבאה תמרש לככש ,רתיה ןיב ,רקחמהמ הלוע
.רתוי הנטק קוחל םיקיסעמ לש תויצה תדימ
תדימ לע הנידמה לש הפיכאה יצמאמ תעפשה הנחבנ אל ונל עודיה לככ
.םידיבעמה לש תויצה
םויכ םלוא ול תויצה תחטבהל םיירקיעה םיעצמאה דחא איה קוחה תפיכא
.ףכאנ וניאו טעמכ םומינימ רכש קוח
השענ םומינימ רכש קוח תפיכאב החוורהו הדובעה דרשמ עיקשמש ץמאמה טעמ
.םירז םידבוע ןיינעב תוליעפה תרגסמב
תא הלידגהו ,םומינימ רכש קוח תא תסנכה הנקית 1997 לירפא שדוחב
.קשמב עצוממה רכשהמ 47.5%-ל 45%-מ םומינימה רכש רועיש
רכשה יפל הנשל תחא ןכדועי םומינימה רכש יכ םג עבוק ןוקיתה
.רקוי תפסות תיילע יפל ףטוש ןפואבו קשמב עצוממה

הרזח

רוידל תוכזה
,לוכל רויד חיטבהל תוירחא התישאר זאמ המצע לע הלביק לארשי תנידמ
תייאר ךותמ רקיעב אלא ,רוידל םדאה תוכזב הרכה ךותמ אקווד ואל
.ןיסולכוא רוזיפו היילע תטילק ןוגכ םיימואל םידעי תגשהל יעצמאכ רוידה םוחת
תוכיאב םירעפ םינשה ךרואל הלשממה תוינידמ הרצי וז הסיפתמ האצותכ
יזנכשא אצוממ םידוהי ןיבו םיברעו םידוהי ןיב רוידה תמרבו
:הלשממה תוינידמב ןויוושה יא אטבתמ םהב םימוחתה ןיב) יחרזמ אצוממ םידוהיל
עויסל םינוירטירקב ,תונוכש םוקיש טקייורפב םיברעל םידוה ןיב הילפא
הלשממה תוברועמ .(דועו תימואל תופידע ירוזא תרדגהב ,תואתנכשמב ,רוידב
.דבלב תוילהנמ תוטלחה חוכמ תישענ רוידה םוחתב
תעצהב םג ,ליעל ונייצש יפכו קוחב לארשיב הדסומ אל םלועמ רוידל תוכזה
.רוידה םוחת ללכנ אל תויתרבח תויוכז :דוסי קוח
:ןוגכ תולאש תוררועתמ רוידל תוכזה לע ןוידה תרגסמב
?תואנ רוידכ רדגומ המ ?רוידל תוכזה שומימ בשחיי המל
ןויד ןהל שידקהל יוארש תוכובסו תובכרומ תולאש ולא ?הנידמה תבוח המ
רוידל תוכזב תועיגפ ןתואל תואמגוד רפסמ ןלהל .רתוי טרופמ
.םדאה דובכב תוקהבומ תועיגפ ןהש
תונידמב דואמ הצופנ התשענש ,(homelessness) בוחרה ירד תייעב :בוחר ירד
םינשב הבחרתהו לארשיל םג העיגה ,םינורחאה םירושעב ברעמה
.ביבא-לת רוזאב םיזכרתמ לארשיב בוחרה ירד בור .תרכינ הדימב תונורחאה
לע םמצע תוחוכב קבאהל םילגוסמ םניאש םישנא ,תובורק םיתעל ,םה הלא
,םוזי ןפואב לועפל ,אופא ,תושרדנ תויושרה .םהיתויוכז שומימ
.תוינפל ןיתמהלו תבשל אלו םהילא עיגהלו םיקקזנה תא רתאל
הנוכנ תוכרעיהל אמגוד שמשל יואר לארשיב בוחרה ירד תעפותב לופיטה
,תואירבה דרשמ ,ימואל חוטיבל דסומה ,תוימוקמה תויושרה)תויושרה לש
הלועפ תופתשמו ןהיניב םואיתב תולעופ הז הרקמב רשא ,(ןוכישה דרשמ
.תישונא תושיגר תולגמו תולועפ תומזוי ,םיירטנולוו םינוגרא םע
