תונשרפו הפיכא - צ"גב

תילארשיה הרבחה תא ודירטהו ורזח םיעוריאה .םיבר םיישק ולגתנ קוחה תפיכאב
.םינושה תודסומה תא ןכו היגלפ לע
תא ריבגה םה .תילארשיה הרבחב םיעסשה תא וביחרהו ורזח תועדה יקוליחב םינוידה
.הפרמ הנניא ידוהי והימ הלאשהש ,ררבתה .תוצופתב םידוהיל םילארשי ןיב תוחיתמה
-תילהנמ הלאש קר הניא איה .יטילופ-יתוברת - יתדה חישב הלועו תרזוח איה
.םיברועמה םיטרפל םג ומכ םינושה םירוביצל תימויק תיתוהמ אלא -םושיר תלאש
? ידוהי והימ עובקל יאשר ימ ?ידוהי והמ תיתוהמה הלאשה תא הלעהו רזח ןויעה
"ידוהי והימ" עבוקה ינוליח קוח קקוחל לארשי תסנכ תיאשר םאה הלאשה הפרחוה
?הכלהה תשיגמ הנושב

.היגוסה לש תויתיעבה תא םיפשוחה םייזכרמ םיעוריא רפסמ םכינפל
.דומילו ןויע יכרוצל םינש וא עוריא קר ורחב
תסנכה רתא
ןידקתב
.תונפהל קודבל יאחוי לשC/D ב

.םתרחבש םיעוריאה םע תודדומתהב םכל עייסל תויושעה רזע תולאש רפסמ ןמקל
.םינושו םיפסונ םיטביה עיצהל םינמזומ םתאש ןבומכ

חותינו ןויע יכרוצל רזע תולאש .א

"?עוריא"ה םרג המל .1
?השרפה המרג המל .2
.תשרל םכירבסה תא וחלש -ופשחנש ,םיישקה תא ריבסהל וסנ .3
? עודמ ?םתרחבש עוריאב לפטל םיעיצמ ,םתא ,םתייה דציכ .4
. םכיתועצה תא תשרל וחלש .5
.תשרבו הצובקב ,התכב םכיתימע ימוכיסל וביגה .6
?תועצהבו תועדב ינושה תא םכמצעל וריבסת דציכ .7
םתיניש םאה -םכלשמ תונוש תועצהו תועד םתארק , "םירחאל םתבשקה"ש- רחאל - וישכעו .8
,םכיתודמע תא
.םכיגיגה תא תשרל וחלש ?םישיגרמ םתא ךיא ?עודמ ?המב םכיתועצהו םכיתועד .9

םיעורא / תוישרפה תמישר

.הלשממהמ תשרופ ל"דפמה-1958 .1
רלימ (ןזוס)הנשוש תשרפ .2
.לאינד חאה הנוכמה ןזייאפור דלווסוא תשרפ .3
.טילש ןימינב ןרס בר תוישרפ .4
.רויג - ידוהי - והימ קוחל ןוקית .5
.הכלהכ רויג - י"וגא לש ןומאה יא תעצה .6
."הרומסלפ"ה ןיינעל םירש תדעו תמקה .7.ביבא ,1997 ,תורומש תויוכזה לכ ©
infoaviv@aviv.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