ןוקיסקל - דובכ

.תויתרבחה תויוכזה תא םינגעמה םיימואלניבה םיכמסמה ?תויתרבחה תויוכזה תוללוכ המ
תויתרבחה תויוכזה לש ןדוחיי .ןתרפהב תודקמתהל תויתרבח תויוכז לש ןמושיי לע חוקיפמ
תורפהה יגוס ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוח
תויתרבח תויוכז :דוסי קוח תעצה תויתרבח תויוכז אשונב לארשיב טפשמה תיב תקיספ
.לארשיב םיילאיצוס םינונגנמ רוידל תוכזה
תואירבל תוכזה ךוניחל תוכזה
דובעל תוכזהו םידבוע תויוכז ."ערה ןושל" רוסיאו בוט םשל תוכזה
תויטרפל תוכזה תויטרפה תנגה קוח
.עדימ ירגאמו תויטרפל תוכזה


.תויתרבחה תויוכזה תא םינגעמה םיימואלניבה םיכמסמה
דחא הפ הלבקתהש ,םדאה תויוכז רבדב,םלוע יאב לכל הזרכהה
תוינידמו תויחרזא תויוכז דחי הכרכ ,1948 רבמצדב 10-ב ם"ואב
.תויתוברתו תוילכלכ ,תויתרבח תויוכזו
1966-ב ומתחנ ךכו תויוכזה יגוס ינש ודרפוה ךרדה ךשמהב
תויוכזל הנמאהו תוינידמו תויחרזא תויוכזל הנמאה :תומואת תונמא יתש
הנמאהו םלוע יאב לכל הזרכהה .תויתוברתו תוילכלכ ,תויתרבח
םיעבוקה דוסיה יכמסמ ,אופא ,ןה תויתוברתו תוילכלכ ,תויתרבח תויוכזל
תונורקע ואצמ םינשה תצורמב .תויתרבחה תויוכזה לש תינורקעה תיתשתה תא
תימואלניבה הנמאה םהיניב ,םיפסונ םיכמסמב יוטיב הלא
דליה תויוכזל הנמאה ,םישנ דגנ הילפאה יגוס לכ לוטיבל
.תונוש תוירוזא תונמאו
הרזח

?תויתרבחה תויוכזה תוללוכ המ
:תואבה תויוכזה תונמנ "תויתוברתו תויתרבח,תוילכלכ תויוכז" תרתוכה תחת

.יתוברתהו יתרבחה ,ילכלכה םמודיק לע דוקשל תוריחהו תימצע הרדגהל םימעה לכ תוכז
.(תיעוצקמ הרשכהו הקוסעת תחטבה תוברל) רכתשהלו דובעל תוכזה
,ןגוה רכשל תוכזה תוברל) םיקדוצ הדובע יאנתל תוכזה
.(םולשתב השפוחל ,הדובעב תואירבו תוחיטבל
.התיבשה תוכזו םייעוצקמ םידוגיאב דגאתהל תוכזה
,תוכנ ,הלטבא לש הרקמב תוברל) ילאיצוס ןוחטיבל תוכזה
.(םדאב תויולת ןניאש ,תורחא תוביסנב רוסחמ וא הנקז
,דבלב המכסהב ןיאושינ תכירע תוברל) םידלילו החפשמל עויסלו הנגהל תוכזה
םידלי לע הנגה ,הירחאו הדיל ינפל תוהמא לע הנגה
.(םיוסמ ליגל תחתמ םיניטק תקסעה לע רוסיאו יתרבחו ילכלכ לוצינ ינפמ

רופישלו (םיתואנ רוידו שובל ,ןוזמ תוברל) התואנ םייח תמרל תוכזה
.תואנ ןוזמל תוכזהו בער ינפמ הנגהל תוכזה .םויקה יאנתב דימתמ
.גישהל רשפאש רתויב ההובגה המרב תישפנו תינפוג תואירבל תוכזה
לוכל שיגנ הובגו ןוכית ךוניח ,הבוח דוסי ךוניח תוברל) ךוניחל תוכזה
.(םהידלי לש ךוניחה תרגסמ תא רוחבל םירוה לש םתוכזו
.הימושיימו תיעדמ המדיקמ תונהילו תוברתה ייחב קלח תחקל תוכזה
הרזח

