.ןוזיבג תור תאמ "היטרקומידו חרזא תויוכז" :ךותמ

היטרקומידו חרזא תויוכז

.היטרקומיד ןיבו םדא תויוכז ןיב רשקה םעפל םעפמ רכזוה רוביחה ךלהמב
.ונלש תיללכה הנומאה ןמ קלח איה הל תובייוחמו ,היטרקומידב םייח ונחנא
הרובטב הרושקכו תיחרכה תעבונכ חרזאו םדא תויוכזל תובייוחמ םיאורה שי
ויה אלש םירטשמב םדאה תויוכז לש תרוסמה החמצ השעמל .היטרקומידב
אל תמייק תויהל תבייח ףאו הלוכי תאזכ תרוסמ יכ תוארל בושחו ,םייטרקומיד
םהל םגו ,יטרקומיד ןוטלש תחת אלש םייחו ויח םדא-ינב .תויטרקומידב קר
לש ףקותה רוקמש ינפמ ,תוכירצ :חרזאו םדא תויוכז תויהל תוכירצו תולוכי
ינב לש םייסיסבה םהיכרצ אלא ,הרבחב גהונה יטפשמה בצמה וניא תויוכזה
םיטילשש ינפמ ,תולוכיו ;היינשל תחא רטשמ תרוצמ םינתשמ םניא הלאו ,םדאה
.םהיניתנ לש תויעבטה םהיתויוכזב וריכה םיטעמ-אל םירואנ םייטרקומיד-אל
,םיירוטסה ןהו םיינויגה ןה ,םיקודה םירשק שי יכ תוארל םג בושח ,ינש דצמ
.היטרקומידב הנומא ןיבו םדא תויוכז לש השיפת ןיב

םתלוכי תאו ןוטלשה חוכ תא ליבגהל ןוצרה אוה םדאה תויוכז תרוסמ לש רוקמה
לש רתויב םייסיסבה םיכרצב עגופכ הארנה ןפואב גהנתהל םירחא םיטרפ לש
ןיבו וז תרוסמ ןיב רשקה תגצהב היעבה ןמ קלח .םדא לכל ישונאה םויקה
.הקודיצו היטרקומידה ןויפיא יבגל תמייקה תוריהבה-יא הניה היטרקומידה
לש םתוכזב הריכמה רטשמ תרוצ וניה גשומה תועמשממ יזכרמ קלח יכ קפס ןיא
לעש םיירוביצה םיניינעל תועגונה תוערכהב ליעפ ןפואב ףתתשהל הל םיפופכה
,םירחבנ םיגיצנ תועצמאב תויטרקומידב םילהנתמ הנידמה יניינע .םויה רדס
תופוקתב ,הטישל םיפופכה םירגובמה לכ ידי-לע שדחמ תישפוח הריחבל םידמועה
רטשמ ,םאתהב ,היהי היטרקומידה לש ילמרופו ילמינימ ןויפיא .תובוצק ןמז
תערכה לש ןורקיע ץמאמו ,תובוצק ןמז תופוקתב הלאכ תויללכ תוריחב םייקמה
םאה הלאשה ןמ תעבונ תוריהבה-יא .תוריחב ןיבש תופוקתב םיגיצנ לש בור
לש השיפת ,םדאהו הרבחה לש תמייוסמ השיפת םג ללוכ היטרקומידה גשומ
תופוקתב בור תערכה לש ןורקיעכ תמצמטצמ היטרקומידה אמש וא ,דובכו ןויווש
.תוריחב ןיבש

