היטרקומד היטרקומדה לש םיילמרופה היתונורקע
רחבנ ןוטלש בורה תערכה ןורקע
תויושר תדרפה קוחה ןוטלש
תיתוהמ היטרקומד ?םדאה תויוכז סיסבב דמוע המ
?חרזאו םדא תויוכז ןהמ ?םדאה תויוכז ןויער לש םיירוטסיההו םייפוסוליפה תורוקמה םהמ
תויעבט תויוכז ?ונל תורכומ תויוכז וליא
?םדאה תויוכז תונגועמ ןכיה םישגנתמ םיכרעו תוטלחומ תויוכז
םישגנתמ םיסרטניאו םיכרע ,תויוכז ןיב ןוזיא תוכזל קוח ןיב סחיה
לארשיב םדאה תויוכז לע תיקוחה הנגהה ןוילעה טפשמה תיב


:היטרקומד 

אצמנ הטישה רוקמ .םעה ידי לע תלהונמו םעה ןעמל תמייקתמה תינידמ תרגסמ
.'םיחרזאה תליהק' ועמשמש "סומד" אוה חנומה שרושו תיסאלקה ןווי לש ("סילופה") הנידמה ירעב
תונידמה לש ןלדוג ךא ,הרישי היטרקומד המייקתה (ס"הנפל תישימחה האמה) איהה הפוקתב
לאשמ שמשמ םיתעל .םיגיצנ לש היטרקומד רמולכ ,הפיקע היטרקומדל רבעמ בייח תוינרדומה
.לרוג תורה תויטילופו תויתרבח תויגוסב ,רישי ןפואב תיטרקומד תוטלחה תלבקל יעצמאכ םע
הרזח

:היטרקומדה לש םיילמרופה היתונורקע 
,בורה תערכה ןורקע ,םעה ידי לע רחבנה ןוטלש
.(קוחל תויצה תבוח לש ןבומב) קוחה ןוטלש ,תויושר תדרפה
הרזח

:רחבנ ןוטלש 
.ןוטלשה לע עיפשהל לכוי הייסולכואב בורה יכ חיטבהל בייח יטרקומד רטשמ
ידי-לע םינושה םידיקפתב םיגיצנה םיעבקנ ,תיתואישנה וא תירטנמלרפה ,תיגוצייה היטרקומדב
דגאתהלו ןגראתהל שפוח ,םיחרזאה לכל הווש הריחב תוכז חיטבהל תובייח תוריחבה .תוריחב
עצבתהל ןהילעו םינגוה אל םיצחל אללו תוישפוח תויהל תובייח ןה ,תונוש תויטילופ תוגלפמב
.עובק ןפואבו העודי הפוקת ידמ
הרזח

:בורה תערכה ןורקע 
ףידעמה ןורקיעה אוה תיטרקומד הרבחב תוטלחה תלבק החנמש ןורקיעה
רדעהב .םייטמגרפו םיירסומ םיקומינ שי הז ןורקיעל .טועימה תעד ינפ לע בורה תעד תא
המיאתמה וא הנוכנה היהת בורה תעד יכ חינהל ריבס ,"יללכה בוטה" וא תמאה יבגל תואדו
ותפקשה תא הפכי ןטק טועימ ויפל קדוצ אל בצמ רשפאתי אל םג ךכ ,תומייקה תועדה ןיבמ
הערכהה תוכמסב והערל הווש םדא לכ ויפל ןויוושה ןורקע שמוממ םג הז ןפואב .בורה לע
תונכסה תא דימת רוכזל שי ,תאז םע .תועד יקוליח םויסל הליעיכ תספתנ םג וז הטיש .ולש
.טועימה לש םיסרטניאבו תויוכזב העיגפה תנכס - ןשארבו ,בורה תערכה ןורקעב תויובחה