:תויתרבחה תויוכזה לש ןדוחיי·
ןתוא םידחיימה ,םידחא םינייפאמ שי תויתרבחה תויוכזל
.ןמושייל הנוש השיג םיבייחמ תמיוסמ הדימבו ,תויחרזאה תויוכזה תמועל
תויוכזה יכ תנעוטה השיג תמייק :תוילילש תויוכז לומ תויבויח תויוכז .1
תועבותה ,"תויבויח" תויוכז ןתויהב תויחרזאה תויוכזהמ תונוש תויתרבחה
"תוילילש" תויוכז ןהש ,תויחרזאה תויוכזל דוגינב ,םיבאשמ תאצקהו הלועפ הנידמהמ
.הנידמה תוברעתה ינפמ םדאה לע תוניגמו הלועפמ ענמיהל הנידמהמ תושרודה
דועב ,וב העיגפמ ענמיהל הנידמה לע יוטיבה שפוח תא םשייל תנמ לע :אמגודל
ןכו םיללכ עובקל ,םיבאשמ תוצקהל הנידמה לע תואירבל תוכזה תא םשייל ידכש
תוברעתהמ תוענמיה תועצמאב תויוכז שומימ חיטבהל הנידמל רתוי לק ,ןכא .האלה
םג היפל תדגונ הנעט תמייק ,תאז םע .הליעפ תוברועמ ידי-לע רשאמ תינוטלש
םינונגנמ םויקו הנטק אל םיבאשמ תאצקה ןוטלשהמ תועבות תויחרזאה תויוכזה
,ישיא ןוחטיבלו םייחל תוכזה תא חיטבהל ידכ הרטשמ תקזחהו תמקה ןוגכ ,םיפנע
ינונגנמ וא ,ןגוה ךילהל תוכזה תא שממל תנמ לע ,טפשמ-יתב תכרעמ לוהינ
רתומל .רחביהלו רוחבל תוכזה תא םשייל םיאבה ,תוגלפמה ןומימו תויפלקה
שומימל תוחפ תויואר ולא תויוכזש ןועטל תעדה לע הלעמ וניא שיא יכ ןייצל
.הנידמל ןתולע םושמ
,(םיטרדנטסה) הדימה-תומא יבגל תוריהב-יא אוה ףסונ ןייפאמ :הדימה-תומא .2
המ רידגהלו תויתרבחה תויוכזה לש ןמושיי תא ךירעהל ישוק עבונ הנממש
,תויתוברתו תויתרבח ,תוילכלכ תויוכזל תימואלניבה הנמאה .ןתרפהל בשחיי
,ךוניחל תוכזה תללוכ המ ,"תואנ רויד" והמ רוריבב הרידגה אל
םינוש םמצע םיטרדנטסה ,ןכ לע רתי .'וכו תואירבל תוכזה לש התוהמ המ
םילבוקמה םייחה יסופדל םייסחיו הרבחל הרבחמו םוקמל םוקממ
םייושע להואב םירוגמ ,לשמל ,ךכ .םילקא ןוגכ םייתביבס םיאנתלו הב
םירוזאב הלאככ בשחיהל םילוכי םניא ךא תיפורט ץראב םיתואנ רויד יאנתכ בשחיהל
ןורקיע תא ןאכ שיגדהל בושח .דבלב תאז אלו.הקסלא לש םירקה
"ףר" עבקנ רשאכ יכ ותועמשמש ,(Equal Treatment) "הוושה לופיטה"
.ויפל "רשייתהל" םיבייח הרבח התוא לש םיטרדנטסה םיוסמ הבוגב
וזה תוכזה תא ליחהל הילע ,םניח ןתנית ההובג הלכשהש העבק הנידמ םא :אמגודל
.הילפה אלל ,הנידמב הייסולכואה ללכ לע
הנבה ךותמ :"םינימזה םיבאשמה תולבגמב בשחתהב" יתגרדה םושיי.3
,הנמאב עבקנ ,תונידמהמ קלח לש תוילכלכה ןהיתולבגמל
תארקל ומדקתי - רמולכ ,הגרדהב הנמאה תוארוה תא ומשיי תומתוחה תונידמה יכ
.םיבאשמ לש תולבגמב תובשחתה ךותו ,הפוקת ךרואל וללה תויוכזה לש אלמה ןמושיי
םיבאשמב רוסחמב תולתל תומתוחה תונידמל חתפ תחתופ וז העיבק
.ןאולמב הנמאה תוארוה םושיימ ןתוקמחתה תא

הרזח

.ןתרפהב תודקמתהל תויתרבח תויוכז לש ןמושיי לע חוקיפמ
,השדח המגמ ,םלועה יבחרב םדאה תויוכזב םיקסועה ברקב ,תנמתסמ תונורחאה םינשב
לועפל תעבות אלא תויוכזה לש יתגרדה םושייב תקפתסמ הניאש
תוילכלכ תויוכזל הדעווה תונשרפ לע תססבתמ וזה השיגה .ןתרפה דגנ תופיקתב
המר קפסל תיסיסב תוביוחמ תונידמל שי היפל ,הנמאל תויתוברתו תויתרבח
ובשחיי הרדעהבש ,תויוכזהמ תחא לכ לש תילמינימ תינויח