הלעמב הנושאר תובישח שי ,היטרקומיד לש ,תילמרופה ,הרצה השיפתה יפל םג
הנומאה שפוח ,רחביהלו רוחבל תוכזה :תויסאלקה חרזאהו םדאה תויוכזמ המכל
האחמהו תרוקיבה שפוח ,המילא-אלה תיטילופה תונגראתההו רובידה ,העדהו
ונל היהת אל הלא לכ תא שממל הריבס תלוכי ילב .עדימל תוכזה ,םיירוביצה
.בורה תטלחהל המכסה םע עונכש שפוח לש רצה ןבומב ףא תיתימא היטרקומיד
תוריחל ולש רשקה ללגב יוטיב שפוחב תכמות הניא תילמרופה היטרקומידה
תועמשמ תתל ידכ יוטיב שפוחב ךומתל תבייח איה םלוא ,םיישונא דובכלו
איהש ךכמ קידצמה הפקות תא תלבקמ בורה תערכה .בורה תערכה לש ןורקעל
עדימ סיסב לע ,בורה תא ענכשל תוסנל תוריח לש יללכ עקר לע ,תוחפל ,תישענ
,רתוי הבחרה השיפתה יפל קר .תומיוסמ תויטילופ תודמעב ךומתל ,ןימא
וכרע ,םדאה דובכל תובייוחמ םג הכותב תללוככ ,היטרקומיד לש ,תיתוהמה
.היטרקומיד ןיבו םדא תויוכז ןיב המלש הפיפח שי תיללכה ותוריחו ,הוושה

ריכזנ םא התובכרומ לכב תיארנ םדא תויוכז ןיבו היטרקומיד ןיב סחיה תלאש
ןיאש םדא תויוכז ןתוא ליבגהל ןתינ תילמרופה היטרקומידה חוכמ יכ ונמצעל
:ןויוושה תויוכז רקיעב ,יגשומ רשק תילמרופה היטרקומידה ןיבו ןהיניב
,םיקוח ריבעי קקוחמהש לוספ םוש ךכב ןיא תילמרופה היטרקומידה תניחבמ
תורישי רושק וניאש טועימה לש ויתויוכזמ קלח ותוא םיללושה ,בור תטלחהב
יכ םירמוא שיו .ינידמה ךילהב ףתתשהל ותוכז תא שממל טועימה לש ותלוכיל
תיטרקומיד הטלחה הניה בור תטלחהב טועימה לש הריחבה תויוכז תלילש ףא
לש םילאידיאה ,תאז השיפת יפל .תילמרופה היטרקומידה יפל ןירדהמל
םהיניב שי םימייוסמ םירקמבו ,םינחבומ ןכא םה םדא תויוכזו היטרקומיד
ונילע םישגנתמה םיכרעה ןמ הזיאב ,הלאכ םירקמב ,היהי חוכיוה .תושגנתה
קידצהל ונתוא איבהל הלולע ,וז השיפת יפל ,היטרקומידל תובייוחמ .קובדל
הלולע ,וז השיפת יפל ,םדא תויוכז לע הנגהש יפכ שממ ,םדאה תויוכזב העיגפ
תילמרופ היטרקומיד ןיב תושגנתהה .תויטרקומיד-אל תודמעל ונתוא ףוחדל
ןוגכ ,"תיתדה הקיקחה" רשקהב םג לארשיב תואריהל הלוכי םדא תויוכז ןיבו
הלבגה וניה רוסיאה .וירצומו ריזח לש קווישו הריכמ רוסאל התע עצומה קוחה
וב שי .הלאכ םירצומ ךורצלו ,רוכמל ,רציל םיצורה הלא לש הלועפה תוריח לש
אוה תסנכב קוחה רובעי םא ,תאז םע דחי .תיתוברת וא תיתד הייפכ לש ששח
.תילמרופה היטרקומידה תניחבמ רשכו ,תיטפשמ הניחבמ בייחמ היהי

