1948 - 1984 תוימואלניב תוזרכהו תונמא
.ןהכ תלייא :תילגנאמ


תנגהל קבאמב רתויב הבושחה תוחתפתהה הרכינ ,תונורחאה םינשה תורשעב
תונמא וחסינ ויתודסומו ם"ואה .תימואלניבה הקיקחה רושימב םדאה תויוכז
תונידמ תיברמ .םדאה תויוכז תכסמ לש םינווגמ םימוחתב תוזרכה ומסרפו
תוביוחמ תומרב ,לארשי םג תפתתשמ םקלחב .הלא םימכסהב תופתתשמ םלועה
.תונוש

,ןויערל תיללכ תוביוחמו תונווכ תרהצה םמיע שיש םיטסקט ןה תוזרכה
תא תובייחמ ןניא ןה .ימואלניבה רושימב םיכמסומ םיפוג ידי-לע םיחסונמה
תוקוחל הארשה רוקמו ינויער סיסב תושמשמ ןה םלוא ,ןהל תופתושה תונידמה
.תוימואלניב תונמאלו תונידמ לש

תודדועמ ןהש וא ,בייחמ ימואלניב גהנימ לש ותושבגתה לע תודיעמ ןה םיתעל
.הזכ גהנימ תריצי

תרצוי הניא הנמא לע הנידמ לש התמיתח .תונידמ ןיב םימכסה ןה תונמא
הניאו ,ימואלניבה טפשמה תרגסמב תורחא תונידמ יפלכ תובייחתה המצעשכל
.ימינפה טפשמב ףקות תלבקמ חרכהב

.התוא ררשאל הלשממה לע ,ימואלניבה רושימב הנידמה תא בייחת הנמאש תנמ לע
התמכסה עיבהל הלוכי ,הנמא חוסינל םדקש ןתמו אשמב הפתתשה אלש הנידמ
לכ דיל .רורשיא ןידכ תופרטצה ןיד .הילא תופרטצה ידי-לע הנמאל בייחתהל
םא ןכו ,הילע המתח לארשי םאב ,אופיא ,ןיוצי ןלהל תואבומה תונמאהמ תחא
1991.( יאמ שדוחל ןכדועמ) התוא הררשיא

תוארוה תא ץמאל קקוחמה לע ,ימינפה ילארשיה טפשמב ףקות היהי תונמאלש ידכ
תונמאה תא תצמאמה תילארשי הקיקח םויה ןיא .תילארשי הקיקחב הנמאה
.םדאה תויוכז רבדב תוימואלניבה

תווהמ ןהש םושמ ןתרימש לע תווצמ תונידמש חרזא תויוכז ןנשי יכ ,רוכזל שי
יבגל תיללכ המכסה ןיא םלוא ,תונידמה לכ תא בייחמה ,ימואלניב גהנימ
.יגהנמה ימואלניבה טפשמב הלא תויוכז לש ןפקיהו ןנכות

תונורקע םניה ,וז המישרב םיעיפומה ם"ואה לש תוגהנתה דוקו ןקת להונ
.םיבייחמ אל ,םיחנמ

תויוכז לכל יאכז םדא לכ :םדאה תויוכז רבדב םלוע יאב לכל הזרכהה - 1948
עטקב התומילשב האבוה הזרכהה) .וז הזרכהב ועבקנש דוסיה תויוריחלו םדאה
(םדוקה

תדמשה :(דייסונ'ג) םעה תדמשה עשפ לש השינעהו העינמה רבדב הנמא - 1948
,םולש ןמזב וא המחלמ תומיב ,הב םימשאה .ימואלניבה קוחה דגנ עשפ איה םע
תוכמס םהידיבש םיימואלניב ןיד יתבב וא עשפה עצוב הבש הנידמב וטפשיי
.טופיש
1950. -ב הררשיא ,-1949ב המתח לארשי