הרזח

:םיירקיע םימוחת השולשל קלחל ןתינ תינרדומה הנידמה לש היתולועפ תא :תויושר תדרפה 
הצובק וא דחא םדא ידיב ינוטלשה חוכה זכורי וב בצמ עונמל ידכ .הטיפשו עוציב ,הקיקח
לש המויק תא חיטבמ הז ןורקיע .תויושרה תדרפה ןורקע לע רומשל שי םישנא לש תמצמוצמ
חוקיפו תרוקיבל הנותנ ליבקמב ךא תיאמצע איה תושר לכ היפל "םימלבהו םינוזיא"ה תטיש
יתלב חוכ יקבאמל איבהל היושע תויושרה ןיב תטלחומ הדרפה ,תאז םע .תורחאה תויושרה לש
תויטרקומד תונידמב םיאצומ ונא ןכל ,תינידמה תכרעמה תא קתשל לולעש םואית רסוחלו םיקסופ
.תויושרה תדרפה ןורקעל םושיי לש תונוש תוטיש תונוש
הרזח

:קוחה ןוטלש 
תויוכזהו תובוחה ךרעמו הנידמה תויושר תולועפ ,הנידמב םייטפשמה םירדסהה לכ
.ךכל םיכמסומה םיפוגה ידי לע ןידכ וקקחנ רשא םיקוח תכרעמ יפ-לע ולהנתי ,הב םייקתמש

הרזח

:תיתוהמ היטרקומד 
ומויק החיטבמ הניא ,ליעל םיניוצמה ,םיילמרופה תונורקעה לע הרימש
רחבנ ןטילשש ,תונידמ לש תוטעמ אל תואמגוד תועודי .יתימא יטרקומד יפוא לעב רטשמ לש
המ .היטרקומד ןהב המייקתה יכ רמול ןתינ אל ךא ,םיקוחל ותייצ ןהיחרזאש וא קוח יפ-לע
לש ויפוא וניה תיתוהמ היטרקומד ןיבל (תילרודצורפ וא) תילמרופ היטרקומד ןיב ןיחבמש
םייסיסב תונורקע לע םיססובמ תויהל םיכירצ הלא .הנידמב םיגוהנה םיקוחה לש םנכותו רטשמה
הייגוס ביבס ובוסנ םיניינעמו םיבר םיחוכיו ?תירסומו תקדוצ הרבח יהמ םלוא .רסומו קדצ לש
ןורקעבו תוריחל תיסיסבה ותוכזב ,ודובכבו םדאה ךרעב הרכהב ודקמתה הלא םיחוכיו .וז
,ךפיהל אלו ,הב םייחה םישנאה ןעמל תמייק הנידמהש הסיפתה ךותמ .םדאה ינב ןיב ןויוושה
רטשמה לש יכרעה סיסבה תא חרזאו םדא תויוכז לש םיכרע שומימב האורה ןורקיעה שבגתה
.יטרקומדה

עדימה רגאמב אוצמל ןתינ הז אשונל הבחרה


?םדאה תויוכז סיסבב דמוע המ 
,ישפוח רוצי םדאה תויהב הרכהה ,ודובכבו םדאה ךרעב הרכהה
תויוכז תונותנ ,םדא ותויה ףקותמ ,םדא לכל יכ הרכהה ,םדאה ינב לכ ןיב ןויוושב הרכהה
.(תויעבטה תויוכזה ןה ולא) תומיוסמ דוסי
הרזח

?חרזאו םדא תויוכז ןהמ 
הנידמה וא הרבחה יפלכ םישנא לש םינגומ םיסרטניא ןה תויוכז
ויתונוכתל רשק אלל ,תויעבט תויוכז תונקומ ,םדא אוה רשאב ,םדא לכל .םירחא םישנא יפלכ וא
,ןוטלשה ידי-לע תוקנעומ ןניא םדאה תויוכז .תמיוסמ הצובקל ותוכייתשהל וא ,(היתונוכת וא)
,הנידמה לש הדיקפת .הקדצה אלל ןהב עוגפל וא ןתוא לולשל יאשר ןוטלשה ןיא ךכ םושמו
ויתויוריחב הקדצה אלל עוגפלמ ענמיהל הבוחה הילע תלטומ ,דחא דצמ :לופכ אוה ,הז רשקהב
,ינש דצמו .תויטרפו יוטיבה שפוח ,הנומאהו ןופצמה ,תדה שפוח ,העונתה שפוח - םדאה לש
,וייח לע - םדאה תויוכז לע ןגהל תנמ לע לועפלו םינוש םיעצמא טוקנל הנידמה לש התבוח
.ודובכו ונוחטב
הרזח

