תויוכז שולגל םירתא לש המישר

תושדח ירתא

םיימויה םינותיעה לש םירתא

בירעמ
,ןותיעה ינכת תא תללוכ .לארשיב ולדוגב ינשה ימויה ןותיעה לש תשרה תרודהמ
שופיחה עונמ .בירעמ תיבמ םירחא םירתאל םירושיקו םיפסומה ,תושדח יקזבמ
.ןויכרא תועידי םג איבמ רתאב
 

ץראה
ךשמב ףטוש ןפואב תנכדעתמו וינכת לכ תא תללוכ ןותיעה לש תשרה תרודהמ
תושדח ריצקת ,םירדגומ םיאשונב םירמאמו תובתכ יצבקמ םג רתאב .םויה
עדימ ירגאמלו ןותיעה לש ןווקמה ןויכראל םולשתב השיגו ,תילגנאב
.םיפסונ
 

תונורחא תועידי
םע דחי תוימוי תושדח תרודהמ בלשמה תונורחא תועידי ןותיע לש תשרה תרודהמ
.ידמל ליעי שופיח עונמ םג ליעפמ רתאה םינוש םימוחתב םירודמ
 

הלאוו
תושדח איבמ רתאה . שמתשמל יתודידיו ןימא דואמ תובורק םיתעל ןכדעתמה רתא
.יאנפו תוברת טרופס הלכלכ םיללכ םיאשונב
 

'ב תשר
טבמ תושדח רודישה תושר תושדחו תובתכ רחבמ רתאב .לארשי לוק לש תושדחה רתא
.יח רודישב תושדחו
 

לארשי תושדח
תיזגוטרופ ,תידרפס ,תילגנא ,תירבע :תופש שמחב תוגצומה תוילארשי תושדח
.המודכו ריווא גזמ ,תובתכ ,תושדח יקזבמ .תיתפרצו
 םדא תויוכז ינוגרא לש םירתא

לארשיב חרזא תויוכזל הדוגאה
תויוכז תשק לכב קסועש דיחיהו םדא תויוכזל ליבומהו לודגה ןוגראה לש רתאה
םדא תויוכז תורפה לש םירקמ ירואיתו תויוכז לע עדימ לש עפש רתאב . םדא
. הדוגאה לש תוליעפו
 

םלצב
םדא תויוכז תורפה לע עדימ רתאב . םיחטשב םדא תויוכזל ילארשיה עדימה זכרמ
אשונב םיפסונ עדימ תורוקמל םירושיק ןכו לארשי תטילשל םינותנה םיחטשב
.םיחטשב םדא תויוכז
 

הוודא
,רכש ,רויד ,ךוניח :םיאשונה ןיב . לארשיב יתרבח ןויוושו קדצ לע עדימ
.דועו םישנ ,יברעה רזגמה ,תואירב
 

יוכיס
בקעמ תוחודו םינוש םיטקיורפ לע עדימ רתאב . תויונמדזה ןויוושל התומעה
.יברעה טועימל עגונב לארשי תלשממ תוינידמ ירחא
 

ידוהי םזילרולפל זכרמה
לעופ רתאה .לארשיב תמדקתמ תודהיל העונתה לש תירוביצ תיטופישה עורזה
.לארשי תנידמב יתרבח קדצו טרפה תויוכז תונלבוס הנבה םזילרולפ םודיקל
ןכו ןחלופ שפוח ןיאושינל תוכזה רויג : הנידמו תד לע בר עדימ רתאב
.הנידמו תד םזילרולפ ינינעב םיפסונ םירתאל םירושיק
 

ילש תויוכזה
.םלועבו ץראב םידלי תויוכז רבדב םידליו םירומ םירוהל דעוימה עדימ רתאב
דבועמ חסונבו אלמה חסונב דליה תויוכז תרהצה םירפסל תוצלמה םירמאמ רתאב
.הקוצמב םידליל םיעייסמה םינוגרא לש תובותכ ןכו
 

םיעבראה תדוגא
הנניא לארשי תנידמש םיברע יבושי - םירכומ אלה םיבושיה ןעמל לעופה ןוגרא
.םהב הריכמ
 

תוכזב
םיישקה ןוגראה תויוליעפ לע עדימ רתאב .תויולבגומ םע םישנא תויוכזל רתאה
תירוביצה תרגסמב םישענה םיצמאמהו תויולבגומ םע םישנא םילקתנ םהב
(המקהב תירבעב רתאה) םהיתויוכז לע ןגהל תיטפשמהו
 

הלאדע
.ןוגראה תויוליעפ לע עדימ רתאב .ץראב םיברעה תויוכזל יטפשמה זכרמה  

םישנה תלודש
םישנה תויוכז בצמ לע עדימ רתאב .לארשיב השאה דמעמ םודיקל תלעופ הלודשה
.ןוגראה תוליעפו ץראב
 

לארשיב םיילאוסקסיבהו תויבסלה םיאומוהה תדוגא
תויתרבחה היתויוליעפ ,הדוגאה תורטמ לע םיטרפ ליכמ הדוגאה לש ימשרה רתאה
םיבושח םיכיראת ,סדיא ,רעונה תוצובק ,הב םירושקה םימרוגה ,תויטילופהו
.םירושיקו תויתובדנתה תוצובק ,הליהקל
 

זייג רתא
הכימת - הליהת ,תיטסינימפ תיבסל הליהק - ף"לק ומכ םיפוג לש טוריפ רתאב
לש רואית תונוש תוינימ תויטנ םע םישנאב םיכמותה חותפה תיבה דועו םירוהל
.הרקמ ירואיתו תיטפשמ תוליעפ הכימת יפוג
 


תויוכז לע הנגהל םייטפשמ םיקבאמ םדא תויוכז ל םינוגרא לש םיפסונ םירתא
.הדוגאה לש רתאה ךותמ םירושיקב תויוכז לע םינגמה םיקוחו