קינעהל תובייחתמ תופתתשמה תונידמה :םיטילפ לש םדמעמ רבדב הנמא - 1951
ןהלש םיחרזאל קנעומה הזכ תוחפל בידנ סחי ,רומאל - ימואל סחי םיטילפל
ךוניח ,טפשמ יתבל השיג ,תד שפוח ןוגכ תומיוסמ תויוכזל רושקה לכב ןמצע
תוכזו רכשב הקסעה ןוגכ ,תורחא תויוכזל רשאב .ירוביצ דעסו ידוסי
תוצרא לש םיחרזאל ןתינה רתויב בידנה סחיל םיטילפה םיאכז ,תודגאתהה
לבקל םהילע ,ידוסי וניאש ןוניחו תימצע הקסעה ןוגכ ,םירחא םימוחתב .תורז
הנמאה) .יללכ ןפואב םירזל קנעומהמ תוחפ אלו ,רשפאה לככ בידנ סחי
ראוניב 1 -ה ינפל ושחרתהש םיעוריא בקע םיטילפל ושענש םישנאל קר תסחייתמ
םידחא ליחהל תופתתשמה תונידמה תובייחתמ ,-1966מ לוקוטורפ יפל 1951.
.(הז ךיראת רחאל םיטילפ וכפהש םישנא לע םג הנמאה יאנתמ
1954. -ב הררשיא ,-1949ב המתח לארשי

עיבצהל תויאכז ויהי םישנ :םישנ לש תויטילופה תויוכזה רבדב הנמא - 1953
תויאכז ויהי ןה ;הילפא לכ אלל ,םירבגל םיווש םיאנתב תוריחב תכרעמ לכב
םיאנתב ,הנידמה קוח יפ לע רוביצה ידי-לע םירחבנה םיפוגה לכל רחביהל
עצבלו תימשר הרשימב קיזחהל תויאכז ויהי ןהו ;הילפא אללו םירבגל םיווש
.הילפא לכ אללו םירבגל םיווש םיאנתב ,הנידמה קוחב עבקנש ירוביצ דיקפת לכ
1954. -ב הררשיא ,1953 -ב המתח לארשי

עובקל םיפאוש םילהנה :םיריסא יפלכ תוסחייתהל ילמינימ ןקת ילהונ - 1955
ןיב .תודסומ לש םלוהינבו םיריסא יפלכ תוסחייתהב השעמכו הכלהכ לבוקמש המ
ודמעי םירוגמה ;הלילה תועשב ומצעל רדח וא את לבקי ריסא לכ :ולא םילהנ
ריסא לכ ;םפוג ןויקנ לע רומשל ושרדיי םיריסאה ;תויתואירבה תושירדה לכב
וקפוסי ןכו ,הניקתה ותואירב לע הרימשלו םילקאה יאנתל םיאתמה דוגיב לבקי
העשל יאכז ץוח תודובעב קסעומ וניאש ריסא לכ .ןיזמ ןוזמו תדרפנ הטימ ול
השינע ,םיינפוג םישנוע ;םוי ידמ חותפה ריוואב לוגרת לש תוחפל תחא
,רחא ליפשמ וא ישונא יתלב ,ירזכא שנוע לכו לפא אתב האילכ תועצמאב
תועצמאב שינעהל ןיא ןפוא םושב ;תעמשמ תורפה לע םישנועכ ןיטולחל ורסאיי
םיקיזאו תואלשלש ;הייפכ תונתוכו תואלשלש ,םיקיזא ןוגכ םייוניע ירישכמ
רשק םייקל ,הצוחנה החגשהה תחת ,רתוי םיריסאל ;העונתה תלבגהל ושמשי אל
.בוט םש ילעב םירבח םעו םהיתוחפשמ ינב םע רידס

