תואירבל תוכזה
םיתורישה תא היבשותל קפסל תיארחא הנידמה .אירבו םלש ףוגב תויחל תוכז םדא לכל
םהל תתל הילע ,ועצפנ וא ולח םאו ,םתואירב לע הרימשל םיצוחנה
,םייח תלחות) םינוש םידדמ יפ לע .םנתיאל ורזחיש ידכ שורדה לופיטה תא
לארשי (דועו םיליעפה םיאפורה 'סמ ,תואירבל תירוביצה האצוהה ,תוקונית תתומת
.הבש תואירבה תמר תניחבמ ,תושעותמה ברעמה תונידמ ןיב דבוכמ םוקמב תבצינ
,1995 ראוניב ףקותל סנכנש ,יתכלממ תואירב חוטיב קוח
תויוכזב הכפהמל ואיבה ,1996 יאמ שדוחב תסנכב לבקתהש ,הלוחה תויוכז קוחו
.לארשיב הלוחל תויוכזבו תואירבל
םייוניש תונורחאה םינשב הרבע לארשיב תואירבה תכרעמ :יתכלממ תואירב חוטיב קוח
םייוניש ,יתכלממ תואירב חוטיב קוח תקיקח תובקעב ,תכל יקיחרמ
.תואירבל תוכזה שומימ לע הבר העפשה םהל התיהש
תואירבל תוכזה תא ןגעל דעונש ינכפהמ קוח אוה יתכלממ תואירב חוטיב קוח
לכ לע לח אוהש ךכב ןויוושל םרות קוחה .תילסרבינוא תוכזכ
ןהב םשריהל רחבש בשות לכ םושרל םילוחה תופוק תא בייחמ אוה ,לארשיב בשות
תופוק וליעפה רבעב ,רוכזכ) םירבח תלבקב תולפהל ןהילע רסואו יאנת אללו הלבגה אלל
םיאירב ,םיריעצ םידמעומ ופידעהו םירבח תלבקב "ןוניס" םילוחה
יתכלממ תואירב חוטיב קוחב עבקנ ,ןכ ומכ .(ההובג הסנכה ילעבו
םיחטובמל םיתוריש ןתמב הילפה לש שרופמ רוסיא לחו רדגומ םיתוריש לס
.ןהב םימושרה
יוויסרגורפ תואירב סמ עבקנו םולשתה ןמ הדרפוה תואירב יתוריש תלבקל תואכזה
,(הנקיז תבציק ילבקמ) םישישקל םיתחפומ םימוכס ועבקנ ותרגסמבש
םירוטפ תונקתב ועבקנ ,ףסונב .םילטבומלו תויולבגומ םע םישנאל
תאפמ דבוע אלש ימל ,םישדח םילועל (הסנכה ןחבמל ףופכבו םינוש ןמז יכשמל)
םיריעצלו תיב תורקע ןהש םישנל ,םיריצעו םיריסאל ,הנואת וא הלחמ
ללכ לע תואירב חוטיב קוח תלחה .ימואל תוריש תליחת וא אבצל סויג ינפל
תחטבה .ללכ םיחטובמ ויה אל ,הנידמה יבשותמ קלח ובש בצמל ץק המש לארשיב הייסולכואה
- תואירבה בצמלו ליגל ,םולשתל רשק אלל - יאופר לופיט תלבקל תוכזה
.המידק בושח דעצ איה ףא
.תושונא עגפיהל תעכ םידמוע תואירבה חוטיב קוח תקיקחב וגשוהש םיגשיהה
לס ןומימל םידחוימ םיסמ ועבקנ יתכלממ תואירב חוטיב קוחב
התיה הנווכה .ןומימה תא םילשהל המצע לע הלביק הנידמהו תואירבה
.הנידמה ביצקת לע םייתנשה םינוידהמ תואירבה תכרעמ ןומימ תלאש תא איצוהל
,קוחב העובקה ,התוירחאמ רענתהל הלשממה הסנמ הלא םימיב
קשמב םירדסהה קוח תעצה תרגסמב .רוביצל תואירבה יתוריש ןומימל