השקה הקוצמה תייסולכוא םה בגנב םיאודבה :םיאודב תואנ רוידל תוכזב העיגפ
תיתשתה תמרו הלטבאה תמר ,שפנל הסנכהה תמר תניחבמ לארשיב רתויב
.םיאודב 100,000-כ בגנה יבחרב םייח םויכ .םהיבושייב םיתורישהו
הייסולכואה ראש .הנידמה ידי לע וננכותש תורייע עבשב םיררוגתמ םתיצחמכ
.םיבושייכ םהב הריכמ הניא הנידמהש ,םיזוכיר האמכב תרזופמ
,םיאודבה תא רוקעל לארשי תנידמ התסינ םישימחה תונש תליחת זאמ
,םהלש יתרוסמה םייחה חרואמ ,תואלקחו הערממ וסנרפתה תורוד ךשמב רשא
טלוב ןפואב תדגונמה םייח תרוצ תייפכ ךות ,םיינוריע םיבושייב םבשיילו
תמועל םיאודבה םיבשותה תא הלפמו םדובכב השק חרואב העגפ וז תוינידמ .םהייח חרואל
םיאודבה רוביצל הדעויש הדיחיה תיתובשייתהה תרגסמה .תורחא תויסולכוא
,הלשממה ידי-לע םרובע וננכותש תורייעה עבשב ,תינוריע תובשייתה התיה
תוינידמה בוציעב םיאודבה לש םפותיש-יא .םמיע תיתימא תוצעייתה אלל
ןובשחב וחקל אל תויושרה .ילמרופ ןיינע קר וניא םהל הדעויש תיתובשייתהה
.ידוחיי םייח חרואו הנוש תוברתמ םיעבונה ,םיאודבה לש םיידוחייה םיכרצה תא
,הדיחא םירוגמ תנוכתמ הילע ופכש לארשיב הייסולכוא דוע ןיא
.תופולח ןיב הריחב תורשפא אלל
ןיא ךא למשחו ןופלט ,םימ ןהב שי :דבלב תילמינימ תיתשת תמייק תורייעב
.תיקלח קר ונקתוה בוחר תרואתו תוכרדמ ,םיכרד .בויב תוכרעמ ןהב
.טרופס ינקתמו םיקחשמ ישרגמ ,םיירוביצ םינג ןיא .תירוביצ הרובחת ןיא
םייתש .הקוצמו ינוע ידקומל וכפה ךכמ האצותכו תורייעב ומקוה אל הקוסעת תורוקמ ףא
,לארשיב תוימוקמה תויושרה לש ילכלכ-יתרבחה גורידב וללכנש ,תורייעהמ
.לארשיב םיבושיי 188 ןיבמ םינורחאה תומוקמה ינשב ,עבש לתו טהר
.םיפסונ םיבשות טולקל תולוכי ןה ןיא הז ןבצמב
דחא לכבש םירכומ-יתלב םיזוכירב ,בגנה יבחרמב ,רומאכ ,םייח םיאודבה ראש
.םדא ינב יפלא המכל תורשע המכ ןיב םיררוגתמ םהמ
םינוחפ םמצעל ומיקהו םייתרוסמה םילהואה תא רבכמ הז ושטנ םלוככ םבור
.ףרוחב איפקמה רוקה ינפמו ץיקב טהולה ברשה ינפמ הסחמ קפסל םירומאה ,םיפירצו
הדימ הנק םושב םידמוע םניא םירכומ-יתלבה םיזוכירב היחמה יאנת
תכרעמ ןיא הלא םיבושייב .םירשעה האמה ףוס לש לארשיב םיתואנ היחמ יאנת לש
בויב תכרעמ םהב ןיא .םימרוז םימ לש תחא הדוקנ וליפא ןיא םבורבו םימ
ןיאו ןופלט וא למשח םהב ןיא ,םיריבס האורבת יאנת רשפאתש
םיזוכירב םיאודבהמ םיבר םיררוגתמ םהב םינוחפה תלוכת .תולולס םיכרד םהב
למשח ירישכמ ןיא לודגה םקלחב ,םיתואנ היחמ יאנת לש הרדגהל הנוע הניא וללה
,םירוה - תומלש תוחפשמו השק םהב תופיפצה .לושיב-רונת וא ררקמכ םייסיסב