םישעמו תודסומו םידבעה רחס ,תודבעה לוטיב רבדב המילשמ הנמא - 1956
םירחאהו םייקוחה םיעצמאה לכ תא וטקני תופתתשמה תונידמה :תודבעל םימודה
:םיאבה םישעמהו תודסומה תא ,תיברימה תוריהמב ,הגרדהב לטבל ידכ םישורדה
םכסה וא גהנימ ,קוח יפ לע רייד לש ודובעש - עקרקל דובעש ,בוח לשב דובעש
ול קינעהלו רחא םדאל ךיישה םיוסמ םוקמב דובעלו תויחל ותוא םיבייחמה
תא תונשל ולש שפוחה תא םיללושו ,ואל םאו לומג תרומת םא ,םיוסמ תוריש
אלל ןיאושינל תרסמנ וא תחטבומ השא ויטעב רשא השעמ וא דסומ לכ ;ובצמ
וא התחפשמל ,הספורטופאל ,הירוהל - רחא וא יפסכ םולשת תרומת ,בוריס תוכז
,השא לש הלעב םיאכז ויטעב רשא גהונ וא דסומ לכ ;םירחא הצובק וא םדא לכל
לכ ;תורחא תורטמל וא ךרע רבד תרומת רחא םדא ידיל הרסמל וטבש וא ותחפשמ
;ותוא תשרל רחא םדא רומא ,השא לש הלעב תומ םע ויטעב רשא השעמ וא דסומ
וירוה ידי-לע 18 ליגל תחתמ ריעצ וא דלי רסמנ ויטעב רשא גהונ וא דסומ לכ
הרטמב ,ואל םאו לומג תרומת םא ,רחא םדאל וספורטופא ידי-לע וא םייעבטה
.ותדובע תא לצנל
1957. -ב הררשיא ,1956 -ב המתח לארשי

לכ :(ימואלניבה הדובעה ןוגרא) הייפכה תדובע לוטיב רבדב הנמא - 1957
הרוצ לכב שומיש לכ תושעל אלו לטבל תבייחתמ וז הנמא תררשאמה ןוגראב הרבח
לע שנועכ וא יטילופ ךוניחל וא תיטילופ הייפכל יעצמאכ :היופכ הדובע לש
,תינידמה תכרעמל תודגונמה תויגולואידיא וא תויטילופ תועד תעבה וא תקזחה
חותיפ תורטמל הדובעב שומישלו סויגל הטישכ ;תמייקה תילכלכה וא תיתרבחה
יעצמאכ ;תותיבשב תופתתשה לע שנועכ ;הדובעב תעמשמ תריציל יעצמאכ ;ילכלכ
.תיתד וא תימואל ,תיתרבח ,תיעזג הילפאל
1958. -ב הררשיא ,1957 -ב המתח לארשי

ול ונתנייו ,תדחוימ הנגהמ הנהיי דליה :דליה תויוכז רבדב הזרכה - 1959
,תינפוג תוחתפתה ול רשפאל ידכ םירחא םיעצמאבו קוחב תויורשפאו תויונמדזה
שפוח לש םיאנתבו ילמרונו אירב חרואב תיתרבחו תינחור ,תירסומ ,תישפנ
.דובכו

תומיכסמ תופתתשמה תונידמה :(ו"קסנוא) ךוניחב הילפא דגנ הנמא - 1960
םידימלת לש הלבקב הילפא לכ תלילש ,קוחה תועצמאב ךרוצה תדימב ,חיטבהל
ךוניח תרדסה ;םניח הבוח ךוניחכ ידוסיה ךוניחה תרדסה ;ךוניח תודסומל
לע ,לכל הווש הדימב חותפכ הובגה ךוניחה תרדסה ;לכל שיגנו ןימז ינוכית
התעיבקו ,רפסה תיבל תכלל תיללכה הבוחה תפיכא ;םיישיאה םירושיכה סיסב
,ההז המרבש םיירוביצה ךוניחה תודסומ לכב םיווש ןוניח ינקת תעיבק ;קוחב
.םהב ןתינה ךוניחה תוכיאב םירושקה םיאנת םג ןכו

םושירו ןיאושינל ילמינימ ליג ,ןיאושינל המכסה רבדב הנמא - 1962
ינש לש תישפוחהו האלמה םתמכסהב הנתומ ןיאושינ לש יקוחה םושירה :ןיאושינ
ילמינימ ליג עובקל ידכ הקיקח ידעצ וטקני תופתתשמה תונידמה .םידדצה
םא אלא ,תימשר ומשריי אל הז ליגל תחתמש םדא לש ןיאושינש ךכ ,ןיאושינל
ינב לש םתבוטב תועגונה ,לקשמ תודבכ תוביס לשב תכמסומ תושר תאז הריתה ןכ
ןמסומה םרוגה ידיב םלוה ימשר דסומב ומשריי ןיאושינ לכ .דיתעל גוזה
הלאל םיהז תונורקע תעבוקה הצלמה תיללכה תרצעה הצמיא -1965ב) .רבדל
היהי אל ןיאושינל ילמינימה ליגה יכ שרופמב תנייצמ ןכו ,הנמאב םייוצמה
.(הרשע שמחמ ךומנ הרקמ םושב
1962. -ב המתח לארשי

