םדאה תויוכזל עקר
ימואלניבה טפשמהו םדאה תויוכז
לארשיב םדאה תויוכז