ןויווש תודוא
דובכ אובמ
םוכיס יוטיבה שפוח

לארשיב חרזאה תויוכזל הדוגאה