ידדהה דובכה ,םולשה תונויער לש רעונה ברקב םתצפה רבדב הזרכה - 1965
ידדה דובכ ,תוריח ,קדצ ,םולש לש חורב וכנוחי םיריעצ :םימע ןיב הנבההו
המדיקב ,םימואלה לכלו םדאה ינב לכל תווש תויוכזב ךומתל הרטמב ,הנבהו
.םיימואלניבה ןוחטיבהו םולשה תרימשבו שומיחה קוריפב ,תילכלכו תיתרבח

:היתורוצ לכ לע תיעזג הילפא לש הלוטיב רבדב תימואלניב הנמא - 1966
תירשפא ךרד לכ טוקנל תובייחתמו תיעזג הילפא תונגמ תופתתשמה תונידמה
,היתורוצ לכ לע תיעזגה הילפאה לוטיב לש תוינידמ תלעפהל תוהש לכ אללו
ענמיהל תבייחתמ תפתתשמ הנידמ לכ ךכ םשל .םיעזגה לכ ןיב הנבה םודיק לשו
וא םישנא תוצובק ,םישנא ןיב תיעזג הילפא לש השעמ וא הלועפ לכב תוברועממ
המרב ,םיירוביצה תודסומהו תוירוביצה תויושרה לכ יכ חיטבהלו ,תודסומ
אלש תבייחתמ הנידמ לכ ;וז תובייחתהל םאתהב ולעפי ,תימוקמהו תימואלה
;םינוגרא וא םישנא דצמ תיעזג הילפא לש תולועפב ךומתל וא ןגהל ,ןממל
,תימוקמ וא תימואל ,תיתלשממ תוינידמ לכ לש התרקבל םיתואנ םיעצמא טוקנל
םוקמ לכב תיעזג הילפא םיחיצנמ וא םירצויה תונקתו םיקוח לטבל וא ןקתלו
הקיקח ללוכ - םימיאתמה םיעצמאה לכב הציקל איבהלו רוסאל ;תמייק איה ובש
;ןוגרא וא הצובק ,םדא לכ דצמ תיעזג הילפא - תאז תושרוד תוביסנה םא
םייעזג בר םינוגראו תועונת ,תוביסנה תורשפאמש לככ ,דדועל תבייחתמ
המ לכב םוחללו ,םיעזג ןיב ץיחה לוטיבל םירחא םיעצמאו ,בוליש ירחושו
.תיעזג הדרפה קזחל לולעש
1979. -ב הררשיא ,1966 -ב המתח לארשי

:תויתוברתו תוילאיצוס ,תוילכלכ תויוכז רבדב תימואלניב הנמא - 1966
הדובע יאנתמ האנהל ;הדובעל םדא לכ לש ותוכזב תוריכמ תופתתשמה תונידמה
התואנ םייח תמרל ;ילאיצוס חוטיב ללוכ ,ילאיצוס ןוחטבל ;םיבידנו םינגוה
ההובגה המרב תישפנו תינפוג תואירבמ האנהל ;םייחה יאנת לש דימתמ רופישלו
המדיקה תונורתימ האנהל ;תוברתה ייחב תופתתשהל ;ךוניחל ;תירשפאה רתויב
הריצי לכמ םיירמוחהו םיירסומה םיסרטניאה לע הנגהלו ;הימושייו תיעדמה
םידעצ טוקנל תובייחתמ תונידמה .וחור ירפ תיתונמא וא תיתורפס ,תיעדמ
.הלא תויוכז לש ןתמשגה תחטבהל םימיאתמ
.הררשיא אל ,1966 -ב המתח לארשי

