וייח תשודקב ,םדאה ךרעב הרכהה לע תותתשומ לארשיב םדאה לש דוסיה תויוכז"
" לארשי תנידמ לע הזרכהבש תונורקעה חורב ודבוכי ןהו ,ןירוח ןב ותויהבו
ותוריחו םדאה דובכ: דוסי קוח ךותמ

םדאה תויוכז לש דומילה תינכותל החיתפה תדיחי איה 'םדאה תויוכזל אובמ' דומילה תדיחי
םיגשומב םכתא דייצל ,םדאה תויוכז םלועל םכתא ףושחל הדעונ וז הדיחי .טנרטניאה תרזעב
.םדאה תויוכז אשונב תויזכרמ תומליד םע דדומתהל םכל תתלו םוחתב םייסיסב

:הדיחיה הנבמ

ותוא תמכסמ ,םדאה תויוכזב העיגפ לש הרקמ תשרב תשפחמ הצובק לכ :טנרטניא תוליעפ
.ןוידה תצובקב ותוא הלעמו
םייתעש :בצקומ ןמז
.תוצובקה לכמ עיגהש עדימב טוטיש
דוסי יגשומב ןויד ךרענ התיכבו תוליעפה ימוכיס תא תולעמ תוצובקה :התיכב ןויד
.םדאה תויוכז אשונב תויזכרמ תויגוסבו
םייתעש :בצקומ ןמז