?םדאה תויוכז ןויער לש םיירוטסיההו םייפוסוליפה תורוקמה םהמ 
םיגהונש ,תועדה הגוה
.(1632-1704) קול ןו'ג אוה ,תומיוסמ דוסי תויוכז תועיגמ םדא לכל יכ ןויערה יבא תא וב תוארל
ומכ ינוציח םרוג ידי לע תוקנעומ ןניא ןה .ומצע םדאב אוה תויוכזה רוקמ ,ותרות יפל
קול .תויעבט תויוכז ןה ולא .רטשמה וא הנידמה םויקל םדוק ןמויק אלא קוחה וא ןוטלשה
תויוכז .ןיינקל תוכזהו תוריחל תוכזה ,םייחל תוכזה :תוירקיע תויעבט תויוכז שולש הנמ
תוביכרמ ,ןויוושל תוכזה ןשארבו ,ןמזה ךשמב ורכוהש תופסונ תויוכז םע דחיב ,ולא תויעבט
.םדאה תויוכז לולכמ תא
הרזח

:תויעבט תויוכז 
ישונאה ודובכו ועבט חוכמ םדא אוה רשאב םדאל תונקומה תויוכז ןתוא
.והשלכ ןוטלש לש וחוכב תולת ילבו
הרזח

?ונל תורכומ תויוכז וליא 
יכ םא) תוירקיע תוצובק המכל םדאה תויוכז תא ןיימל גוהנ
:(תורחא תורוצב םג ןניימל ןתינ
:תוינידמו תויחרזא תויוכז
לש יסיפה םויקה לע הנגהה תא תללוכ ולא תויוכז תצובק .ןוחטיבלו םייחל תוכזה *
.םדאה
ותפיאש תא תאטבמ ,תוריח לש םינוש םייוטיבל תטרופמה ,תאז תוכז .תוריחל תוכזה *
,רשפאה תדימב ,םישנאל ןתניי יכ תבייחמ תאז תיללכ תוריח .שפוחלו תוריחל םדאה לש
.םירחא םימרוג דצמ הלבגה וא הערפה אלב םהיתונוצרו םהיתופיאש תא שממל
,קוחה ינפב לוכה ןויווש ,תישאר :םיטביה ינש ןויוושל תוכזל .ןויוושל תוכזה *
,אצומו םואל ,תד ,ןימ סיסב לע תיתצובקה ותוכייתשה לשב םדא תיילפה לע רוסיא ,תינשו
.תינימ הייטנ וא תולבגומ ,ליג סיסב לע ןכו
לולשל ןיאש התועמשמו ,רחא גוסמ תוכז איה ןגוה ךילהל תוכזה .ןגוה ךילהל תוכזה *
תורשפא ןתמ ,היולת-יתלב הריקח) ןגוה ךילה לש ומויק אלל םדאה לש דוסיה תויוכז תא
תוכז לש תינושארה התועמשמ .(םינפ-אושמ אלל טפשמו ,תומשאה ינפמ ןנוגתהל םשאנל
ררבתהל םדאה לש וניינע לוכי הינפל רשא ,היולת-יתלב תיטופיש תושר לש המויק איה וז
.ויתויוכז תלילשל יאנתכ
תויוכזל תובשחנה ,תוינידמהו תויחרזאה תויוכזה לש ןדיצל :תוילכלכו תויתרבח תויוכז *
םדא לכלש הסיפתה ןסיסבבש ,תוילכלכ-תויתרבחה םדאה תויוכז תצובק תדמוע "תויסאלק" םדא
,ןוזמ ,גג תרוק - םיילמינימ םויק יאנת םדאל םיחטבומ אל םא .ישונא דובכב םויקל תוכז
שפוח לע הנגהב םעט ןיאו ןויווש חנומל הבר תועמשמ ןיא - החוורו ךוניח ,תואירב יתוריש
הנידמה לע תוירחא תלטה ,אופא ,אוה תויתרבחה תויוכזה שומימ .העונתה שפוח וא יוטיבה
םייתרבח םיתורישל תושיגנו ,ןגוה רכשו הקוסעת תועצמאב ,דובכב םויק היחרזאל חיטבהל
תויתרבחה תויוכזה ףקותמ הנידמה לע תלטומה תפסונ הבוח .החוורו תואירב ,ךוניח ןוגכ
,(דועו תויולבגומ םע םישנא ,םידלי ,םישישק) דחוימב תושלח תוצובק לע ןגהל הבוחה איה
הביבסב תויחל םדאה תוכזב הרכהה םג תקזחתמו תכלוה הנורחאה תעב .ןהיתויוכזב העיגפ ינפמ
.הביבסה תוכיא לע הרימשל לועפל הנידמה לש התבוחבו הקיזמ-יתלב
.הז ןוקיסקל לש ופוסב העיפומ תוירקיעה םדאה תויוכז תא תטרפמה הלבט
הרזח

