םיקוח
ם"יצגבו םייטפשמ םימידקת
םירמאמ
תורגבהמ תולאש