,"תוכזה תיצמת"כ תרדגומ תילמינימ תינויח המר התוא .הנמאה תא תורפמכ
תוביוחמה תעבונ ונממשו םדא תוכזכ התועמשמ תא תדבאמ איה וידעלבש ביכרמה
,ךכיפל ,תינפומ בלה תמושת .הנידמה לש תיסיסבה
.ףיקע וא רישי ןפואב ,תויוכזה לש הרפה תווהמה תוינוטלש תולועפ ןתואל

הרזח

.תורפהה יגוס
?הנידמ דצמ תויתרבחה םדאה תויוכז תרפהל בשחיי המ
:ולאכ תורפה לש םיגוס השולש תוהזל רשפא

תורפהל רתויב המודה גוסה הז .הלשממה דצמ תויוכזב תיביטקא העיגפ :תויוכזב העיגפ .1
.תויטילופו תויחרזא תויוכז לש
:ולאכ תורפהל תואמגוד
םהיתבמ םישנא לש היופכ הרבעה וא יוניפ
ןוירפ תלבגהל יעצמאכ ,בחרנ ףקיהב רוקיעו תולפה תייפכ תוברל ,הדוליה לע חוקיפ
.םיטועימ לש תיתוברתה תשרומב העיגפ
טוקנל ,הנמאל םאתהב היתויובייחתה יוליממ הנידמ תוענמיה :לדחמ.2
.ןהב העיגפ וענמיו תויוכזה שומימ תא וחיטביש םידעצ
,הייסולכואב תועיגפ תוצובק לע ןגהל ךרוצה תא דחוימב שיגדהל שי הז רשקהב
.םיבאשמב רוסחמ לש תוביסנב םג
:ולאכ תורפהל תואמגוד
הנמאב תויונמה תויוכזה תא ימינפה קוחב ןגעל בוריס
14 ליגל תחתמ םידלי תדובע לע רוסיאה תפיכא-יא
.הבוח ךוניח קוח תפיכא-יא
ם"ואה תדעו תונשרפ יפל ,יכ שגדוי .תונוש הייסולכוא תוצובק ןיב תויוכזה םושייב הילפא :הילפא .3
הפדעה לש תוינכות םוזיל םג אלא הילפא תעינמל לועפל קר אל תונידמה תושרדנ ,הנמאל
.םיירוטסיה םירעפ רוגסל תנמ לע - תוינידמבו הקיקחב - תנקתמ
:הילפאל תואמגוד
.תונוש תויסולכואל םיבאשמ לש תינויווש-יתלב האצקה
.םירעפ תריגסל םידעצ תטיקנ-יא

הרזח

.ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוח
הקיקחה לע ליטמ אוה .דובכב העיגפ לע רסוא דוסיה קוח
אלא העיגפ רוסיאב קפתסמ אל דוסיה קוח .דובכב העיגפ ינפב הלבגה הליגרה
,"ודובכ לעו ופוג לע ,וייח לע הנגהל יאכז םדא לכ" יכ תושרופמ עבוק
דובכ לע ןגהל הבוחה תלטומ ןוטלשה תויושר לע רמולכ
.שרדנ רבדה םהב תומוקמב ,םדאה

הרזח

תויתרבח תויוכז :דוסי קוח תעצה
?דוסי קוחב תויתרבחה תויוכזה תא ןגעל בושח המל .1
תונגועמ ןה ,הרואכל ,ךכיפלו "םדאה דובכ"ב תויתרבחה תויוכזה תא לולכל לבוקמ
הדבועה רואל ,תקולחמב היונש וז הדמע םלוא .ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוחב
(תדה שפוחלו יוטיבה שפוחל ,ןויוושל תוכזה םג ומכ) תויתרבחה תויוכזהש
תושרופמ עובקל בושח ןכ לעו ,דוסיה קוחב שרופמב ורכזוה אל
.תויתקוח דוסי תויוכזכ ןדמעמ תא
תיכוניח-תיתרהצה תובישח .א
קוחב תויתרבחה תויוכזה תא ןגעל הבושחהו הנושארה הביסה
.תיכוניחו תיתרהצה איה דוסי
בורל דוסי תויוכז לש דמעמ םיקינעמה דוסיה יקוח תקיקח רחאל
תויוכז תפמ"ש בושח תוינידמ-תויחרזאה תויוכזה