?םדאה תויוכז תונגועמ ןכיה 
םינוש םיכמסמב הפוצר השדחה תעב תישונאה הירוטסיהה
.חרזאהו םדאה תויוכז יכרעל תוביוחמ יטפשמה רושימב םינגעמה וא תינויערה המרב םיריהצמה
תוצרא לש תואמצעה תזרכה םע 1776 תנשב ועריא הז רשקהב םיבושחה םיירוטסיהה םיעוריאה
1948 תנשבו ,תיתפרצה הכפהמה ךלהמב חרזאהו םדאה תויוכז תזרכהב 1789 -ב ,תירבה
.םדאה תויוכז רבדב םלוע יאב לכל תודחואמה תומואה תרצע תזרכהב
עדימה רגאמב אוצמל ןתינ הז אשונל הבחרה


הרזח

:םישגנתמ םיכרעו תוטלחומ תויוכז 
תרצונ םיתעל .תוטלחומ תויוכז ןניא םדאה תויוכז
שפוח לולע ,תומיוסמ תועידיו תובתכ םוסרפ תעב ,לשמל) תרחאל תחא םדא תוכז ןיב תושגנתה
העונתה שפוח) בושח ירוביצ סרטניאל םדא תוכז ןיב וא ,(תויטרפל תוכזה םע שגנתהל יוטיבה
יכרצ ינפב תגסל יושע ןחלופה שפוח ,םיכרדב ירוביצ רדס לע רומשל ךרוצה ינפב תגסל יושע
גוסמ םינוש םינוזיא לש םתיישע םיבר םירקמב אוה םדאה תויוכזב קוסיעה השעמל .(ןוחטיב
.םדאה תויוכזל תופידע ןתמ ךות ,הז
הרזח

:םישגנתמ םיסרטניאו םיכרע ,תויוכז ןיב ןוזיא 
ןגהלו תוסנל שי םיכרע תושגנתה לש הרקמב
:אמגודל .דגנמ דמועה ךרעב וא תוכזב תילמינימ העיגפ ךות ןודנה ךרעה וא סרטניאה לע
סוטמב הסיט ינפל וא םיירוביצ תודסומל הסינכב םישנא יצפחב תוכרענה תוינוחטיב תוקידבב
הרימשהמ תעבונ תויטרפל תוכזב וז העיגפל הביסה לבא טרפה תענצל הרורב הרידח םנמא שי
,ןתינ ,תאז םע דחי .הלא תומוקמ ירעשב םיאבה םישנא םתוא לש ןוחטיבלו םייחל תוכזה לע
,ףקשמב הקידב ידי לע :ןוחטיבב עוגפל ילבמ תויטרפב העיגפה תא םצמצל ,תונוש םיכרדב
.המודכו םיאתמ סחי ידי לע ,רוגס רדחב שופיח ידי לע
הרזח