תעבוק הנמאה :תויטילופו תויחרזא תויוכז רבדב תימואלניב הנמא - 1966
לכ לש תויטילופהו תויחרזאה תויוכזה לע ןגהל תונידמה לש תיקוח תובייחתה
תוכזה תא החיטבמ הנמאה .תד וא ןושל ,ןימ ,עזג ימעטמ הילפא אלל ,טרפ
סחי לכ ינפמו םייוניע ינפמ הנגהלו תויטרפל ,ןוחטיבל ,תוריחל ,םייחל
תוכזה תא החיטבמ ;תודבע תרסוא איה .רחא ליפשמ וא ישונא יתלב ,ירזכא
שפוחב הריכמ ;םייתורירש בוכיע וא רצעמ ינפמ הנגה תקפסמ ;ןגוה טפשמל
תוכזל הבירעו ;תודגאתהה שפוחבו העדה שפוחב ,תדה וא ןופצמה ,הבשחמה
.רגהל תוכזלו םולש יכרדב ףסאתהל
.הררשיא אל ,1966 -ב המתח לארשי

תענומה ,םישנ דגנ הילפא :םישנ דגנ הילפא לש הלוטיב רבדב הזרכה - 1967
דובכב תעגופו הדוסימ הלווע איה ,םירבגל ןהיתויוכז ןויווש תא הליבגמ וא
םילפמה םישעמו תונקת ,םיקוח לטבל ידכ וטקניי םימיאתמה םיעצמאה .םדאה
.םישנלו םירבגל תויוכזה ןויווש לע התואנ תיקוח הנגה רוציל ידכו ,םישנ

םישנאל הנידמ ידי-לע קנעומה טלקימ :ילאידוטירט טלקימ רבדב הזרכה - 1967
,םזילאינולוקב םיקבאנה םישנא םללכבו ,תיטילופ הפידרמ טלקימ םישקבמה
הייחד ומכ םידעצ וטקניי אל הזכ םדא דגנ .תורחאה תונידמה ידי-לע דבוכי
תויהל לולע אוה הבש יהשלכ הנידמל היופכ הרזחה וא היילגה ,הנידמה לובגב
וא הנידמה ןוחטב לש תועירכמ תוביסמ קרו ךא ועבקיי ךכל םיגירח .ףדרנ
.רוביצה םולש

לעו המחלמ יעשפ לש קוחב תועובקה תולבגה לש ןתלוחת יא רבדב הנמא - 1969
הלבגה לכ ליחהל ןתינ אלש ,עבוק הנמאה לש 1 ףיעס :תושונאה דגנ םיעשפ
המחלמ יעשפ :םעוציב ךיראתב תולת אלל ,םיאבה םיעשפה לע קוחב העובקה
יוניפ ;םולש תעב םא ןיבו המחלמ ןמזב ועצוב םא ןיב ,תושונאה דגנ םיעשפו
תוינידממ תועבונה תוישונא יתלב תולועפו שוביכ וא תניוזמ הפקתה תועצמאב
תרפה םושמ ולא תולועפב ןיא םא םג - םע תדמשה לש עשפו ;תיעזג הדרפה לש
.ועצוב הבש הנידמה לש םיימינפה היקוח
.הפרטצה אל לארשי

םידבוע יגיצנ :(ימואלניבה הדובעה ןוגרא) םידבוע יגיצנ רבדב הנמא - 1971
וא םדמעמ לע תססובמה ,ןירוטיפ ללוכ ,העיגפ לכ ינפמ הליעי הנגהמ ונהיי
םתופתתשה לע וא יעוצקמ דוגיאב םתורבח לע ,םידבוע יגיצנכ םהיתולועפ
םימכסהה וא םימייקה םיקוחל םאתהב םילעופ םה דוע לכ ,דוגיאה תולועפב
.רחא םכסומ רדסה לכ וא םייצוביקה
.הפרטצה אל לארשי

תיברימה הגרדל דע ,שי םירגפמל :םירגפמ לש םהיתויוכז רבדב הזרכה - 1971
יופירלו יאופר לופיטל תוכזה ללוכ ירחא םדא לכלכ תויוכז ןתוא ,תירשפאה
.םידבוכמ םייח יאנתלו ילכלכ ןוחטיבל ,תיכוניח הרשכהל ,םיתואנ ינפוג