בורה תטלחה ןיבו תויוכז לע הנגה ןיב תושגנתהה תיתוהמה היטרקומידה יפל
ןויווש ןיבו תוריח ןיב תויושגנתהה יגוסל המודה ,תימינפ תושגנתה הניה
העיגפ לכ ,היטרקומיד לש תיתוהמ השיפת יפל .ןמצע םדאה תויוכז ןיב
םתוא ,הליחתכלמ היטרקומידה תא םיקידצמה םיכרעב העיגפ הניה ןויוושב
היושע תיתוהמ היטרקומיד .בורה תערכה תא לבקל ונתונוכנל סיסבה םהש םיכרע
הנעגפית אלש תנמ-לע הכותבש תילמרופה היטרקומידה תא ליבגהל שקבל ןכל
היה אל ליגרה ינבורה ןורקיעהש (םיטועימ לשן רקיעב) חרזא תויוכז ןתוא
לש התקיקח הניה תאז תושעל לבוקמ ןהב םיכרדה ןמ תחא .ןתנגה תא חיטבמ
בור תעבצהב ליבגהל קקוחמה לש וחוכ תא הליבגמה השקונ תויוכז תליגמ
םאה אוה הנידמה-תרותב םילודגה םיחוכיוה ןמ דחאו .טועימה לש דוסי תויוכז
ןיב חוכיו ןבומכ ,אוה חוכיוה .היטרקומידה םע תבשייתמ תאזכ הלבגה
השיפתה ,םדאה תויוכז לע הנגהה תניחבמ .תיתוהמהו תילמרופה היטרקומידה
לש רתוי קומעו ביצי ,אלמ סויג תרשפאמה וז הניה היטרקומידה לש תיתוהמה
לש םדאה תויוכז הנגות תילמרופ היטקומיד לש הטישב ,תיטפשמה תכרעמה
עוגפל אלש ,ונוצרמ ,םיכסי בורהש הדימב קר ,םיעובק וא םינמדזמ ,םיטועימ
.ןהב

אל םירטשמב םג םדא תויוכזל קבאיהל ךירצו ןתינש תורמל ,ינש דצמ
הנגהב םיטעמ אל םיגשיהל עיגהל םיתעל ןתינ םהב םגש תורמלו ,םייטרקומיד
רתויב הנמאנה הרוצב ףקשמה רטשמה איה תיתוהמה היטרקומידה ,הלא תויוכז לע
ותוכז תלילש :םדא תויוכזל תובייוחמ דוסיב םידמועה םיכרעהו תופיאשה תא
תוריח לש הרומח הלבגה איה וייחל תועגונה תוטלחהב קלח לוטיל םדא לש
הז ןיא .םייחל םויקב הטילש לש דמימ תנתונה "תיבויח תוריח" התוא ,דובכו
אלפ םג הז ןיא .תימואלניבה הזרכהבש םדאה תויוכז ןיב הלולכ וז תוכזש אלפ
ינפמ ,לשמל) "תיתימא" תילמרופ היטרקומיד תמייק אל ןהבש תובר תונידמש
,ןתעדל ,םיקידצמה תודוסיה תא שיגרהל תודיפקמ (תחא הגלפמ קר םש שיש
.םדא תויוכז לע םיניגמכו םייטרקומידכ םהירטשמ תא תוארל

השעמל :יגשומ רשק קר וניא תיתוהמ היטרקומידו םדא תויוכז ןיב רשקה
תונומא ןתואמ היטרקומידב הריחב ןהו םדא תויוכזב הכימת ןה תבייחתמ
רמשנ ודובכש םדא .םייוארה םייתרבחה םירדסההו םיבוטה םייחה לע תויסיסב
והז .ותוירחא ימוחתו ולרוג תא תועבוקה תוערכהב קלח לטונה ישפוח םדא אוה
ןה תויטרקומיד יכ אלפ הז ןיא ןכל .תיטרקומידה הרותה החינמ ותוא םדאה
העיבתה םא ףא ,הקומעו תיתימא הניה םדא תויוכזל תובייוחמה ןהבש הלא
.תורחא רטשמ תוטישב םג ףקותב תעמשומ הלא תויוכז תנגהל

 

הרזח