:לארשיב הנידמה ןוחטב ןיבל םדא תויוכז ןיב ןוזיא 
הניה םייחהו ןוחטיבה לע הנגהה
ונייחב םיפסונ םיכרעו תורחא תויוכז םיכפוה הרדעהב ,הנוילע תובישח תלעב דוסי תוכז
,הלעמב ןושאר ימואל סרטניאל בשחנ ,לארשיב דחוימב ,הנידמה ןוחטיב ,ןכ לע .תועמשמ ירסחל
תויוכזב תקדצומ יתלב העיגפל ,הנכס הנומט הזכ בצמב .םירחא םיכרעו םיסרטניאל םדוקה
:רימז קחצי 'פורפ רמא הז רשקהב .םיינוחטיב םיסרטניא םשב ,קוחה ןוטלשב םג םיתעלו םדאה
םיסרטניא ,ןתינש לככ ,םג ורמשיש ןפואב ימואלה ןוחטיבה תא תרשל ידכ ץמאמ לכ תושעל שי"
."םולשהו קדצה ,תוריחה תוברל ,םירחא םיימואל
הרזח

:תוכזל קוח ןיב סחיה 
לע ןגמ קוחה .המויק תא עבוק אל לבא תוכזה לע הנגה חיטבמ קוח
.םייוציפ וא תויצקנס תעיבק ,תולבגהו םירוסיא תרדגה ידי לע תוכזה
הרזח

:לארשיב םדאה תויוכז לע תיקוחה הנגהה 
-דמעמ קינעתש הקוח הקקחנ םרט לארשי תנידמב
םע .דוסיה תויוכז לולכמ תא ןגעמה ליגר קוח וא דוסי קוח םג ןיא .דוסיה תויוכזל לע
שפוח :דוסי קוח םע דחיב ,הז קוח .ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוח קקחנ 1992 תנשב ,תאז
רפסמ םע דחיב ,הלא םיקוח .םדאה תויוכזמ קלח לע יתקוח דמעמ תלעב הנגה םיקפסמ קוסיעה
,תויטרפה לע הנגהל קוחה ,ערה ןושל רוסיא קוח) םירחא םיליגר םיקוח
,םינוש תומוקמב תורזופמה תוארוהו (דועו הדובעב תויונמדזהה ןויווש קוח
םדאה תויוכז לש יקוחה סיסבה תא םיווהמ

הרזח

:ןוילעה טפשמה תיב 
תויוכז יכ הניהו התיה ןוילעה טפשמה תיב לש תרהצומה ותוינידמ .לארשיב חרזאהו םדאה תויוכז לע
הנגהב יזכרמ דיקפת ןוילעה טפשמה תיב אלממ ,הבותכ הקוח לש הרדעהב
.תשרופמ הקוח לש המויק אלל םג לארשיב לחה טפשמה לש יתוהמ קלח תווהמ לארשיב טרפה
יטופישה ילכה .-1992ב ,ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוח לש ותקיקח םע הקזחתה תאז תוינידמ
,ותקיספ תרגסמב .תונשרפה ילכ אוה תאז תוינידמ שומימ םשל טפשמה תיב ינפב דמועה ירקיעה
חרזאה תויוכז לע הנגהה תונורקע תא רתויב םלוהה ןפואב קוחה תא שרפל טפשמה תיב ףאוש
.םירחא םיכרעו תונורקע ןיבו ולא תונורקע ןיב ריבס ןוזיא עוציב ךות םדאהו