דיחאה לסה תא לטבל ,תואירבה קוח דוסיב םידמועה תונורקעהמ תגסל הלשממה תשקבמ
.תואירבה יתוריש רובעב םולשת תובגל םילוחה תופוקל רשפאלו םייסיסב םיתוריש לש
הנידמה יבשות :תואירב חוטיב קוח תקיקחל םדקש בצמל הרזח איה רבדה תועמשמ
.םיתוריש תוחפ תרומת ףסכ רתוי םלשל וכרטצי
תורענתה .תואירב יתוריש רובע םלשל תלוכי אלל םמצע ואצמי םיעצמא ילד םישנא
.םירישעלו םיינעל - תודרפנ תואירב תוכרעמ יתש לש ןתחימצל איבהל היופצ התוירחאמ הלשממה
(םייקה חסונב) יתכלממ תואירב חוטיב קוחב :םישישק תואירבל תוכזב העיגפ
.םישישקה הנידמה יבשות לש םהיכרוצמ תומלעתהה דואמ תטלוב
.הייסולכואה ראשל האוושהב הברהב םילודג וז הייסולכוא תצובק לש תואירבה יכרוצ
חוטיב קוחב עובקה םיתורישה לסב לולכ וניא םישישקה לש תואירבה יכרוצמ לודג קלח
יפ לע - ירטאירג זופשא םיתורישה לסב ללכנ אל ,לשמל ,ךכ .יתכלממ תואירב
- תוכיפה יתלב תואירב תויעב לשב תלבגומ יתלב הפוקתל זופשא בור
םישישק םיקקזנ םליג הלועש לככ .ול םיקזנ םיבר םישישקש
םוימויה ייחב עויסלו (ב"ויכו העימש ירישכמ ,ןוכילה) םינוש םיאופר םירזעל
םיסוכמ םניא םה ףא הלאה םיכרצה .(דועו תיבה קשמב לופיט ,הצחר)
םטועימ .תואירב חוטיב קוחב עבקנש םיתורישה לס ידי לע
- רתויב הכומנ הסנכה תמרו רתויב ההובג תולבגומ תגרד ילעב - םישישקה לש
.ימואל חוטיבל דסומהמ דועיס תלמיגל םיאכז
האצוההו תובר תופורתל םיקקזנ םישישק .תופורתה תולע איה תפסונ השק היעב
.םילקש תואמל תובורק םיתעל העיגמ ןהילע תישדוחה
50% הבוגב החנהל םיאכז - דבלב הסנכה תמלשהו הנקיז תבצקמ םימייקתמה םישישק
,םישישקהמ לודג קלח - רמולכ .תואירבה לסב תולולכה תופורת לש ןריחממ
.תופורתה ריחמ אולמ תא םלשל םיבייח ,ההובג רתוי תצק םתסנכהש
,תואירבה יתוריש לסב תויעבה תחא :סדייא ילוחו יאשנ - תואירבל תוכזב העיגפ
תושדח תועיפומה תופורת תפסוה תלאש איה ,קוחה תלבק םע עבקנש
תופורת קר .וז הלאש הרתפנ אל התע דע .תיגולונכטה המדיקה ןדיעב םירקבל
.ףקותל קוחה תסינכ זאמ תואירבה יתוריש לסל וסנכוה תורופס תושדח
רצואה דרשמל תואירבה דרשמ הנפ 1997 תנש תליחתב
תא רשיא אל רצואה ךא ,תופסונ תופורת תואירבה לסל ףיסוהל השקבב
.ןומימ תורוקמ רדעה תמחמ ,השקבה
דחוימב רומח .תונוש תושק תולחמב םילוח םיאצמנ הז בצממ םיעגפנה ןיב
תופורתה "לייטקוק" .הלחמה לש םיאשנו סדייא ילוח לש םבצמ
םויכ והז .םייתנשכ ינפל םילוחה יתבב שומישל סנכנ סדייאב לופיטל
סדייאב לופיטב ךרד תצירפ הווהמ אוהו הלחמב רתויב םדקתמה לופיטה
םדב ףיגנה תמר תא תרכינ הדימב דירומ לייטקוקה ןכש
