:טנרטניא תוליעפל תויחנה

.םדא תויוכזב העיגפ לש הרקמ תשרב תשפחמ הצובק לכ 

לגוג שופיחה עונמ תרזעב רחא רתאב וא םיעצומה םירתאה דחאב ורחב 

.ןוידה תצובקב רתאה תבותכ תא ונייצו הרקמה תא וראת 

:תופסונ תויחנה


םירצעמ" אל ,רמולכ) רשפאה לככ יפיצפס היהי הרקמהש יוצר 
.(הרקמה לש תויפיצפסה תוביסנה רואיתו ינולפ לש רצעמ אלא ,"היקרוטב םייטילופ         


.ץראב ושחרתהש םירקמל םילבגומ םכניא 
רדס לע םיאצמנ םניאש םירקמ שפחל ץלמומו ןתינ         
םירושק ויהי הלא םירקמש דבלבו ףטושה ירוביצה םויה         
.םדא תויוכזב העיגפל תורישי         


ףוגה תאו רתאה תבותכ תא ומשר ןוידה תצובקב םכתעדוהב 
.וירוחאמ דמועה םדאה וא         
.ןאכ ועגפנ תויוכז וליא ונייצו הרקמה תא וראת         
.ונממ ונהנ ימו הרקמהמ ועגפנש םישנאה םה ימ ובתיכ