תיעזג הדרפה יעשפ לע השינעו לוסיח רבדב תימואלניב הנמא - 1973
דגנ עשפ איה תיעזג הדרפה יכ תוריהצמ תורבחה תונידמה :(דייהטדפא)
דייהטרפא לש םושיימו תוינידממ תועבונה תוישונא תולועפ יכו ,תושונאה
םיעגופה םיעשפ ןה ,תיעזג הילפאו הדרפה לש םימוד םושייו תוינידממו
ןוחטיבהו םולשה לע רומח םויא םיווהמו ימואלניבה קוחה תונורקעב
הדרפהה עשפ תא םיעצבמה םיטרפו תודסומ ,םינוגרא לע תוזירכמ ןה .םיימלועה
.םיעשופ לעכ תיעזגה
.הפרטצה אל לארשי

ןוזמה תדיעו) היוקלה הנוזתהו בערה רועיב רבדב תימלוע הזדכה - 1974
יאנתמ םיישפוח תויהל תרערועמ יתלבה תוכזה דליו השא ,רבג לכל :(תימלועה
םהירשכ לע רומשלו תומילשב חתפתהל ולכויש ידכ ,היוקל הנוזתמו בער
הייליהקה תוצרא לכל תפתושמה הרטמה אוה בערה לוסיח .םיישפנהו םיינפוגה
לש הדמעב תויוצמה תורחא תונידמלו תוחתופמה תונידמל דחוימבו ,תימלועה
.עויס

תויטילופו תויחרזא תויוכז ןתוא םיכנל :םיכנה תויוכז רבדב הזרכה - 1975
וא ליפשמ םעבטש הלפמ סחיו הנקת ,לוצינ לכ ינפמ ונגוי םה .רחא םדא לכלכ
.עגופ

םדאה ינב לכ :(ו"קסנוא) תוינעזגו תויעזג תומודק תועד רבדב הזרכה - 1978
,םהיתויוכזבו םדובכב םיווש םלוכ .דחא אצוממ וחתפתהו דחא ןימל םיכייתשמ
תויהל םיאכז תוצובקהו םיטרפה לכ .תושונאה לש ילרגטניא קלח םיווהמו
תוחרואב ןוויגה ,תאז םע .םינושכ סחי לבקלו םינושכ םמצע תוארל ,םינוש
תועדל הנאות שמשל ,ןהש תוביסנ לכב ,םילוכי םניא ,תונושל תוכזהו םייחה
,השעמל וא הכלהל ,הלפמ גהונ לכ קידצהל םילוכי םניא םה ;תוינעזג תומודק
.תינוציקה התרוצב תונעזג איהש ,תיעזג הדרפה לש תוינידמל סיסב קפסל וא
וא תותוחנ ןה תוינתא וא תויעזג תוצובק יכ הנעטב הכורכה הירואית לכ
לסחל וא טולשל םיאכז םימיוסמ םישנא יכ תזמרמה הנעט ,ןעבטמ תונוילע
,םייעזג ןיב םילדבה לע םייכרע םיטופיש תססבמה וא ,לוכיבכ םיתוחנ םירחא
.תושונאה לש םיירסומה תונורקעל תדגונמ איהו יעדמ דוסי לכ הל ןיא

ינכוס ודבכי ,םדיקפת עוציב תעב :קוחה תפיכא ינכוסל תוגהנתה דוק - 1979
לכה לש םדאה תויוכז לע ורמשי ,וילע ונגיו םדאה דובכ תא קוחה תפיכא
יחרכה רבדהשכ קר חוכ ליעפהל םיאשר קוחה תפיכא ינכוס .ןהב וכמתיו
וא דדועי ,עצבי אל קוחה ףכוא .םדיקפת עוציבל תשרדנה הדימב קרו ןיטולחל
םיליפשמ וא םיישונא יתלב השינע וא סחי לכו םייוניע השעמ לכ לובסי
ומכ ,ןפוד תואצוי תוביסנ לע וא הובגמ תודוקפ לע ךמתסי אל אוה .םירחא
תימינפ תינידמ תוביצי יא ,הנידמה ןוחטב לע םויא ,המחלמ תנכס ,המחלמ בצמ
השינע וא סחי לכל וא םייוניעל הקדצהכ ,רחא ירוביצ םוריח בצמ לכ וא
.םירחא םיליפשמ וא םיישונא יתלב ,םיירזכא

