תינכתה תודוא
םייח ,החפשמה ךותב םיסחי :לארשיב רעונ ינב לש םהייח תא םיביכרמ םינוש םילגעמ
העוסש תואיצמ ,םמצע ןיבל רעונ ינב ןיב םירשק ,םירוגמה תנוכשבו רפסה תיבב םייתרבח
םייח ילגעממ דחא לכב ."ילאבולגה רפכ"ה ייחב תופתוש םגו תילארשיה הרבחב תגלופמו
םיפתושמ םייחמ םירצונה םיחתמל הנבהו תושיגר תולגל םידימלתה םישרדנ ,םיפסונבו ,ולא
תואיצמ םע ,תילאוטקלטניאו תישגר ,דדומתהלו תיטרקומד תרגסמב םינוש םדא ינב לש
.וז תבכרומ
לש יתיווח דומיל איה תירקיעה התרטמו ןוכיתה תותיכלו םייניבה תוביטחל תדעוימ תינכתה
תושירדל תמאתומ תינכתה .םדאה תויוכז לש תומליד םע תודדומתהב תוסנתה ךות םדאה תויוכז

.תוחרזאב תורגבה תניחב תארקל בר רזע רמוח הליכמו "חרזאהו םדאה תויוכז" קרפב ךוניחה דרשמ
תויוכזל הדוגאה לש ףתושמ חותיפ הניה טנרטניאב חרזאהו םדאה תויוכזל םידומילה תינכת
תרבח לש התמורתל תודוה הרשפאתה איהו "תינונס" עדימ תוכרעמו לארשיב חרזאה
.ל"ז חלש לילצו הנליא ,ןמח לש םרכיזל חרזאה תויוכזל ןרקהו "מ"עב תועקשה רנקנד"

:םדאה תויוכז םלועב םייזכרמה םיאשונה תא םיגציימה םיקרפ העברא תללוכ תינכותה

םדאה תויוכזל אובמ 
יוטיבה שפוח שגדב תויוריח 
ןויווש 
תוילכלכו תויתרבח תויוכז - םדאה דובכ 

.(IRC) ןויד תללוכה םוכיס תדיחי עצובת תוליעפה םויסב

דומיל תועש עבראכ לש ףקיהב התיכב ןוידמו טנרטניאב תבשקותמ תוליעפמ בכרומ קרפ לכ
דוביע ,שופיח ןה םידימלתהמ תושרודה תונוש תולטמ תללוכ תבשקותמה תוליעפה
הז אשונ לש תובכרומהו תויתייעבה םע תודדומתה ןהו םדאה תויוכז אשונב עדימ לש חותינו
ריבעהל רומא התיכב ןוידה .תשרב ןויד תוצובק לש תרגסמב תקמונמ הדמע תטיקנ ךות
תוליעפב תודימלתה ופשחנ ןהילא תונושה תויגוסה לש הגשמה ךות ינויע רמוח םידימלתל
.תשרב תבשקותמה
דמלנה אשונל םייטנוולר םיגשומ יתיצמת ןפואב ריבסמה םיגשומ ןוקיסקל ונשי קרפ לכב
.םיפסונ םירמוחו ןיד יקספ ,םירמאמב רתוי קימעמ ןויע רשפאמה עדימ רגאמו קרפ ותואב
תועדוהל ביגמ החנמה .םדאה תויוכזל ךוניחב החמתמה ילאוטריו החנמ הוולמ תינכתה תא
רדח תועצמאב ןהו רישי ןפואב ןה התיכב הרומה םע רשקב דמועו ןוידה תוצובקב םידימלתה
.ילאוטריוה םירומה

התיכה תא קלחל שי תינכתב ןושארה שגפמב .תוצובקב תישענ תשרב הדובעה
ירבוד תא קלחל ולדתשה .םכתושרל דמועה םיבשחמה רפסמל םאתהב תוצובקל
ינויוויש ןפואב טנרטניאב תוליעפב םיאיקבה םידימלתה תאו התיכב תילגנאה
.םירחא םידימלתל רוזעל ולכויש תנמ לע תוצובקה ןיב
.תינכתה תרגסמב םירועישה לכ ךלהמב תועובק וראשי ולא תוצובק

שמתשהל םיצילממ ונא .תילגנאה הפשב םה םדאה תויוכזב םיקסועה תשרב םירתאה בור
http://www.babylon.co.il/heb/ :האבה תבותכב (םניחב) דירוהל ןתינ ותוא "ןוליבב" םגרתמב

:תינכתה ינייפאממ
תויאמצע הדימל תולוכי חותיפ ןיבל תווצב הדימל ןיב בוליש 
תידומילה היווחה תרשעהו הדימלה ךילהתב דימלתה לש הליעפ תופתתשה 
םיינכדע םימוסרפל תושיגנו עדימ ירגאמב יתרוקיב שומיש 
תולובג ןוגכ ,ןקלח רשא םדא תויוכז לש תומליד םע תודדומתהו תוילאוטקא תויגוס לש ןוביל 
.טנרטניאב דחוימב תויטנוולר ,יוטיבה שפוח
םייתרבח םיאשונב תוברועמו הליעפ תוחרזאל דודיע 
.בשחמבו תשרב ןלוגרתו בושקית תויונמוימ דומיל 
ןכותה םוחתב םיחמומל םידימלתה ןיבו םינוש רפס יתבמ םידימלת ןיב גולאיד 
תוחרזאל םירומ ןיב הלועפ ףותישו רועיש יכרעמל תועצה ,םירומל תיעוצקמ הכימת