היפרגוילביב

.תורוקמ רפס ,לארשי תנידמ רטשמ ,גנונפוה םחנמ ,קחצי רונלג -ךרוע
-הריחב אשונ.1987 ,םילשורי תוברתהו ךוניחה דרשמ ,ל"ת ,הנידמו הרבח ,תד
-דחוימב
הקיקחב ידוהי והימ 8 הדובעו ידוהיה םעה תנידמכ לארשי תנידמ 'ב קרפ
,לארשי ימכחל ןוירוג -ןב בתכמ -םיחפסנ ,הקיספבו
רפס ) 1990 ,לארשיב חרזאה תויוכזל הדוגאה ,ןויוושל תוכזה ,ילט לג -ןב
( תולעפה
רפס) .1996 ,םילשורי ,למרכ ,תילארשי היטרקומד ,גלפ השמ לחר ןמורג
(דומיל
.1994 ,עבג לאוי ,לארשי תנידמב רטשמהו יטרקומדה רטשמה ,דדוע ץישפיל
(דומיל רפס)
הטיסרבינואה ,"לארשי תנידמב הקיטילופו לשממ" ,ןימיניב רגרביונ -תווצה שאר
.החותפה
,ןקוש תאצוה ,לארשי תנידמ לש ינויצוטיטסנוקה טפשמה ,ןונמא ןייטשניבור
... 1991 ביבא -לתו -םילשורי
/ןקוש תאצוה ,לארשי תנידמ לש ינויצוטיטסנוקה טפשמה ,ןונמא ןייטשניבור
.1980 ,ביבא-לתו םילשורי
ןוכמה ,קחשמה יללכ ,םייח רלדא , הנליא לטנזלפ ,תילארשי ןייטשניבור
,חרזא תויה - קרפה דחוימב .תידוחיי דומיל תינכת .ךוניחב חופיטה רקחל
,תיטילופה תונלבוסה תונוכת


.ביבא ,1997 ,תורומש תויוכזה לכ ©
infoaviv@aviv.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