תופתתשמה תונידמה :םישנ דגנ הילפאה תורוצ לכ לוטיב רבדב הנמא - 1979
,יתוברתהו ילכלכה ,יתרבחה ,יטילופה םוחתב דחוימבו ,םימוחתה לכב וטקני
האלמה ןתומדקתהו ןתוחתפתה תחטבהל ,הקיקח ללוכ םימיאתמה םיעצמאה לכ תא
תויוריח לשו םדאה תויוכז לש אלמ םושיי ןהל חיטבהל הרטמב - םישנ לש
לכ תא וטקני תופתתשמה תונידמה .םירבג םע ןויווש לש סיסב לע דוסיה
חיטבהל תנמ לע ,הקוסעתה םוחתב םישנ דגנ הילפאה לוטיבל םימלוהה םידעצה
וקינעי ןה ;םישנו םירבג ןיב ןויווש לש סיסב לע ,תויוכזה ןתוא תא ןהל
ידכ םימיאתמה םיעצמאה לכ תא וטקניו ,קוחה ינפב םירבגה םע ןויווש םישנל
.החפשמ יסחילו ןיאושינל םירושקה םיניינעה לכב םישנ דגנ הילפאה תא לטבל
.הררשיא אל ,1988 -ב המתח לארשי

תוססובמה הילפאהו תונלבוסה יא ייוטיב לכ לש םלוטיב רבדב הזרכה - 1981
וז תוריח .תדהו ןופצמה ,הבשחמה שפוחל יאכז םדא לכ :הנומא לע וא תד לע
וא ותדל יוטיב תתלו ,ונוצרכ הנומאב וא תדב רוחבל תוכזה תא תללוכ
תועצמאב ,םיברה תושרב וא דיחיה תושרב ,הליהק תרגסמב וא טרפכ ,ותנומאל
עגפתש הייפכ ינפב םדא דימעהל ןיא .הארוהו םיגהנמ ,תווצמ תרימש ,ןחלופ
הנומאל וא תדל יוטיב תתל תוריחה .ונוצרכ הנומאב וא תדב קיזחהל ותוריחב
,םולשה ,ןוחטיבה לע הנגהל תויחרכה ןהש ,קוחב תועובקה תולבגהב קר גיוסת
דוסיה תויוריחו תויוכז לע וא ,רוביצה לש רסומה יכרע וא תואירבה ,רדסה
םדא וא םישנא תצובק ,דסומ וא הנידמ ידי-לע םדא הלפוי אל .תלוזה לש
.תורחא תונומא וא תד ימעטמ

םיישונא יתלב ,םיירזכא השינע וא סחי לכו םייוניע דגנ הנמא - 1984
באכ ןווכמב תמרוגה יהשלכ הלועפכ םייוניע הרידגמ הנמאה :םירחא םיליפשמו
ילעב לש םתמכסהב וא םדודיעב ,םעוציבב תישענהו ,ישפנ וא ינפוג לבס וא
;תופכל וא דיחפהל ,שינעהל ידכ ; האדוה וא עדימ גישהל ידכ תוימשר תורשימ
תוכרעמב םייוניע ישעמ עונמל תוביוחמ תופתתשמה תונידמה .הילפא ךותמ וא
,תוגירח תוביסנ .קוח יפ לע השינע ינב םתויה תא חיטבהלו ,ןהלש טפשמה
םוריח בצמ לכ וא תימינפ תיטילופ תוביצי יא ,המחלמ תנכס ,המחלמ ןוגכ
הנעטה חוכמ שנועמ רטפיהל לכוי אל הנעמ ;םייוניעל קודיצכ ואבוי אל ,רחא
ישעמ עוציבב םימשאומה םישנא לש םתרגסהל וגאדי תונידמה .תודוקפ אלימש
.םייוציפלו םייוניע תונברוק לש םתנגהלו ,םייוניע
.הררשיא אל ,1984 -ב המתח לארשי

 

הרזח