.םיינש וא דחא רדחב תוררוגתמ - םיבסו םידלי
םיבושייכ םיאודבה םייח םהב םיזוכירב הריכמ הניא הנידמהש רחאמ
םוק ינפל דוע ומקוה םיבושייהמ קלחש ףא לע ,תאזו)
תפכוא םינפה דרשמ לש תדחוימ הדיחי .תיקוח-יתלב תבשחנ םהב היינב לכ - (הנידמה
טפשמ יתבל םיבשותה דגנ תועיבת השיגמ ,הלא םיבושייב היינבהו ןונכתה קוח תא
םהידי ומב םהיתב תא סורהל םישרדנ ,םידבכ תוסנק םלשל םיצלאנ הלאו
הרוי אל היפל ,קוח תעצה תסנכה התחד רבכמ אל .רסאמל םיחלשנ ףאו
,םנמואו םירוגמ תפולח ןיא הנבמה יריידל םא יקוח-יתלב הנבמ תסירה לע טפשמ תיב
,םירוגמ תפולח לכ ןיא םירכומ-אלה םיזוכירב םיררוגתמה םיאודבלש יפ לע ףא
תועיבת שיגהל תויושרה תוכישממ ,ךכב תודומ תויושרהו
.רתיה אלל ומקוהש םינבמה תסירהל םיווצ איצוהל םיכישממ טפשמה יתבו
תסנכה הלביק ,לשמל ,ךכ .תיתרהצהה המרב תוחפל ,הנפמ ןמתסמ תונורחאה םינשב
תויוכז תא תוושהל הלשממל תארוקה הטלחה 1996 רבמבונ שדוח ףוסב
םינבמה תסירה תא קיספהל ,לארשי יבשות ללכ לש הלאל םיאודבה יאנתו
םיביצקת ןכו ,םהיתומדאמ םינופמל םייוציפ חיטבהלו םירכומ-אלה םיבושייב
.םיטבשב החוורהו ךוניחה יתוריש חותיפל םימלוה
ןופצב םייוצמ בגנב םירכומ יתלבה םיבושייה לע ףסונ :םירכומ אל םיבושיי - תואנ רוידל תוכזב העיגפ
םייח םהבו .םהב הריכמ הניא הנידמהש םייברע םיבושיי םיעבראמ הלעמל ץראה
.יאודב אצוממ (90%-כ)םבור ,םיבשות 40,000-כ
,למשח) יהשלכ תיתשתל םירבוחמ םה ןיא ,הנידמה ידי-לע םירכומ םניאש ןוויכ
איה םהב היינב לכו ראתמ תוינכות םהל ןיא ,(םישיבכ ,ןופלט ,בויב ,םימ
הנומשב ריכהל הלשממה הטילחה 1995 תנשב .תיקוח-יתלב חרכהב
םינש תורשע לש רוגיפ לע רבגתהל ךרוצ שי ןיידע .וללה םיבושייהמ
רתוי םינטק םיזוכירל ןורתפ שופיחב ךישמהל שי ןכו הלא םיבושיי לש םחותיפב
,(תרחא ךרדב וא םימייק םיבושייל םחופיס תועצמאב)
.בגנב םירכומ יתלבה םיבושייל המוד תנוכתמב תונורתפ תאיצמל לועפלו
םייולת ,םיימוקמ םידבוע ומכ אלש :םירז םידבוע - תואנ רוידל תוכזב העיגפ
.םירוגמ םוקמ תרדסהל םהיקיסעמב םירז םידבוע
השעמל ךא ,םיתואנ םירוגמ יאנת קפסל הקוסעתה תוריש ינפב םיבייחתמ םיקיסעמה
,קודבל םירומא דבלב םיחקפמ השיש .םתובייחתהב םידבוע םה יכ חיטביש ימ טעמכ ןיא
יפלא תורשע לש הנלה יאנת ,החוורהו הדובעה דרשמב הדובע יקוח
םילצנמ דואמ םיבר םידיבעמ .ץראה יבחר לכב םירז םידבוע
תופיפצב ,םינאוורק יזוכירבו תורוכש תורידב םהידבוע תא םינכשמו הז בצמ
.םייוקל םיירטינס םיאנתבו הנישלו הצחרל ,הליכאל םיריבס םיאנת אלל ,הלודג

הרזח