דימלתל היחנה יפד

יללכ 
המדקה 
ןויע ידקומ 
ךרדה 

הריגה 
תוידומילה תורטמה 
תויכרע - תויכוניחה תורטמה 
הלעפהו המזוי 

תובשה קוח 
יללכ 
תוידומילה תורטמה 
תויכרע - תויכוניחה תורטמה 
הלעפהו המזוי 
.ביבא ,1997 ,תורומש תויוכזה לכ ©
infoaviv@aviv.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