.תויתרבחה תויוכזב תשרופמ הרכה לולכת לארשי תנידמב "םדאה לש דוסיה
הלשממה ידעצ תויתקוח תא טפשמ תיבב ףוקתל תורשפא .ב
תונקת ,םיקוח - הלשממה לש םידעצ עונמל ךרוצה איה תפסונ הביס
.תויתרבח תויוכזב םיעגופה - תונוש תולועפו
תויתקוח דוסי תויוכזכ תויתרבחה תויוכזב שרופמב ריכיש דוסי קוח
- דועו תוימינפ להנימ תויחנה ,תונקת ,םיקוח טפשמ-תיבב ףוקתל רשפאי
אמגודל םידע ונייה רבכמ אל .תויתרבח תויוכזב ועגפיש
1996 רבמצדב 30-ב :דוסי תקיקחב תויוכז לע הנגהה תובישח תא בטיה השיחממה
,םידבוע תותיבש דגנ םוריח תונקת ןיקתהל יאשחב הלשממה הטילחה
.הנש םישימח הזמ לארשיב ררושה םוריחה בצמ לוצינ ךות

- צ"גבל השגוהש הריתעו ,הז דעצ ררועש תירוביצ תמוערת תובקעב
רוזחל תורשפאה ךא ,תונקתה תא הלטיבו הלשממה הב הרזח
.דוסי קוחב התיבשה תוכז הנגוע אל דוע לכ ,הניעב תרתונ הזכ דעצ לע
קוסיעה שפוחו ןיינקה תוכזל תויתרבח תויוכז ןיב ןוזיא .ג
:דוסי קוח .םינוש םיגוסמ תויוכז ןיב ןוזיא רוציל תנמ לע םג תינויח תאזכ הקיקח
:דוסי קוח .דוסי תוכז לש דמעמ הל קינעהו ןיינקה תוכזב ריכה ותוריחו םדאה דובכ
ןתינ ךכב .קוסיעה שפוחל דוסי תוכז לש דמעמ ןתונ קוסיעה שפוח
טרפה לש ותוכזלו ,םייניינק-ןיעמו םייניינק,םיילכלכ םיסרטניאל לקשמ
,ולא תויוכזל תופידע ןתמ .תויושרה תוברעתה ינפמ הנגהל ןיינקה לעב
יתרבחו ילכלכ דמעמ תולעב תוצובקל רתוי תובושח םירבדה עבטמש
יבגל רתוי תובושחה ןהש ,תויתרבחה תויוכזב ריכהל ילבמ ןתיא
.ינוציק ןוזיא רסוח רצוי ,קסע וא ןיינק ילעב םניאש םישנא לש בחר רוביצ
ףדעומ דמעממ קוסיעה שפוחל תוכזהו ןיינקה תוכז תונהנ ,הרואכל ,םויכ
קוחש ןועטל דיבעמל ,לשמל ,רשפאמ הז יקוח בצמ.תויתרבחה תויוכזה תמועל
(הדובעב תוחיטבל עגונב - לשמל)העבק הנידמהש להונ וא
תויתרבח תויוכז :דוסי קוח תקיקח .ןתוא ליבגמו ולש דוסיה תויוכזב עגופ
תא וא קוסיעה שפוח תא םיליבגמה םיקוח עובקל הנידמל רשפאתו וזכ הנעט לכסת
.תויתרבחה תויוכזה תא חיטבהל תנמ לע ןיינקה תוכז

תויתרבח תויוכז :דוסי קוחל תודגנתהה .2
:תודחא תוביס תויתרבח תויוכז :דוסי קוח תקיקחל תודגנתהל
.דוסי תויוכזכ תויתרבחה תויוכזב הרכה ליטתש תיביצקתה הסמעמה ינפמ ששחה .א
םייביצקת תופידע ירדס תעיבקב טפשמה תיב תוברעתהל תודגנתה .ב
תרשאמה - תקקוחמ תושרכ ,תסנכה לש תעדה לוקיש תניחבו
.תעצבמה תושרכ ,הלשממה ידרשמ לשו - ביצקתה קוח תא
יקוח לש םתויתקוח תא ןוחבל טפשמה תיבל תרוקיב תוכמס ןתמ ינפמ ששחה .ג
.הז אשונב תקקוחמה תושרה