ךרוצה תא תיחפמ ,םהייח תוכיא תא רפשמ ךכבו םילפוטמהמ לודג קלח לצא
.םיאשנו םילוח לש םייחה תלחות תא ךיראמו םיזופשאב
תא ןהב םיחטובמה םילוחל תונמממ לארשיב םילוחה תופוק עבראמ שולש
,לפוטמ לכל רלוד 1,500-כ תישדוחה ותולעש ,לייטקוקב לופיטה
תורשע םיחטובמ הבש ,תימואל םילוח תפוק .תואירבה לסב לולכ וניאש תורמל
- היפויתא יאצוי םילוע םלוככ םבור - ףיגנה לש םיאשנו הלחמב םילוחהמ
.הפורתב לופיטה תא ןממל הנכומ הניא
שי בגנב םיאודבה לש םירכומ-אלה םיבושייב :םיאודב תואירבל תוכזב העיגפ
.שפנ 50,000-כ לש רוביצ תותרשמה ,דבלב תואפרמ עברא
םיבושייה לכב .וחדנ תואפרמ םהב םיקהל םיפסונ םיבושיי השולש לש תושקב
.תחא בלח תפיט תנחת ולו ןיא ,הטמו עברא ינב םידלי םה םתייסולכואמ עברכש ,וללה
לש התלעפה ןומימב ותופתתשה תא קיספה תואירבה דרשמ
."לילגה תדוגא" הליעפהש ,תדיינ האפרמ
לע לח וניא יתכלממ תואירב חוטיב קוח :םירז םידבוע - תואירבל תוכזב העיגפ
.תויטרפ תורבח תועצמאב םהידיבעמ ידי-לע םיחטובמ םהו םירז םידבוע
תורבח םע ןיידתהל יאופר לופיטל םיקקזנש םירז םידבוע םיצלאנ ךכמ האצותכ
דוגינב .יתלשממ חוקיפל תונותנ ןניאו םיילכלכ םיסרטניא יפ-לע תולעופה ,תויטרפ
םצמוצמ חוטיבה תוסילופ לש ןפקיה ,הקוסעתה תוריש יפלכ םיקיסעמה תובייחתהל
.יתכלממ תואירב חוטיב קוח יפל םיתורישה לסל סחיב
אוה חוטיבה תרבח םע דבועה לש דיחיה רשקהש הדבועהמ עבונ ףסונ ישוק
.ויניעמ שארב חרכהב אל דבועה תואירבש ,דיבעמה ךרד
דיבעמה םלשמש הימרפה הבוג תא תועבוק חוטיבה תורבחמ תודחא ,ןכ לע רתי
רורב ץירמת רצונ ךכו ,תואירב יתוריש לבקל םידבוע חלוש אוה הב תורידתה יפל
.יאופר לופיטל םידבוע תיינפהב טעמל דיבעמל
,ימואלה חוטיבה ידי לע םינמוממ הדובע תונואת לשב םייאופרה םילופיטה
תא ריזחמו הדובע תנואתכ עוריאב ריכמ ימואלה חוטיבהש דע ךא
םימעפל דבועה םכלהמבש ,םידחא םישדוח ףולחל םייושע ,םילופיטה תולע
,םירזיבאלו (היפרתויזיפ ןוגכ) םינוש םילופיטל קקזנו הדובעמ עונמ
יוסיכה םולשתב הז בוכיע םעפ אל .הסכמ הניא תיטרפה חוטיבה תסילופש
האצותכו וילע רותיו ףא וא לופיטה תייחדל םרוג םילופיטל יפסכה
.םיכיפה-יתלב םייאופר םיקזנל - ךכמ

הרזח

ךוניחל תוכזה
םיימואלניב םיכמסמב קר אל הרכוהש תוכז אוה הנידמב דליו הדלי לכל ךוניח
,תויתרבח תויוכזל הנמאה ,םדאה תויוכז רבדב םלוע יאב לכל הזרכהה)
תואמצעה תליגמב םג אלא (דליה תויוכז רבדב הנמאהו תויתוברתו תוילכלכ
