הלעפהו המזוי - הריגה


.הריחב תדיחי איה "הריגהה יקוחו הריגהה תוינידמ" הדיחיה 

. םימיאתמה םיקרפב קר ןויעל רוחבל ןתינ הדיחיה ךותב םג 
הריגהה יקוחו הריגהה תוינידמ " הדיחיה תא ליעפהל אל איה תפסונ תורשפא
תצובק רוחב ךא .התכה תרגסמב .ורחבנש םימיאתמה םיקרפה קר וא
הלוכ הדיחיב החמתתש םיפתתשמ /םידימלת
.תובשה -קוח" תדיחי דמלתשכ ,ראשל ועיסי "םיחמומה"

. הדימלה יכילהת בוציעב םיפתתשמה ףותיש תודדועמ הלעפהה יכרד 

.ןויד-תוצובקל תקולחמב תויונש תויעב תשרה יבג לע תולעהל םינמזומ םיפתתשמה 

.תועצה 2 תוחפל ןויד תצובקל תשרה לע תולעהל םינמזומ םיפתתשמה 

,חיטבהל ידכ ,תוילאוטקאו תוישיא תויעב " תמא ןמזב " בלשל םינמזומ םיפתתשמה 
.תודמע קדובו ברעמ ,םשיימ ,יטנבלר היהי דומילה יכ

רשפאי םושירה .םינוידב תולעומה תודמעהו תועדה לש טרופמ לוקוטורפ להנל עצומ 
ליגרי םושירה .םהלש הבישחה יכילהתל םיפתתשמה לש תימצעה תועדומה רופיש
ירחא בקעמ רשפאי אוה .םהיקומינלו םהינועיטל "בישקהל" םיפתתשמה תא
םיפתתשמה ורבעש םיכילהתה

םושירה .ףיצרו יארחא םושיר חיטבהל ידכ -םושיר ילהנמ שארמ תונמל עצומ 
.לכה לש היצביטומה תא רפשי םגו הדימלה ךילהתל תוירחאב םפתשי םג םיפתתשמה י"ע

. םינמזה -חולו קחשמ -יללכ לע ורמשיש ,הצובק ישאר תונמל עצומ 

.םידיקפתה יאשונ ןיבו םידיקפתה -יאשונ םע תויפיצ םאתל שי הלעפה תא חיטבהל ידכ 

םג ךא היצביטומה תא קזחל ךכבו תופתתשההמ קלח לכ תבצעמ הכרעה ךירעהל עצומ 
ךרוצה יפל תמכסמ םג ףוסב קרו ךילהתב םיפתתשמ /םידמול ףתשל רקיעבו
הריגה-יקוח חוסינו תוינידמ בוציעב םיכרעו תעד ילוקיש  
.ביבא ,1997 ,תורומש תויוכזה לכ ©
infoaviv@aviv.org.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