.הקוח תקיקחל תויתדה תועיסה לש תינורקעה ןתודגנתה איה הנורחאה הביסה .ד

וביבס םיעוריאה תולשלתשהו דוסיה קוח חסונ .3
קוח תעצה הנושאר האירקב 13-ה תסנכה הלביק התנוהכ םות ינפל רצק ןמז
:דוסי קוחל תסנכה לש טפשמו קוח ,הקוחה תדעו השביגש
תויוכזב תשרופמ הרכה ללכ העצהה חסונ .תויתרבח תויוכז
:רתיה ןיב ,םש רמאנ.תויתרבחה םדאה
,ישונא דובכב םויק םשל םייסיסבה ויכרצ קופיסל תוכזה בשות לכל"
,הלכשהה ימוחתב ,הדובעה יאנתו רכשה,הדובעה ימוחתב הז ללכבו
;תיתרבחה החוורהו תואירבה ימוחתבו ךוניחהו דומילה
קוח יפל ןוטלשה תויושר ידיב רדסות וא שמומת וז תוכז
".הלשממה ידיב עבקיתש יפכ הנידמה לש תילכלכה התלוכיל םאתהבו
(דוסי יקוחל תופסונ תועצה יתש םע דחי) תסנכב הלבקתה קוחה תעצה
תסנכה תאילמב היה וב יותיע לוצינ ךות ,11.3.96-ב הנושאר האירקב
תדעווב הלחה םימי הרשע רובעכ .הקיקחב וכמתש תסנכ ירבח לש בור
הנושאר האירקב ורבעש םיקוחה תנכה תכאלמ תסנכה לש טפשמו קוח הקוחה
,תויתדה תועיסה םע ןתמו אשמ רחאלו תישילשו היינש האירקל
םיפיעסה תא םיקוחה תשולשמ טימשהל הטלחה הדעווה הלביק ,הקיקחל ודגנתהש
,המכסה התיה םהיבגלש ,םיפיעסה תא דחאלו תקולחמב םייונשה
בלושתש ,תחא קוח תעצהל ,םיקוחה תשולשמ
."םדאה תויוכז :דוסי קוח"ל ףלחוי ומשש ,ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוחב
החסונש ,תידגנ קוח-תעצה םיטפשמה דרשמב השבוג הלא םיכלהמל הבוגתב
.ורקיעב יתרהצה אוה
סחייתמ הנידמה יבשות לש תויתרבחה םדאה תויוכזב תשרופמ הרכה תחת
:רמאנ ךכו .הנידמה לש - ידמל תיאליטרע- הבוחל הז חסונ
תחטבהל םישורדה םיאנתה חותיפו םודיק לע דוקשת לארשי תנידמ"
,הדובעה ימוחתב הז ללכבו .היבשות לש ישונא דובכב םויק
עבקייש יפכ לכהו .הביבסה תוכיאו תיתרבחה החוורה ,תואירבה ,ךוניחה
".הלשממ תטלחהב וא ,ויפ-לע וא קוחב
תויוכז לע הנמאל םאתהב ,לארשי לש תימואלניבה תובייחתהה תא אלממ םנמא הז חסונ
םג אוה .הנמאב תויונמה תויוכזה תא קוחב ןגעל ,תויתוברתו תויתרבח תוילכלכ
,ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוחו קוסיעה שפוח :דוסי קוח תמועל םיוסמ ןוזיא רצוי
.ןיינקה תוכזלו קוסיעה שפוחל דוסי תויוכז לש דמעמ וקינעהש
תויוכזב תשרופמ הרכה וב ןיא .דבלב יתרהצה חסונ ןיידע אוה ,תאז םע
."םייניש" לוטנ אוה- ךכמ רתויו תויתרבחה םדאה
רצק ןמזש רחאמ ,העבצה ללכל ועיגה אל םלועמ קוחה-תועצה ,םוקמ לכמ
.תוריחב וכרענו 13-ה תסנכה הרזפתה ןכמ רחאל
.הקיקחה תכאלמ תא הכישמה אל 14-ה תסנכה
תא םדקל ותנווכ לע ריהצה ,יבגנה יחצ ,םיטפשמה רש
,תמדוקה תסנכב הנושאר האירקב ורבעש דוסיה יקוח תשולש תקיקח
.יהשלכ תומדקתה לע עודי אל ולא תורוש תביתכ דעומב םלוא
:דוסי קוחל ,תיטרפ קוח תעצה היצילאוקה תולוק בורב הלפוה 1997 ילוי שדוחב
.ץרפ רימע כ"ח ,תורדתסהה ל"כזמ שיגהש ,תויתרבח תויוכז
רתוי תכל קיחרמ וניה וז קוח תעצה חסונ
.תחאכ תישעמו תיתרהצה הניחבמ תומדוקה יתשמ

הרזח