םויה דע וריכה אל לארשיב הקיספהו קוחה ,תאז םע .ילארשיה קוחבו
.דוסי תוכזכ ךוניחל תוכזב
השומימש תוכז םג איה .הנושאר הלעממ תיתרבח תוכז קר הניא ךוניחל תוכזה
תוינידמ-תויחרזא תויוכז ןה ,תורחא תויוכז שומימל ינויח יאנת אוה
תוכזכ תויתרבח תויוכז ןהו ,רחביהלו רוחבל תוכזה וא יוטיבה שפוחכ
.הנידמה לש יתרבח סרטניאכ ךוניחה לש ותובישח תא ןייצל רתומל .התואנ םייח תמרל
,אוה ךוניח .תורכתשה רשוכ ןיבל הלכשה ןיב רשקה תא וחיכוה םיבר םירקחמ
.דיחילו הנידמל ,ךורא חווטל תמלתשמ העקשה ,ךכיפל
16 ליג דע 5 ליגמ םידליה לכ םיבייח ויפלש ,הבוח דומיל קוח םייק לארשיב
5 ליגמ ךוניחה יכ חיטבמה םניח ךוניח קוח ןכו ,רפס-תיבב רקבל
תתל אבש ,דחוימ ךוניח קוחו ,הנידמה ןובשח לע היהי ב"י התיכ ףוס דע
,םייק תוכזה שומימל יקוחה סיסבה .םידחוימ םיכרצ םע םידלי לש םכוניחל הנעמ
תייעב תטלוב תוכזה שומימ תא םינחוב ונאשכ ,תאז םע .ןכ םא
ונייצש יפכ ,הנידמה לש הדיקפת .םינוש םירזגממ םידימלת ןיב ןויוושה-יא
לע .תוכזה שומימ תא םירשפאמה םירדסהה תעיבקב הצמתמ וניא ,תודחא םימעפ
.תוכזה שומימ תא חיטבהל ידכ םישרדנה םידעצה תא טוקנל הנידמה

הרזח

דובעל תוכזהו םידבוע תויוכז
םידעוימ לארשי תנידמב הדובעה יקוח
,םינגוה השירפו םודיק ,רכש ,הדובע יאנת םידבועל חיטבהל
םידבועה לע הניגמה הקיקחה .הדובעה םוקמב םמולש תא חיטבהל ןכו
ידי לע םיקסעומ םה םא ןיב ,םהל םיאכז םידבועה לכש םומינימה יאנת תא תעבוק
םיאכז םידבוע תובורק םיתעל .ירוביצ דיבעמ וא יטרפ דיבעמ
םייצוביק הדובע ימכסה חוכמ ,קוחב רומאה ןמ רתוי םיבוט םיאנתל
ןיד יכרועו םידבוע ידעו םע ץעייתהל דימת יוצר ןכ לע .ךכל םיעדומ םניא םא םג
.םידבועה תויוכז יבגל ,הדובע ינידב םיחמתמה
םמצעל אוצמל םישנאל רוזעל ,הקוסעתה תוריש תועצמאב ,תלדתשמ הנידמה
םיאכז הדובעה שופיח תפוקתב .םמצעב תאז תושעל םישקתמ םה םא הדובע
.הלטבא ימד תרוצב תילכלכ הכימתל םישנא

הרזח


."ערה ןושל" רוסיאו בוט םשל תוכזה
.םדובכמ קלחכ ,בוטה םמש לעו הרבחב םייומיד לע רומשל תוכז שי םדא ינבל
םהיתונוכת ,םאצומ לשב תוירבה יניעב םישנא ליפשמה דגיה אוה "ערה ןושל"
.םעוצקמב וא םתדובעב םישנא לש ןיטינומב עגופה וא ,םהישעמ וא
תרושקתה ילכב וא בתכב ,הפ לעב - "ערה ןושל" םוסרפ
םסרפמהמ םייוציפ עובתל םילוכי םג םיעגפנה .תילילפ הריבע אוה
ילבמ בוטה םשה לע תמלשומ הנגה קפסל ןתינ אל .םהל םרגנש קזנה לע
,תמא ירבד םה םיעגופה םירבדה םא ,ןכל .יוטיבה שפוחב עוגפל
.םתוא םסרפל רתומ ,ירוביצ ןינע םהב שיו